Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for mottaker av tilskudd fra Handle, NorgesGruppens bærekraftsfond

 

Tilskuddsmottaker plikter å sikre etterlevelse av NorgesGruppens etiske retningslinjer. NorgesGruppen krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Ansatte og tillitsvalgte av tilskuddsmottaker av Handle, NorgesGruppens bærekraftsfond, skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument. 

Under er et utdrag av de etiske retningslinjene som er grunnleggende for Handle, NorgesGruppens bærekraftsfond. Disse retningslinjene skal som helhet følge som vedlegg til tilsagnsbrev. 

Personlig opptreden

Ansatte og tillitsvalgte hos tilskuddsmottaker skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.

Interessekonflikter

Ansatte og tillitsvalgte hos tilskuddsmottaker skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og tilskuddsmottakers interesser.

Antikorrupsjon

Tilskuddsmottaker av Handle, NorgesGruppens bærekraftsfond, har nulltoleranse for korrupsjon. Alle transaksjoner hos tilskuddsmottaker skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Ansatte eller tillitsvalgte hos tilskuddsmottaker skal aldri kreve, motta, tilby eller gi bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser utover dette.  

Påvirkning

Ansatte eller tillitsvalgte hos tilskuddsmottaker skal aldri tilby eller gi bestikkelser, gaver, tjenester eller på annen måte begunstige personer for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere og heller ikke kreve eller motta dette for selv å påvirke beslutninger eller beslutningstakere.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer

Opptreden i strid med de etiske retningslinjene vil bli fulgt opp. For tilskuddsmottaker vil brudd på etiske retningslinjer kunne bety frysing av utbetaling og krav om tilbakebetaling av midler.