Noter til årsregnskapet

Note 11 – Kjøp av virksomhet

Note 11 Kjøp av virksomhet

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2020

2019

 

Sum oppkjøp

Dagligvaregruppen Tromsø AS

Andre oppkjøp

Sum oppkjøp

Kjøpstidspunkt

 

01.01.2019

   

Andel kjøpt

 

60,8 %

   

Eierandel etter kjøp

 

100 %

   
         

Anskaffelseskost

       

Vederlag (100 %)

8 706

575 382

132 553

707 935

Sum anskaffelseskost

8 706

575 382

132 553

707 935

Kontanter overtatt

243

105 927

23 790

129 717

Anskaffelseskost netto etter kontanter

8 463

469 455

108 763

578 218

         

Balanseført verdi på kjøpstidspunktet

Varige driftsmidler

1 250

51 993

16 254

68 247

Andre anleggsmidler

-

9 572

1 162

10 734

Varelager

1 216

32 865

12 923

45 788

Andre omløpsmidler

243

173 376

25 785

199 161

Egenkapital

2 456

146 014

23 836

169 850

Langsiktig gjeld

-

2 363

7 587

9 950

Kortsiktig gjeld

253

119 429

24 700

144 129

         

Mer-/mindreverdier ved oppkjøp

       

Andre immaterielle eiendeler

-

-

31 898

31 898

Utsatt skatt

-

-

(7 017)

(7 017)

Goodwill

6 250

429 368

83 836

513 204

Sum mer-/mindreverdier

6 250

429 368

108 717

538 085

         
   

2019

   
   

Dagligvare­gruppen Tromsø AS

   

Driftsinntekter etter overtakelse

 

1 186 827

   

Driftsresultat etter overtakelse

 

40 948

   

2020:

I 2020 er det kun gjennomført mindre oppkjøp knyttet til detaljvirksomheten. I noten spesifiseres kjøp av virksomhet i henhold til IFRS 3.

Allokering av merverdier til goodwill er begrunnet med forventning om fremtidig inntjening i ­oppkjøpt virksomhet.

2019:

NG SPAR Nord AS ervervet 60,8 % av aksjene i Dagligvaregruppen Tromsø AS fra Kræmer Invest AS (39,2 %), Siben Invest AS (19,6 %) og Insi AS (2 %) med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019. Ervervet av aksjene i Dagligvaregruppen Tromsø AS var et trinnvis oppkjøp i henhold til IFRS 3. Det innebærer at tidligere eierandel på 39,2 % verdsettes til virkelig verdi, og det oppstår ­derfor en gevinst knyttet til den tidligere eierandelen under «Inntekt på investering i tilknyttede ­selskaper». Se note 12 Investering i tilknyttede selskaper.

Dagligvaregruppen Tromsø AS består, i tillegg til morselskapet, av åtte butikkselskaper som driver med salg av dagligvarer i Nord-Norge. Oppkjøpet innebærer at NorgesGruppen vil utvikle et enda tettere samarbeid med lokale leverandører og nordnorsk næringsliv.

Andre oppkjøp i 2019 er i hovedsak knyttet til detaljvirksomheten. Oppkjøpene er hver for seg ansett som så uvesentlige at de er presentert samlet. I noten spesifiseres kjøp av virksomhet i henhold til IFRS 3.

Allokering av merverdier til goodwill er begrunnet med forventning om fremtidig inntjening i ­oppkjøpt virksomhet.