Etiske retningslinjer og antikorrupsjon

Etiske retningslinjer og antikorrupsjon

I NorgesGruppen vil vi være bevisst vårt sosiale ansvar, og jobber ut fra målet om å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Dette gjør at vi krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

 

Vi mener etiske retningslinjer er grunnleggende for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden. Derfor skal alle medarbeidere og tillitsvalgte i NorgesGruppen i sitt virke for NorgesGruppen fremme konsernets tre grunnleggende verdier – ansvarlig, kundeorientert og samarbeidsorientert.

  • Ansvarlig

Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

  • Kundeorientert

Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

  • Samarbeidsorientert

Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Nulltoleranse for korrupsjon

Ansatte og tillitsvalgte i alle selskaper i NorgesGruppen skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper. Som del av dette har NorgesGruppen nulltoleranse for korrupsjon. Alle transaksjoner i NorgesGruppen skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art.

Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer HER.

Varsling

NorgesGruppen ønsker at det gis beskjed om opptreden i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Vi oppfordrer til å si fra om bekymringer og rapportere om antatte eller potensielle brudd på loven eller våre Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte eller Etiske retningslinjer for leverandører.

NorgesGruppen har etablert en egen varslingskanal hos uavhengig tredjepart. Det er anledning til å varsle anonymt gjennom den eksterne varslingskanalen. Varslingskanalen er åpen for alle. For å benytte denne varslingskanalen, trykk her.

Etisk handel

Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i produksjon av de produkter som selges av NorgesGruppen. For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidsparter har NorgesGruppen vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp. 

Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Disse kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.

Du kan lese mer om dette her