Noter til årsregnskapet

Note 10 – Nedskrivningsvurderinger

Note 10nedskrivningsvurderinger

Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men skal årlig testes for mulig verdifall, og ved indikasjoner på verdifall. NorgesGruppen gjennomfører sine årlige tester for verdifall i fjerde kvartal. NorgesGruppen har per 31.12.2020 ingen immaterielle eiendeler med ubestemt levetid. Goodwill ervervet ved virksomhetssammenslutninger er allokert til individuelle kontantgenererende enheter (CGUer).

Testingen av verdifall gjennomføres ved at gjenvinnbart beløp per CGU estimeres og sammenlignes med bokført verdi av enhetens netto eiendeler. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og, hvor relevant, netto salgsverdi.

Bruksverdi er beregnet ut fra diskonterte kontantstrømmodeller. De estimerte kontantstrømmene reflekterer NorgesGruppens økonomiske prognoser, budsjetter og strategiplaner over en periode på fem år.

Nøkkelforutsetningene som NorgesGruppen benytter i sine beregninger av bruksverdier er EBITDA, vekstrater, driftsmessige investeringer og diskonteringsrenter.

EBITDA representerer driftsmarginene før avskrivninger og amortiseringer, og fastsettes ut i fra historiske og nåværende marginer, prognoser og budsjetter, samt forventet fremtidig markeds­utvikling per CGU. Flere av CGUene har hatt betydelig effekt av covid-19 pandemien. For ­selskaper med positiv effekt av covid-19 er budsjett 2021 eksklusive covid-19 effekter benyttet som utgangspunkt ved beregning av kontantstrømmene. For CGUer med negativ effekt av covid-19 er effekten inkludert i budsjettet for 2021 som er benyttet som utgangspunkt for nedskrivnings­testen. For disse selskapene er det da typisk lagt til grunn en høyere vekst fra 2021 til 2022.

De benyttede vekstratene reflekterer en normalisering av de kontantgenererende ­enhetenes ­virksomhet ved at disse gjennom prognoseperioden konvergerer fra dagens og budsjetterte ­vekstrater mot det langsiktige vekstnivået i markedet virksomhetene drives i. Vekstratene i ­prognoseperioden baserer seg på fastsatte prognoser og budsjetter, ledelsens erfaringer, samt ­forventninger til markedsutviklingen der virksomheten drives. Etter den eksplisitte prognose­perioden på fem år, er kontantstrømmen for terminalverdien ekstrapolert med en konstant ­nominell vekstrate på 2,0 %, tilsvarende estimatet på forventet langsiktig inflasjon i Norge.

Kontantstrømmene skal fastsettes med utgangspunkt i den tilstand CGUene er i og bruken av disse. Følgelig er ikke investeringer som vesentlig forbedrer CGUenes ytelse hensyntatt i de estimerte kontantstrømmene. I en normal driftssituasjon forutsettes det at reinvesteringsbehovet tilsvarer gjennomsnittlig vedlikeholdsinvesteringer for CGUene, og dermed et normalisert forhold mellom investeringer og driftsinntekter på lang sikt. For CGUer som er i en vekstfase er investerings­nivået individuelt fastsatt frem til normaliseringsperioden, hvilket påvirker det fremtidige forholdet ­mellom investeringer og inntekter.

Diskonteringssatsene som benyttes er basert på en vektet kapitalkostnadsmodell (WACC), som reflekterer kapitalkostnadene til egenkapital og gjeld. Kapitalkostnadene til egen­kapitalen er ­utledet ved bruk av kapitalverdimodellen (CAPM). Diskonteringsrenter estimeres for de ­forskjellige virksomhetsområdene, og ligger i intervallet 7,3 til 10,0 % (2019: 6,7 til 8,9 %) etter skatt.

NorgesGruppen har benyttet forventede kontantstrømmer og diskonteringsrenter etter skatt i sine vurderinger. Konklusjonene ville ikke ha endret seg om kontantstrømmer og diskonteringsrenter før skatt var benyttet. Diskonteringsrenter før skatt er beregnet ved hjelp av en iterativ metode.

Vi viser til note 3 for opplysninger om sensitivitetsanalysen knyttet til endringer i forutsetningene for nedskrivningsvurderingen.

I 2020 er det foretatt nedskrivninger med totalt MNOK 490,9 (MNOK 108,8 i 2019). Dette er fordelt på goodwill med MNOK 271,1 (MNOK 29,6 i 2019), andre immaterielle eiendeler med MNOK 45,4 (MNOK 10,3 i 2019) og driftsmidler med MNOK 174,4 (MNOK 68,9 i 2019). Nedskrivningene fordeler seg på flere CGUer og er i hovedsak innenfor «andre aktiviteter» med MNOK 413,7 (MNOK 18,3 i 2019) og detalj med MNOK 47 (MNOK 53,5 i 2019). Det er ikke foretatt ­nedskrivninger av rett til bruk eiendeler i 2020.

Nedskrivningene er dels relatert til effekter av covid-19. Det er for øvrig ingen spesielle enkelthendelser som er årsak til nedskrivningene.

 

De største goodwillpostene er knyttet til følgende kontantstrømgenererende enheter:

 

2020

2019

NG Meny Øst AS

585 084

585 084

NG MENY Østlandet AS

465 415

465 415

Dagligvare Gruppen Tromsø konsernet

429 368

429 368

Joh. Johannson Kaffe AS

403 774

403 774

NG KIWI Oslo Akershus AS

351 339

351 339

Helgø MENY Rogaland AS

244 769

244 769

NG Meny Vestfold Telemark AS

199 608

186 657

Matbørsen AS

190 962

190 962

NG MENY Vest AS

178 679

178 679

NG KIWI Innland AS

175 888

175 888

NG KIWI Rogaland AS

172 856

172 856

NG KIWI Vest AS

168 668

168 668

ASKO Norge AS

145 641

145 641

KIWI Minidrift AS

117 653

117 653

Øvrige

1 081 903

1 359 657

Sum

4 911 607

5 176 412