HANDLEs tildelinger

HANDLEs tildelinger

NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE tildeler midler til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. På denne siden finner du mer informasjon om prosjektene som har fått støtte, sortert på årene tildelingen er offentliggjort.

Tredje tildelingsrunde, offentliggjort januar 2024

Matsentralen og Kirkens Bymisjon - Overskuddsmat blir til arbeidstrening og næringsrike måltider

Et kinderegg av et prosjekt som vil skape resultater innen NorgesGruppens tre bærekraftsområder miljø, mennesker og helse. Et nytt kjøkken for produksjon av ferdigretter i Rogaland vil gjøre det mulig å levere opp mot 40 000 måltider i måneden til vanskeligstilte. Maten vil lages av gode råvarer som i dag går til spille. Prosjektet vil gi arbeidstrening til personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Det ble også tildelt støtte til etablering av kjølelager hos Matsentralen i Oslo.

Evangeliesenteret – Oppgradering av kjøkken til Norges største humanitære arbeid drevet utelukkende av returmat. 

(Tildelingen er direkte knyttet til Matsentralens og Kirkens Bymisjons ovennevnte prosjekt).

Evangeliesenteret er den største aktøren som avhender mat fra Matsentralen. Opprusting av deres storkjøkken gir dem mulighet til å fortsette dette gode arbeidet. De bidrar direkte til reduksjon av matsvinn i verdikjeden, og til bedre helse for de vanskeligstilte mottakerne av maten, der mange er hjemløse og rusmisbrukere.

Balhom – produktutvikling med oppsirkulert eplefiber

Optimal ressursutnyttelse gjennom å bruke mer av eplet. I dag presser Balholm hele eplet, restråstoffet inkluderer skall, kjerne og stilk. Det er viktig å finne alternative muligheter for å bruke restråstoffet i stedet for kompost, og Balholm vil teste ut bruk i kjeks, müsli eller energibarer. Et tilleggsmoment er helseeffekten ved å utvikle produkter med et høyt nivå av eplefiber.

Den Sorte Havre - Oppskalering av norsk barnematproduksjon

Prosjektet vil oppskalere produksjonen av markedets eneste norskproduserte barnemat i Nyt Norge-kategorien. Da er kornsorten Svarthavre sentral, siden den er spesielt egnet for barnemat. For å kunne oppskalere produksjonen i Norge vesentlig, må kunnskapen om dyrking under nye og mer utfordrende forhold økes. Det er nødvendig å sørge for sikker og trygg råstofftilgang som minimerer sykdommer i et mer ustabilt klima.

Nofima – Mer bærekraftig emballering av blant annet Mellombar

Plast er et materiale som ikke brytes ned. Energibarer, som blant andre Mellombar, er produkter som ofte nytes på farten. Derfor er det viktig å finne nye emballasjeløsninger for denne produktkategorien. Prosjektets mål er å finne et cellulosebasert alternativ til emballasje. Et positivt resultat for dette produktet, vil ha stort skaleringspotensial til andre produkter i samme kategori.

Senter for presisjonsjordbruk (NIBIO) – Kostnadseffektive sensorløsninger for bedre ressursutnyttelse i norsk fôrproduksjon

Målet er å utvikle et hjelpemiddel som kan tilpasse gårdsdrift til naturgrunnlag, brukets størrelse, infrastruktur og produksjon. Riktig beslutningsstøtte om høstetidspunkt vil kunne redusere metangassutslipp fra ku med 20 prosent. Høyere innhold av protein i fôr vil redusere behovet for importert soya. Prosjektet vil kunne øke nitrogenaffektiviteten ved at man kan bruke mindre gjødsel. Hjelpemiddelet vil være aktuelt også for mindre gårder, og slik bidra til å opprettholde desentralisert jordbruk i Norge.

Hold Norge Rent – Bærekraftsdag og guide mot forsøpling i hele verdikjeden

Det er mye forsøpling knyttet til restaurant, hotell og serveringsmarkedet. Kunnskapsgrunnlag som utformes for dagligvare er ikke alltid direkte anvendbar for mindre aktører i denne delen av markedet. Dette prosjektet vil derfor føre til målrettet kunnskapsøkning i en bransje som forsøpler mye grunnet lav grad av rutiner og samkjøring.

Andre tildelingsrunde, offentliggjort januar 2023

Norgesmøllene AS – biobasert materiale av havreskall

Norgesmøllene har fått en tildeling til et prosjekt der de vil undersøke muligheten for å utvikle biobasert materiale av den store mengden havreskall som i dag blir bioavfall.

I dag blir 2 000 tonn havreskall årlig til bioavfall. Målet er at det som i dag blir bioavfall i stedet skal kunne brukes som innsatsfaktor i nye materialer; som råmateriale til for eksempel engangstallerkener, bestikk eller møbler.

Prosjektet pågår.

Green House AS – tilpasning av plantevernmidler

Green House har fått en tildeling til sitt prosjekt med mål om å redusere forbruk og lagring av plantevernmidler på norske gårder.

I dag sendes plantevernmidler ut til den enkelte bonde i standardiserte størrelser. Det gjør at mange får tilsendt mye mer enn de har behov for, slik at overskuddsmengden blir stående rundt omkring på norske gårder.

Green House ønsker å etablere en løsning som sørger for at mengden plantevernmidler som distribueres er tilpasset den enkelte bonde. Det vil i så fall føre til redusert forbruk, og mindre opphopning, av slike midler.

Prosjektet pågår.

Galåvolden Gård – full utnyttelse av lokale råvarer

Galåvolden Gård på Røros jobber med å utnytte lokale råvarer fullt ut, med mål om null matsvinn.

Nå starter de et nytt matsvinnprosjekt, der de blant annet vil kartlegge restråstoff og ledig produksjonskapasitet hos aktører i distriktet.

De vil bruke råvarer som i dag ikke selges til kunder – både fra seg selv og andre lokale aktører – til å utvikle nye produkter.

Prosjektet pågår.

Nortura og Mære Landbruksskole – redusert metanutslipp fra kjøttproduksjon

Nortura og Mære Landbruksskole har fått en tildeling til sitt prosjekt om å redusere metanutslipp fra produksjon av rødt kjøtt.

De skal utforske en ny oppfôringsmetode for storfe som har potensial til å redusere metanproduksjon og -utslipp betydelig ved bruk av rødalger som tilsetning i fôret.

Prosjektet pågår.

Iris Produksjon AS – oppsirkulering av matavfall.

Iris Produksjon har fått støtte til sitt prosjekt der de vil behandle og hygienisere matavfall fra dagligvare, for å kunne levere dette som substrat til larvefôr.

Larvene vil igjen blir dyrefôr for oppdrettsnæringen. Slik kan fôrkrise avhjelpes på en sirkulær måte.

Prosjektet pågår.

Epleblomsten AS – reduserer matsvinn med gulrotjuice

Saftpresseriet Epleblomsten på Sauar Gard i Sauherad har reddet frukt i 20 år, og laget etterspurte produkter av lokal frukt og bær som ellers ville gått til spille.

Hvert år kastes store mengder gulrøtter som egentlig skulle være menneskeføde. Epleblomsten har derfor fått støtte til sitt prosjekt der de vil lage juiceprodukter av slike gulrøtter som ellers vil kastes.

Hver liter produsert drikke reduserer matsvinn med rundt 1 kg.

Prosjektet pågår.

AION – redusert bruk av plast i matindustri

AION er et oppstartsselskap som jobber med sirkulære løsninger og produkter for plast på industrielt nivå.

De har fått en tildeling til sitt prosjekt med mål om å redusere bruken av plast i matindustrien, og øke sirkulariteten i plastforbruket.

Prosjektet vil starte med å identifisere materialstrømmene i matindustrien.

Prosjektet pågår.

Bjertnes & Hoel AS – et sirkulært matsystem

Bjertnes & Hoel har fått støtte til et prosjekt som handler om å etablere et sirkulært matsystem.

Gjennom dette prosjektet skal organisk gjødsel fra matavfall utvikles, føres tilbake til jorden og bidra til bedre jordhelse og økt biologisk mangfold.

Slik vil de få fremtiden til å smake bedre.

Prosjektet pågår.

Palett – bærekraftige ferdigretter til folket

Palett har fått støtte til sitt prosjekt der de vil utforske muligheten for å øke holdbarheten, og redusere prisen, på næringsrike og bærekraftige ferdigretter.

Målet er å tilgjengeliggjøre dem for enda flere.

Prosjektet pågår.

Etisk Handel Norge – opplæring av cashewnøttbønder

Etisk Handel Norge har fått en tildeling til sitt prosjekt om å bidra til ansvarlig produksjon av cashewnøtter i Vietnam.

Prosjektets fokus er opplæring av bønder i bærekraftige teknikker, miljøhåndtering og arbeidsstandarder.

Prosjektet pågår.

Første tildelingsrunde, offentliggjort januar 2022

Reklima – norske klimatomater

Reklima eies av en gruppe bønder, og er ansvarlig for forskingsarbeidet ved Den Magiske Fabrikken ved Tønsberg, som tar inn matavfall og husdyrgjødsel og omdanner dette til biogass. Dette anlegget produserer nok grønn CO2 til produksjon av 40 000 tonn tomater, ved hjelp av husdyrgjødsel og matavfall fra industri og private.

I et bobleveksthus direkte knyttet til fabrikken tester Reklima ut produksjon av grønnsaker med gjødsel fra fabrikken, hageavfallskompost og vermikompost. Grønn CO2 fra biogassproduksjonen nyttes for å optimalisere fotosyntesen. Nå vil Reklima oppskalere denne produksjonen til et kommersielt nivå, i et prosjekt som sørger for å utnytte sirkulære avfallsressurser i produksjon av ny mat på en måte som virkelig monner.

Prosjektet pågår.

Våren – norsk, plantebasert meierialternativ

Bondens vil starte lokal produksjon av plantebaserte meierialternativer – under navnet Våren – der norske råvarer benyttes. Gjennom denne satsingen vil de gi norske bønder en mulighet til å ta del i veksten i det plantebaserte segmentet, og gi forbrukerne mulighet til å velge norske råvarer også når de skal drikke plantebasert melk.

Prosjektet er fullført.

Nortura – mer lys, luft og plass for griser

Slaktegris har et stort aktivitetsbehov i form av utforsking, lek og sosiale aktiviteter. Nå vil Nortura gjøre endringer i eksisterende bygg for å gi grisene mer plass, lys og luft, på en mer bærekraftig måte enn i dag – blant annet med luftebalkonger.

Målet med prosjektet er å utvikle løsninger som lett kan adopteres av flere bønder.

Prosjektet pågår.

Kysthagen – familiebedrift lager juice av grønnsaker som ellers kastes

Kysthagen er en familiebedrift på Veiholmen, Smøla, som jobber etter ideen om at det som i dag er matsvinn i stedet kan brukes til å lage velsmakende produkter. De har erfaring med småskalaproduksjon av juice fra gulrøtter som sorteres bort på grunn av feil form.

Nå vil de ta steget videre, gjøre produksjonen nasjonal, og utvikle flere produkter av det som ellers blir matsvinn (gulrøtter og andre grønnsaker som sorteres bort). Målet er å utnytte nærmere 100 % av biomassen som er matsvinn.

Prosjektet er fullført.

Tine – ta i bruk restråstoff fra melkeproduksjon

Målsetningen med prosjektet er å utvikle teknologi og prosesser for å se på grunnlaget for å etablere en framtidig kommersiell produksjon av mikrobielt alginat fra bestanddeler av melkeråstoffet.

Prosjektet er fullført.

Orkla – alternativer til karragenan

Et prosjekt for å finne alternativer til karragenan, uten at det går ut over opplevelsen av merkevaren og kvaliteten.

Prosjektet pågår.

Mack Bryggerier – fange inn overskuddskarbon fra ølproduksjon

Når man produserer øl oppstår CO2 som et biprodukt av fermentering. Nå vil Mack gjennomføre karbonfangst på sitt eget anlegg, slik at de i stedet for å slippe ut CO2 fra produksjonen, kan fange og rense den, og bruke den til karbonering av egne drikker.

En slik sirkulær modell for utnyttelsen av egen CO2 vil – i tillegg til å redusere egne utslipp – erstatte den CO2 man i dag kjøper inn, som er produsert med fossil energi.

Prosjektet pågår.

Kinginstituttet – kartlegge migrantarbeideres forhold

Forskningsprosjekt med dybdeintervjuer som skal ende i en rapport som ønsker å belyse hvilken risiko migrantarbeidere møter i rekrutteringsforløpet og dets konsekvenser. Målet er å styrke etisk og bærekraftig rekruttering.

Prosjektet er fullført.