NorgesGruppen lanserer matsentral-prosjekt

NorgesGruppen har tatt initiativ til å igangsette et prosjekt som skal se på muligheten for å etablere en matsentral i Oslo-området.
11. juni 2010

Ambisjonen er at en evt matsentral skal tilgjengeliggjøre nyttbar, men ikke salgbar mat fra dagligvarebutikker og engroslagre, for vanskeligstilte i Østlandsområdet.

Landbruks- og matdepartementet v/statsråd Lars Peder Brekk har gitt aksept for ideen og støtter igangsettingen av prosjektet. Departementet deltar også selv i arbeidsgruppen som er nesatt for å utrede muligheten for en matsentral. Kirkens Bymisjon leder arbeidsgruppen, som også har representanter for Mattilsynet, helse- og omsorgsdepartmentet og NorgesGruppen.

- En matsentral vil være er en samfunnsmessig viktig oppgave for å redusere matavfallet, samtidig som overskuddsmaten kan komme vanskeligstilte til gode, sier konsernsjef Sverre Leiro.

- Forslaget om en matsentral er et interessant og spennende svar på en utfordring jeg har gitt dagligvarebransjen om å redusere mengden matavfall. Jeg er derfor positiv til at muligheten for å dette til nå utredes i en egen arbeidsgruppe der også Landbruks- og matdepartementet deltar, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.