Kjemikalier

Kjemikalier

NorgesGruppen jobber for å sikre en bærekraftig verdikjede. Det innebærer at vi samarbeider godt med leverandørene på ulike områder – blant annet for å unngå uønskede stoffer i produktene som selges i våre butikker.

Arbeidet med å unngå uønskede stoffer er et prioritert område. Dette er stoffer vi ønsker lite eller ingenting av i produktene som tilbys i våre salgskanaler; kjemikalier som ikke er forbudt, men som kan ha problematiske egenskaper for helse og miljø.

Vi snakker ikke her om mat- og drikkevarer, slike produkter er fra før underlagt svært strenge reguleringer i Norge. Dette gjelder non-food.

Økt oppmerksomhet om uønskede stoffer

Både myndigheter og kundene er i likhet med NorgesGruppen opptatt av at det ikke skal være uønskede stoffer i forbrukerprodukter. Vår innsats på dette området er i tråd med FNs bærekraftmål 12.4, som omhandler kjemikalier og forurensing, og temaet er også et av handlingspunktene i EUs Green Deal. Ikke minst opplever vi økende oppmerksomhet rundt temaet i både tradisjonelle og sosiale medier.  

Leverandørsamarbeid om produktanalyser

Produkter i vårt sortiment skal være trygge for mennesker og miljø. Derfor har vi utarbeidet en struktur for arbeidet med å redusere, erstatte eller fjerne uønskede stoffer fra produkter i vårt sortiment. Spesielt er perfluorerte stoffer (PFAS) identifisert som en utfordring. Dette er en gruppe stoffer som er linket til helserisiko og miljøødeleggelser. NorgesGruppen har som mål om å utfase alle produkter med PFAS over en gitt grenseverdi.

Fremgangsmåten

Vi analyserer hvert år minst to produktgrupper for innhold av uønskede stoffer. Innenfor den valgte varegruppen, hentes fullstendig innholdsinformasjon inn fra leverandøren.

Resultatene samles i en oversiktlig modell. Dette gjør det enkelt å sammenlikne resultatene fra like produkttyper, eller mellom leverandører. Resultatene fra vår innledende vurdering videreformidles til leverandør, som får mulighet til å forklare bruken av eventuelle stoffer vi har markert som uønsket, eller henvise til toksikologisk informasjon som ikke er tilgjengelig for oss.

Vi har de siste årene analysert nærmere 80 produkter innen kategoriene tøyvask, rengjøringsmidler, oppvaskmidler, personlig pleie, hygiene og WC-rens, fra 11 ulike leverandører. Vi har også vært i dialog med 40 leverandører om deres arbeid. Gjennom dette har vi sett at kjemikalier er et område mange av våre leverandører jobber godt med.

Der vi har funnet uønskede stoffer, har leverandør blitt gjort oppmerksom på det. Noen produkter er meldt ut av sortiment som følge av evalueringen, andre har vært gjenstand for omformuleringer.

Våre merkevarer

Unil er selskapet som utvikler og markedsfører NorgesGruppens egne merkevarer. Unil har bygget opp ledelsessystemet etter prinsippene i ISO 22000-standarden, for å sikre at våre egne merkevarer alltid setter produktsikkerhet i førersetet. Dette gjøres blant annet gjennom kontinuerlige forbedringer i verdikjeden, og gjennom krav til kvalitets- og miljøsertifisering av våre leverandører.

Selskapet samarbeider med en rekke sertifiseringsordninger for at produktene i størst mulig grad kan sertifiseres i henhold til standardene de setter. Når våre egne merkevarer er sertifisert av en eller flere av disse ordningene, blir det også mer oversiktlig for forbruker. Full oversikt over hvilke sertifiseringer produktene omfattes av finner du her.

I de tilfellene produkter ikke klassifiseres i henhold til disse ordningene, har Unil utviklet retningslinjer for hvilke stoffer som er uønsket i hvilke produkter. Målet er å ligge i forkant av utviklingen. Derfor går disse kvalitetskravene langt ut over kravene som stilles av norsk lov, og er under kontinuerlig utvikling – du finner dem her.

«Føre var»-prinsippet ga ny såpe

Unil arbeider ut fra et «føre var»-prinsipp når det gjelder bruk av kjemikalier i produkter, og samarbeider med NorgesGruppen om en prioriteringsliste over uønskede stoffer og ingredienser. Som eksempel ble «First Price flytende håndsåpe» relansert med ny resept.

Tidligere inneholdt såpen små mengder av konserveringsmidlene MI/MCI, som har vist seg å være mulig allergifremkallende. MI/MCI er tillatt i kroppspleieprodukter som skylles av, men det er strenge krav til hvor mye det kan være. Den gamle håndsåpen inneholdt MI/MCI innenfor kravene, men allikevel – basert på et «føre var»-prinsipp – var det naturlig for oss å fjerne stoffene helt fra produktet.

Hvorfor uønskede stoffer er uønskede

Når produkter tilsettes uønskede stoffer er det for å tilføre spesifikke egenskaper, som lenger holdbarhet, impregnering, lukt, skum, og så videre. Disse stoffene kan være skadelige for brukere av produktene, eller for miljøet når de kastes. Konsentrasjonen av enkeltstoffer kan være lav i ett enkelt produkt, likevel kan den samlede effekten av alle stoffene vi utsettes for ha en større negativ innvirkning (det som kalles «cocktail-effekten»).

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.