NorgesGruppens halvårsresultat 2009

Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer.
31. august 2009

- Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på 9,4 %.

- Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper (EBITDA) ble 1 388 MNOK (1 328 MNOK), en økning på 4,5 %.

- Resultat før skatt 1. halvår ble 776 MNOK (795 MNOK), en reduksjon på 2,4 %.

Konsernets bokførte egenkapital var pr. 30. juni 2009 7 474 MNOK, mot 7 145 MNOK ved utgangen av 2008. Egenkapitalandelen var 35,2 %, sammenlignet med 35,7 % ved utgangen av 2008.

Resultatrapporten for første halvår 2009 finnes vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00

Se også:

Halvårsresultat 2009(pdf)