Rapportering og ESG

Rapportering og ESG

Vi kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, og tok nye steg i 2022.

NorgesGruppen har organisert bærekraftsarbeidet innen områder vi mener at vi har størst mulighet til å bidra. Sammen dekker disse områdene de miljømessige og sosiale faktorene vi mener er vesentlige for virksomheten vår. Vi har satt oss ambisiøse og konkrete mål, og har rapportert om resultatene i års- og bærekraftsrapporter siden 2013.

Resultater bærekraft
Du finner våre mål og resultater for 2022 i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport

Nytt i 2022
– Vi presenterer klimaregnskap verifisert av en uavhengig tredjepart. Klimaregnskapet omfatter driftsrelaterte utslipp (scope 1 og 2), samt utslipp knyttet til matavfall og annet avfall (scope 3).
– Vi har estimert klimagassutslipp fra vår omsetning, se s. 132 i årets rapport.
Vi har tatt i bruk utvalgte indikatorer fra rapporteringsstandardene Global Reporting Initiative (GRI) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB), samt anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), for å styrke rapporteringen
og gjøre det enklere å sammenligne resultater. Indikatoroversikten finner du her.
- Vi har begynt å forberede oss på Åpenhetsloven (aktsomhetsvurderinger).
- Se informasjon om våre etiske retningslinjer her

I års - og bærekraftsrapporten for 2022 finner du også en egen ESG - oversikt.NorgesGruppen og EU-taksonomien

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer ble vedtatt i desember 2021 og forventes å tre i kraft i løpet av 2022.

NorgesGruppen er som stort foretak av allmenn interesse omfattet av ovennevnte lov. Vi har aktiviteter som vil kunne omfattes av taksonomien i form av bl.a.:

  • Transport
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Avfallshåndtering
  • Produksjon av energi

NorgesGruppen vil bruke det kommende året til å planlegge rapportering i henhold til EU-taksonomien for året 2022 og i periodiske rapporter.

 

Nedenfor har vi satt opp en enkel oversikt om vår tilnærming til ESG. Merk at dette ikke er en uttømmende liste. 

Miljø (Environmental)

-NorgesGruppen har som ambisjon å bli klimanøytral i egen drift innen 2030

-Vi skal kutte i klimagassutslippene og redusere miljøbelastningene fra vår virksomhet og fra produktporteføljen

-Vi vil innfri krav til bærekraft i hele verdikjeden

-Vi vil gi kundene flere grønne valg

 

 

Vi retter innsatsen mot:

-Ta i bruk fornybart og fase ut fossile drivstoff

-Effektivisere energibruk og øke andelen fornybar energi

-Fase ut HFK-gasser

-Redusere matsvinn og matavfall, og ta i bruk matavfall til biogass eller dyrefor

-Jobbe med sirkulær økonomi og øke kildesortering

-Redusere plastforsøpling og styrke plastgjenvinning

-Ivareta god dyrevelferd

-Bremse avskoging i verdikjeden

-Fremme bærekraftig fiskeri og havbruk

-Tilby flere miljøvennlige produkter

-Inspirere til et grønnere kosthold

-Bygge miljøbutikker med mindre klimaavtrykk

 

Sosiale forhold (Social)

-NorgesGruppen ønsker å tilby gode arbeidsplasser for alle, også de som står utenfor arbeidslivet

-Vi vil oppnå bedre kjønnsbalanse i egen virksomhet

-Vi vil forhindre at det skjer brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i verdikjeden

-Vi vil bidra til bedre folkehelse gjennom sunnere varer

-Vi vil bidra til verdiskaping i distriktene

 

Vi retter innsatsen mot:

-Tilby flere lærlinge- og arbeidstreningsplasser

-Fremme mangfoldsledelse og bidra til integrering og språkopplæring

-Følge opp at leverandørene har systemer for å forhindre brudd på ansattes rettigheter

-Fremme et kosthold med mer frukt og grønt, fisk, grovt brød og sunne produkter

-Redusere salt, sukker og mettet fett i varene vi selger

-Styrke kjøpmennenes muligheter for å skape arbeidsplasser i hele landet

-Støtte og utvikle lokalmatprodusenter og norsk landbruk

 

Forretningsetiske forhold (Governance)

-Bærekraftsarbeidet er drevet fram av sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse, og nedfelt i styringsprinsippene våre

-Fagansvarlige følger opp hvert av innsatsområdene for bærekraft

-NorgesGruppens etiske retningslinjer for medarbeidere og leverandører/samarbeidspartnere

-Varslingsordning og nulltoleranse mot korrupsjon

Vi retter innsatsen mot:

-Etterleve konsernet etiske retningslinjer på alle nivåer i organisasjonen, og følge opp leverandørkjeden

-Forebygge all form for mulig korrupsjon

-Sørge for at alle virksomheter har eller er tilknyttet en varslingsordning

-Investere i miljøløsninger, til lavere avkastningskrav enn andre investeringer