Safarigruppen og NorgesGruppen inngår ny avtale

Safarigruppen og Norgesgruppen har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid gjennom partenes eierskap i Safari-kjedens butikker, innkjøpssamarbeid med mer. Partene finner det riktig og naturlig å videreføre samarbeidet gjennom å rendyrke rollene.
20. september 2012

NorgesGruppen overtar driften og eierskapet av Safari-kjedens 10 butikker, mens Safarigruppen vil videreutvikle produksjonsselskapet Matlyst, og blir en leverandør av høykvalitets ferskvarer til deler av Norgesgruppens butikker.

Konkurransen i dagligvarebransjen er betydelig skjerpet de siste årene, og det stilles store krav til nyinvesteringer og kompetanseutvikling for å kunne sikre god og lønnsom drift. I den nye samarbeidsmodellen blir dette ivaretatt.

Partene er enige om at en klarere rolledeling mellom driften av butikkene og produksjonen i Matlyst er en riktig beslutning for å styrke butikkene og deres medarbeidere i et krevende marked.

Begge parter ser fram til videre samarbeid, og ser mange muligheter i den nye samarbeidsformen.

Avtalen er sendt til Konkurransetilsynet for behandling.

Kontaktpersoner: 

Arild Faugstad, daglig leder Safarigruppen AS, tlf: 934 54 252   
Edvin Nilsson, regionsdirektør NorgesGruppen ASA, tlf: 908 30 675