Rapportering og ESG

Rapportering og ESG

Vi kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, og tok nye steg i 2023.

NorgesGruppen har organisert bærekraftsarbeidet innen områder vi mener at vi har størst mulighet til å bidra. Sammen dekker disse områdene de miljømessige og sosiale faktorene vi mener er vesentlige for virksomheten vår. Vi har satt oss ambisiøse og konkrete mål, og har rapportert om resultatene i års- og bærekraftsrapporter siden 2013.

Resultater bærekraft
Du finner våre mål og resultater for 2023 i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport

Slik rapporterer vi for 2023

Integrert rapport: NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport for 2022 er for første gang en integrert rapport, et steg på veien mot EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Klimaregnskap: Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart og omfatter driftsrelaterte utslipp (scope 1 og 2) samt utslipp knyttet til avfall og innleid transport (scope 3) (se s. 111). Klimaregnskapet er verifisert av DNV, les verifikasjonsuttalelsen her

Indirekte utslipp: NorgesGruppen har også estimert øvrige indirekte utslipp (scope 3) fra solgte matvarer og bygg (se s. 111).

Klimarisiko: Risiko- og scenarioanalyse er rapportert i henhold til rammeverket fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (se s. 118).

EU-taksonomien: Kartlegging for 2023 omfatter transport, bygg og energi (se s. 125).

Åpenhetsloven: Lovpålagt rapportering for konsernet (se s. 121).

Indikatorer: Global Reporting Initiative og Sustainability Accounting Standards Board (se s. 132).

Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning

NorgesGruppens kunder skal være trygge på at varene de kjøper i våre butikker stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. NorgesGruppen har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i mer enn ti år. Vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

Her kan du lese ...

... mer om NorgesGruppen, Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning (s. 121).

... NorgesGruppens rapport til Etisk Handel Norge for 2022.

... UNILs rapport til Etisk Handel Norge.

... Joh. Johannson Kaffe sin rapport til Etisk Handel Norge.

Nedenfor har vi satt opp en enkel oversikt om vår tilnærming til ESG. Merk at dette ikke er en uttømmende liste. 

Miljø (Environmental)

-NorgesGruppen har som ambisjon å bli klimanøytral i egen drift innen 2030

-Vi skal kutte i klimagassutslippene og redusere miljøbelastningene fra vår virksomhet og fra produktporteføljen

-Vi vil innfri krav til bærekraft i hele verdikjeden

-Vi vil gi kundene flere grønne valg

 

 

Vi retter innsatsen mot:

-Ta i bruk fornybart og fase ut fossile drivstoff

-Effektivisere energibruk og øke andelen fornybar energi

-Fase ut HFK-gasser

-Redusere matsvinn og matavfall, og ta i bruk matavfall til biogass eller dyrefor

-Jobbe med sirkulær økonomi og øke kildesortering

-Redusere plastforsøpling og styrke plastgjenvinning

-Ivareta god dyrevelferd

-Bremse avskoging i verdikjeden

-Fremme bærekraftig fiskeri og havbruk

-Tilby flere miljøvennlige produkter

-Inspirere til et grønnere kosthold

-Bygge miljøbutikker med mindre klimaavtrykk

 

Sosiale forhold (Social)

-NorgesGruppen ønsker å tilby gode arbeidsplasser for alle, også de som står utenfor arbeidslivet

-Vi vil oppnå bedre kjønnsbalanse i egen virksomhet

-Vi vil forhindre at det skjer brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i verdikjeden

-Vi vil bidra til bedre folkehelse gjennom sunnere varer

-Vi vil bidra til verdiskaping i distriktene

 

Vi retter innsatsen mot:

-Tilby flere lærlinge- og arbeidstreningsplasser

-Fremme mangfoldsledelse og bidra til integrering og språkopplæring

-Følge opp at leverandørene har systemer for å forhindre brudd på ansattes rettigheter

-Fremme et kosthold med mer frukt og grønt, fisk, grovt brød og sunne produkter

-Redusere salt, sukker og mettet fett i varene vi selger

-Styrke kjøpmennenes muligheter for å skape arbeidsplasser i hele landet

-Støtte og utvikle lokalmatprodusenter og norsk landbruk

 

Forretningsetiske forhold (Governance)

-Bærekraftsarbeidet er drevet fram av sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse, og nedfelt i styringsprinsippene våre

-Fagansvarlige følger opp hvert av innsatsområdene for bærekraft

-NorgesGruppens etiske retningslinjer for medarbeidere og leverandører/samarbeidspartnere

-Varslingsordning og nulltoleranse mot korrupsjon

Vi retter innsatsen mot:

-Etterleve konsernet etiske retningslinjer på alle nivåer i organisasjonen, og følge opp leverandørkjeden

-Forebygge all form for mulig korrupsjon

-Sørge for at alle virksomheter har eller er tilknyttet en varslingsordning

-Investere i miljøløsninger, til lavere avkastningskrav enn andre investeringer