Noter til årsregnskapet

Note 12 – Investeringer i tilknyttede selskaper

Note 12 Investeringer i tilknyttede selskaper

(Alle beløp i 1000 kroner)

NorgesGruppen har investeringer i en rekke tilknyttede selskap. Basert på en vurdering av ­virksomhetens størrelse og strategisk viktighet for NorgesGruppen, er BAMA Gruppen AS og Mahia 17 ApS (tidligere Dagrofa ApS) spesifisert nærmere nedenfor. Alle de tilknyttede ­selskapene har sin virksomhet i Norge, med unntak av Mahia 17 ApS, Pisiffik A/S og NAX AB som har sin ­virksomhet i henholdsvis Danmark, Grønland og Sverige. Ingen av NorgesGruppens tilknyttede ­selskaper er børsnoterte eller omsettes i et annet likvid marked.

2020

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

1 064 329

-

2 528 557

3 592 885

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

259 344

(79 970)

104 542

283 916

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

79 599

228 996

308 595

Mottatt utbytte

(123 426)

-

(102 629)

(226 054)

Omregningsdifferanser

-

371

36 534

36 905

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

52 682

-

(28 777)

(23 906)

Balanseført verdi 31.12

1 252 929

-

2 767 223

4 020 150

         

Investeringer i tilknyttede selskaper pr. 31.12.2020 inkluderer goodwill og andre merverdier med TNOK 74 864 (TNOK 68 644 pr. 31.12.2019).

Ikke innregnet tap på tilknyttede selskap pr. 31.12.2020 er TNOK 183 132 (TNOK 206 171 pr. 31.12.2019).

 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

48,9 %

   

Anleggsmidler

3 400 000

2 121 191

   

Omløpsmidler

3 300 000

3 202 222

   

Langsiktig gjeld

1 300 000

1 301 805

   

Kortsiktig gjeld

3 300 000

3 922 155

   

Driftsinntekter

20 500 000

24 791 584

   

Resultat etter skatt

452 800

(114 423)

   

Andre inntekter og kostnader

-

(5 651)

   

Totalresultat

452 800

(120 074)

   

Enkeltstående større investeringer i andre tilknyttede selskaper omfatter Scala Eiendom AS,
H I Giørtz Sønner AS, H I Giørtz Holding AS, NAX AB, Pisiffik A/S og Norli AS.

I konsernregnskapet til NorgesGruppen er tallene for BAMA Gruppen og Mahia 17 ApS ­omarbeidet etter IFRS. I tabellen for avstemming av endringene fra inngående balanse til utgående balanse er tallene for de to selskapene i henhold til IFRS. I tabellen som viser eiendeler, forpliktelser og resultat­poster for BAMA Gruppen og Mahia 17 ApS er tallene på 100 % basis og er i henhold til lokale regnskapsprinsipper, henholdvis norske regnskapsprinsipper og danske regnskaps­prinsipper. Forskjellen mellom IFRS og de lokale regnskapsprinsippene knytter seg i hovedsak til avskrivning av goodwill og leieavtaler i henhold til IFRS 16 for begge selskapene, i tillegg til ikke innregnet estimatavvik i pensjonsforpliktelsen i BAMA. Goodwillavskrivninger i 2020 utgjør 116,4 MNOK for BAMA Gruppen og 10,8 MNOK for Mahia 17 ApS. Ikke innregnet estimat­avvik (tap) i BAMA Gruppen er pr. 31.12.2020 på 194 MNOK. Oppstillingene er basert på fore­løpige regnskaper fra de to selskapene, da endelige regnskaper ikke er ferdigstilt ved avleggelse av NorgesGruppens ­konsernregnskap. Regnskapstall for Mahia 17 ApS er omregnet til norske kroner.

2019

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

931 063

-

2 504 554

3 435 616

Andel av resultat

228 577

(66 802)

310 380

472 155

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

66 815

(125 398)

(58 583)

Mottatt utbytte

(96 554)

-

(194 680)

(291 234)

Omregningsdifferanser

1 243

-

41 336

42 579

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

-

(13)

(7 636)

(7 648)

Balanseført verdi 31.12

1 064 329

-

2 528 556

3 592 885

         
         
 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

48,9 %

   

Anleggsmidler

2 900 000

2 000 754

   

Omløpsmidler

3 400 000

3 079 673

   

Langsiktig gjeld

1 300 000

1 297 347

   

Kortsiktig gjeld

3 100 000

3 724 870

   

Driftsinntekter

19 100 000

23 021 156

   

Resultat etter skatt

411 000

(154 118)

   

Andre inntekter og kostnader

100 000

2 421

   

Totalresultat

511 000

(151 697)

   

BAMA Gruppen AS er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, grønnsaker, bær og ­poteter og er NorgesGruppens leverandør av frukt og grønt. I tillegg har selskapet en voksende ­posisjon innen omsetning av blomster. Selskapet er en av landets eldste private handelsbedrifter. Hovedkontoret ligger i Oslo. BAMA Gruppen AS er eiet av AS Banan (33,66 %), Rema Industrier AS (19,80 %) og Macase AS (0,99 %) i tillegg til NorgesGruppen (45,54 %). Selskapet har levert stabilt gode resultater de siste årene.

Mahia 17 ApS eier 100 % av Dagrofa ApS, som er et dansk konsern innen dagligvare og stor­husholdning. Dagligvarevirksomheten består av Dagrofa Logistikk AS og butikkdrift gjennom ­profilene MENY, Min Købmand, SPAR og Let-Køb i en kombinasjon av egeneide og kjøpmannseide butikker. Storhusholdningsvirksomheten utøves gjennom Dagrofa Foodservice AS. Mahia ApS eies med 48,9 % av NorgesGruppen, 41,5 % av KFI Erhvervsdrivende Fond og 9,6 % av kjøpmenn.