Noter til årsregnskapet

Note 13 – Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Note 13 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste­pensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Konsernets selskaper har i all hovedsak en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Selskapene betaler faste bidrag til en pensjonsleverandør, og selskapene har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Investering av pensjonsmidlene skal sikre de ansatte en god pensjon, men også en god verden å bli pensjonist i. NorgesGruppen har derfor valgt en leverandør som er ledende i Norge og Norden innen bærekraftige investeringer. Den ­største andelen av pensjonsmidlene er plassert med en spareprofil hvor 96,4 % investeres i fossilfri virksomhet, noe som gir et vesentlig lavere karbonavtrykk enn profilens referanseindeks. 22 468 ansatte (21 171 pr. 2019) omfattes av ordningene. Kostnadsført tilskudd inngår i lønnskostnaden og utgjør TNOK 276 946 i 2020 (TNOK 263 119 i 2019).

Morselskapet og noen datterselskaper har ytelsesbaserte driftspensjonsordninger for enkelte ansatte og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsforpliktelsene er som hovedregel ikke sikret gjennom innbetaling av premie til livselskap. Antall medlemmer i ordningene pr. 2020 er 4 aktive og 126 pensjonister (4 og 143 i 2019).

Konsernet har en usikret ordning over drift som inkluderer alle ansatte med lønn over 12 G. Ordningen gir årlig opptjening på 15 % av overskytende lønn over 12 G. I tillegg kommer enkelte individuelt avtalte satser. Regnskapsmessig virkning av dette fremkommer nedenfor. Antall ­medlemmer i ordningene pr. 2020 er 144 aktive og 7 pensjonister (136 og 5 i 2019). Balanseførte forpliktelser og årets kostnad er inkludert i oppstillingen nedenfor for ytelsesbaserte ordninger.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Flere av selskapene i konsernet har en avtalefestet pensjonsordning for sine ansatte. Det ­foreligger ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av forpliktelse knyttet til ny AFP-ordning. Årets kostnad for AFP-pensjon er inkludert i oppstillingen nedenfor for ytelses­baserte ordninger.

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2020

2019

Nåverdi av årets pensjonsopptjening (inkl. arbeidsgiveravgift)

126 661

119 844

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

8 082

8 617

Avkastning på pensjonsmidler

(95)

(448)

Netto pensjonskostnad ytelsesbaserte ordninger

134 648

128 013

     

Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning

276 946

263 119

Netto pensjonskostnad totalt (inngår i lønnskostnaden)

411 593

391 132

     

Endring i pensjonsforpliktelse

2020

2019

Pensjonsforpliktelse 1.1

605 022

560 462

Årets pensjonsopptjening

128 389

119 844

Kjøp/salg av virksomhet

-

53

Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen

8 082

8 617

Estimatavvik:

   

Estimatavvik knyttet til endring i finansielle forutsetninger

26 461

13 218

Estimatavvik knyttet til erfaringsavvik

29 308

15 646

Sum estimatavvik

55 769

28 864

Utbetalte pensjoner sikrede og usikrede ordninger

(123 703)

(113 971)

Annet

-

1 155

Pensjonsforpliktelse 31.12

673 558

605 022

Pensjonsmidler

4 700

4 210

Netto pensjonsforpliktelse 31.12

668 858

600 812

     

Estimatavvik ført over totalresultatet

(55 769)

(28 864)

     

Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelser

2020

2019

Diskonteringsrente

1,70 %

2,30 %

Årlig lønnsvekst

2,25 %

2,25 %

Årlig G-regulering

2,00 %

2,00 %

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling

0,00 %

0,50 %

Frivillig avgang/turnover

2,29 %

2,29 %

Benyttet uføretariff

KU

KU

Benyttet demografisk tariff

K2013BE

K2013BE

Se note 3 for informasjon om estimatusikkerhet knyttet til pensjonsforutsetningene.