Bærekraft og ESG-faktorer

Bærekraft og ESG-faktorer

Vi kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, det vil si ESG-informasjon. På denne siden gir vi en oversikt over de ESG-faktorene som er viktigst for NorgesGruppen. Vi har også laget en egen ESG - oversikt for års- og bærekraftsrapport 2020.

NorgesGruppen har organisert arbeidet med bærekraft gjennom de områdene hvor vi mener at vi har størst mulighet til å bidra. Sammen dekker disse områdene de miljømessige og sosiale faktorene vi mener er vesentlige for virksomheten vår. Vi har satt oss ambisiøse og konkrete mål, og har rapportert åpent og ærlig om resultatene i års- og bærekraftsrapporter siden 2013.

Dette er informasjon som finnes på tvers av våre tre hovedområder, derfor har vi laget en enkel oversikt til de som ønsker å vite mer om vår tilnærming til ESG. Merk at dette ikke er en uttømmende liste.

Du finner våre mål og status i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport. 

Her finner du også ESG-indeks for 2020

Miljø (Environmental)

-NorgesGruppen har som ambisjon å bli klimanøytral i vår drift innen 2030

-Vi skal kutte i klimagassutslippene og redusere miljøbelastningene fra vår virksomhet og fra produktporteføljen

-Vi vil innfri krav til bærekraft i hele verdikjeden

-Vi vil gi kundene flere grønne valg

 

 

Vi retter innsatsen mot:

-Ta i bruk fornybart og fase ut fossile drivstoff

-Effektivisere energibruk og øke andelen fornybar energi

-Fase ut HFK-gasser

-Redusere matsvinn og matavfall, og ta i bruk matavfall til biogass eller dyrefor

-Jobbe med sirkulær økonomi og øke kildesortering

-Redusere plastforsøpling og styrke plastgjenvinning

-Ivareta god dyrevelferd

-Bremse avskoging i verdikjeden

-Fremme bærekraftig fiskeri og havbruk

-Tilby flere miljøvennlige produkter

-Inspirere til et grønnere kosthold

-Bygge miljøbutikker med mindre klimaavtrykk

 

Sosiale forhold (Social)

-NorgesGruppen ønsker å tilby gode arbeidsplasser for alle, også de som står utenfor arbeidslivet

-Vi vil oppnå bedre kjønnsbalanse i egen virksomhet

-Vi vil forhindre at det skjer brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i verdikjeden

-Vi vil bidra til bedre folkehelse gjennom sunnere varer

-Vi vil bidra til verdiskaping i distriktene

 

Vi retter innsatsen mot:

-Tilby flere lærlinge- og arbeidstreningsplasser

-Fremme mangfoldsledelse og bidra til integrering og språkopplæring

-Følge opp at leverandørene har systemer for å forhindre brudd på ansattes rettigheter

-Fremme et kosthold med mer frukt og grønt, fisk, grovt brød og sunne produkter

-Redusere salt, sukker og mettet fett i varene vi selger

-Styrke kjøpmennenes muligheter for å skape arbeidsplasser i hele landet

-Støtte og utvikle lokalmatprodusenter og norsk landbruk

 

Forretningsetiske forhold (Governance)

-Bærekraftsarbeidet er drevet fram av sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse, og nedfelt i styringsprinsippene våre

-Fagansvarlige følger opp hvert av innsatsområdene for bærekraft

-NorgesGruppens etiske retningslinjer for medarbeidere og leverandører/samarbeidspartnere

-Varslingsordning og nulltoleranse mot korrupsjon

Vi retter innsatsen mot:

-Etterleve konsernet etiske retningslinjer på alle nivåer i organisasjonen, og følge opp leverandørkjeden

-Forebygge all form for mulig korrupsjon

-Sørge for at alle virksomheter har eller er tilknyttet en varslingsordning

-Investere i miljøløsninger, til lavere avkastningskrav enn andre investeringer

 

 
Se informasjon om våre etiske retningslinjer her