Personvernerklæring

Etter personvernlovgivningen er NorgesGruppen ASA behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler.

NorgesGruppen ASA har org.nr 819 731 322 og adresse Karenslyst allé 12-14, Postboks 300 Skøyen, NO-0213 OSLO.

Kontaktopplysninger: telefon 24 11 31 00, e-post personvern@norgesgruppen.no.

Generell kontakt
Tar du kontakt med oss på telefon eller e-post behandler vi opplysningene om deg på en sikker måte og i tråd med hva henvendelsen gjelder. Kommer du på besøk til vårt hovedkontor må du registrere deg som besøkende, og det går SMS til den du skal besøke. Dine kontaktopplysninger slettes årlig, mens selve opplysningene om det enkelte besøk slettes månedlig. Inngangspartier, nedkjøring til garasjen og selve garasjen er kameraovervåket. Vi har en berettiget interesse å kunne forhindre og oppklare HMS-hendelser, urettmessig tilgang, skadeverk og liknende. Opptak slettes normalt etter sju dager.

Leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

Leverandører kan kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsidene våre. Da oppgir du kontaktpersoners personopplysninger som e-postadresse, navn, stilling/rolle og telefonnummer

Opplysningene lagres for å kunne behandle din henvendelse, og ellers så lenge leverandørforholdet er aktivt. Opplysningene slettes når vi ikke lenger har et formål for å behandle dem.

Kontaktskjemaet benytter cookies, se lenke til erklæring på nederst på skjemaet

Behandlingen av kontaktopplysninger gjøres ut fra vår berettigede interesse i god samhandling og behov for dokumentasjon. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 (f).

Vår nettside
På vår nettside www.norgesgruppen.no bruker vi informasjonskapsler, eller cookies, for statistikkformål. Det er Matomo som brukes, med anonymiseringsfunksjon påslått slik at IP-adresser lagres anonymisert. Les mer her.

Nettsiden driftes av NorgesGruppen Data, som er et heleid selskap i NorgesGruppen.

NorgesGruppens sider på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter
NorgesGruppen har selskapsside på Facebook, der du kan stille spørsmål og gi kommentarer til for eksempel produkter eller kjedene våre. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Er innlegget ditt en kundehenvendelse så vil NorgesGruppen tilstrebe å gi deg en rask tilbakemelding. NorgesGruppen legger fra tid til annen ut konkurranser på selskapssiden hvor en vinner skal kåres, og vil da måtte behandle personopplysninger om deg for å kåre en vinner. Vi har videre tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på vår Facebook-side gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som fremgår av aktiviteten på siden. Merk at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks brukervilkår og personvernerklæring når du besøker vår selskapsside og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.

NorgesGruppen har også selskapssider på Instagram, LinkedIn og Twitter. Direkte henvendelser vil bli besvart av oss. Generelt er det brukervilkårene for hvert av de sosiale mediene som gjelder for din aktivitet. Du har selv ansvar for innlegg og at rettigheter er i orden for bilder du legger ut. Skulle NorgesGruppen ønske å bruke bilder du har lagt ut, vil dette bare skje etter separat avtale med deg.

Ekstern varslingsordning
NorgesGruppen ønsker at å få beskjed om opptreden fra våre ansatte eller partnere i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Varsler kan gis direkte til vår juridiske avdeling eller gjennom tredjepart EY. EY er underlagt strenge sikkerhetskrav til sin tekniske og organisatoriske løsning, og behandlingen er regulert i en databehandleravtale. Håndtering av varsler kan innebære behandling av alle typer personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger. Grunnlaget for å behandle personopplysninger i varslingssaker er berettiget interesse eller at slik behandling er nødvendig for å oppfylle NorgesGruppens rettslige forpliktelser, herunder arbeidsrettslige plikter og rettigheter, eller nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Hvor lenge opplysninger knyttet til varselet vil bli lagret, beror på varselets karakter og resultatet av undersøkelsene av varselet.


Databehandlere og utlevering
NorgesGruppen kan bruke andre virksomheter til å behandle selskapets personopplysninger. Slike forhold er regulert i databehandleravtaler. Viktigste databehandlere er:
• NorgesGruppen Data, et heleid selskap i NorgesGruppen, for basis IT-plattform og drift. For behandling av opplysninger om leverandørenes kontaktpersoner har NorgesGruppen Data følgende underleverandører:
• Salesforce og Microsoft. Opplysningene lagres i Europa. For eventuell fjerntilgang fra tredjeland ligger EUs standardavtaler til grunn.
• EY, for ekstern varslingsordning

Utlevering av opplysninger til andre behandlingsansvarlige kan skje dersom lovgrunnlag foreligger, for eksempel ved pålegg fra offentlige myndigheter.

Rettigheter og klageinstans
Du har rett til innsyn, retting og sletting i tråd med gjeldende personvernlovverk. Har du spørsmål til hvordan NorgesGruppen ASA behandler dine personopplysninger, send e-post til personvern@norgesgruppen.no og merk e-posten med "Personopplysninger" i tittelen.

Du kan klage på behandlingen til Datatilsynet. Du opplysninger om hvordan på www.datatilsynet.no.