Avskoging

Bevisst holdning til avskoging

Avskoging er en av de store miljøutfordringene i verden i dag. Verdens skogarealer forsvinner i et raskt tempo og med det øker klimautslipp og truer livsgrunnlaget til både mennesker og dyr. NorgesGruppen jobber derfor med å sikre at våre produkter ikke bidrar til avskoging.

Policy for avskoging

De mest relevante driverne for avskoging i NorgesGruppens verdikjede er henholdsvis landbehov i forbindelse med produksjon av storfe, soya, trevirke og palmeolje og vårt mål er at råvarer fra regnskognære områder ikke skal bidra til avskoging.

Les mer her om vår policy for avskogingsfrie verdikjeder.

NorgesGruppen har som mål at råvarer brukt i vårt produktsortiment ikke skal bidra til uønsket avskoging. Basert på disse overordnede målsetningene og forpliktelsene utarbeider vi konkrete mål og handlingsplaner for hver enkelt relevant råvare til avskoging i vår verdikjede. Vi tar ansvar for egne merkevarer og sikring av verdikjedene bak disse, samtidig som vi stiller krav og samarbeider med våre leverandører og andre interessenter.

Videre har NorgesGruppen siden 2008 hatt en offensiv satsning på miljøforbedringer i egen drift, med store klimainvesteringer og tiltak innen transport, kjølemedier og energi. Her har arbeidet med å fremskaffe fornybart drivstoff som ikke bidrar til avskoging stått sentralt.

De fire store driverne i våre verdikjeder

Palmeolje

Dette er verdens mest brukte vegetabilske olje og utvinnes av oljepalmetreet. Dens spesielle egenskaper gjør den godt egnet til matlaging og som ingrediens i visse matvarer, fôr, kosmetikk, biodrivstoff m.m., og den globale etterspørselen er stadig økende. Etablering av oljepalmeplantasjer er i dag den viktigste drivkraften til avskoging i Indonesia og Malaysia, og en svært stor del av palmeoljen på det globale markedet kommer fra disse landene. Palmeolje inneholder også mye mettet fett, som helsemyndighetene anbefaler et redusert inntak av i Norge.

Samtidig vet vi at palmeoljeproduksjon i områder som ikke er truet av regnskognedhugging kan være bærekraftig og har stor økonomisk betydning for dyrkerne, lokalbefolkningen og de aktuelle landenes velstandsutvikling forøvrig. Produsert på en bærekraftig måte, uten avskoging, er palmeolje den mest areal- og klimaeffektive vegetabilske oljen.

Inntil avskoging knyttet til palmeolje er stanset er vårt mål å begrense bruk av palmeolje. Unntaksvis, og basert på strenge krav til bærekraftig produksjon kan palmeolje benyttes.

Soyabønner

Dette er blant jordbruksproduktene det produseres mest av i verden og dyrkes både som ingrediens i produkt og som fôrråvare. Soyabønnen er proteinrik og en stor andel av den totale produksjonen går til fôrproduksjon.

Produksjon av soyabønner har vært en stor pådriver bak avskoging av regnskog, spesielt i de brasilianske delstatene Mato Grosso og Para. Soyaproduksjon i stor skala har også vært knyttet til omfattende bruk av sprøytemidler samt sosiale utfordringer.

All soya brukt som ingrediens eller som fôrråvare til ingredienser i produkter til NorgesGruppen skal være sporbar og bærekraftig produsert.

Storfekjøtt fra regnskognære områder

Omgjøring av skog til beiteland for kveg til kjøttproduksjon er en viktig årsak til at skogen forsvinner i flere tropiske land. Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt og kvegproduksjon er identifisert som den største driveren til avskoging av regnskogen i Amasonas. Kjøtt og kjøttråvarer i produkter til NorgesGruppen skal ikke komme fra kvegdrift som bidrar til tropisk avskoging.

Trevirke/ Papp/ Papir

Dette er relevant da ulovlig hogst av regnskogtømmer og ulovlig handel på tvers av landegrenser er et betydelig problem på grunn av utbredt juks med opprinnelse. Råvarestrømmen til trevirke, papirprodukter og emballasje (papp) kan være uoversiktlig og forfalskning av opprinnelsespapirer forekommer. Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak for å sikre innkjøp av trevirke, papirprodukter og emballasje (papp) fra bærekraftig skogbruk.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.