Noter til årsregnskapet

Note 14 – Finansiell risikostyring

Note 14 Finansiell risikostyring

(Alle beløp i 1000 kroner)

NorgesGruppens risiko knyttet til finansielle instrumenter er relativt begrenset. Selskapet ­benytter seg ikke av finansielle instrumenter, herunder finansielle derivater, for spekulasjonsformål. De viktigste finansielle risikoene selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering og oppfølging av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Finansiell policy følges opp av den sentrale finansavdelingen i samarbeid med de enkelte driftsenhetene.

Kapitalstyring

NorgesGruppen har kontinuerlig fokus på at egenkapitalen skal tilpasses virksomhetens målsetting og risikoprofil. Finansiell policy omhandler krav til finansieringstrategi og egenkapitalandel for konsernet, morselskapet og datterselskapene. Konsernets egenkapitalandel pr. 31.12.2020 utgjør 37,7 % (36,0 % pr. 31.12.2019) inkl. IFRS 16. Egenkapitalandelen eks. IFRS 16 pr. 31.12.2020 utgjør 55,7 % (52,3 % pr. 31.12.2019). Styret vurderer at egenkapitalen er tilstrekkelig. Konsernets finansiering består i hovedsak av obligasjonslån, trekkfasiliteter i ulike banker og sertifikatlån tatt opp av morselskapet. I henhold til avtaler med eksterne långivere har NorgesGruppen avgitt ­erklæring om negativ pant med definerte unntak. I henhold til noen av avtalene med eksterne lån­givere er NorgesGruppen pålagt ulike kapitalkrav knyttet til egenkapital-, gjelds- og rentedekningsgrad. De strengeste kravene, beregnet eks. IFRS 16, er egenkapitalgrad på minimum 24 %, netto rente­bærende gjeld / EBITDA på maksimum 3,5 og rentedekningsgrad på minimum 3. Kravene ­f­ølges opp løpende av konsernets finansavdeling basert på regnskapsmessige tall og rapporteres ­kvartalsvis. Kapitalkravene er overholdt i perioden.

Likviditetsrisiko

For å sikre en sterk finansiell handlefrihet er det nødvendig å holde en solid likviditetsreserve. NorgesGruppen har som målsetting til enhver tid å opprettholde en sterk finansiell handle­frihet, gjennom en høy reell og bokført egenkapitalandel samt solid likviditetsreserve. Konsernets ­virksomhet gir løpende innbetalinger hver dag kombinert med en høy omsetning, slik at behovet for å tilfredsstille kravet til finansiell handlefrihet begrenser behovet for en prosentmessig høy likviditetsreserve. Konsernet har et minimumsmål på likviditetsreserve i forhold til driftsinntekter. Likviditetsreserven består av bankinnskudd og ubenyttede kommiterte bankfasiliteter, fratrukket kortsiktig rentebærende trekk, obligasjonslån og sertifikatlån.

Plassering av overskuddslikviditet skal, utover plassering hos konsernets relasjonsbanker, kun gjøres hos institusjoner og bedrifter hvor styret i NorgesGruppen har godkjent beløps- og tidsrammen.

Den sentrale finansavdelingen følger daglig opp konsernets likviditet og tilpasser bruken av de forskjellige finansieringskildene til svingninger i konsernets likviditetsbehov på kort og lang sikt i samarbeid med de forskjellige forretningsområdene.

Oppstillingene nedenfor viser konsernets kontraktsfestede forpliktelser ved første mulige forfallstidspunkt. Beløpene er udiskonterte. Renter er beregnet i henhold til forward-kurven på balansedagen. Konsernet kan trekke opp ubenyttede trekkrammer ved behov. I tabellen er disse fordelt på forfallstidspunkt. Kortsiktige ukommiterte trekkrammer og valutaterminer kommer i tillegg.

(Alle beløp i 1000 kroner)

           

Finansiering 31.12.2020

           

Forfall

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Langsiktig gjeld (se note 15)

-

-

738 722

2 293 100

705 620

3 737 442

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 16)

39 446

763 255

-

-

-

802 701

Trekk på kassekreditt (se note 16)

33 400

-

-

-

-

33 400

Annen kortsiktig gjeld (se note 16)

3 460 971

952 010

-

-

-

4 412 981

Beregnede renter

16 169

42 115

52 696

124 551

15 185

250 716

Leverandørgjeld

5 125 459

-

-

-

-

5 125 459

Nettooppgjorte derivater

975

5 602

11 833

10 959

20 319

49 688

Sum

8 676 420

1 762 982

803 251

2 428 610

741 124

14 412 388

             

Ubenyttede langsiktige trekkrammer

500 000

1 000 000

1 500 000

2 898 113

-

5 898 113

Finansiering 31.12.2019

           

Forfall

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Langsiktig gjeld (se note 15)

-

-

1 504 483

2 971 857

653 143

5 129 483

Sertifikatlån (se note 16)

1 060 000

-

-

-

-

1 060 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 16)

250

772 023

-

-

-

772 273

Trekk på kassekreditt (se note 16)

104 065

-

-

-

-

104 065

Annen kortsiktig gjeld (se note 16)

2 360 789

889 256

-

-

-

3 250 045

Beregnede renter

47 689

124 615

129 881

224 169

4 649

531 003

Leverandørgjeld

4 918 646

-

-

-

-

4 918 646

Nettooppgjorte derivater

605

2 118

9 542

14 139

-

26 404

Sum

8 492 044

1 788 012

1 643 906

3 210 165

657 792

15 791 919

             

Ubenyttede langsiktige trekkrammer

-

900 000

800 000

2 362 809

-

4 062 809

Derivater er vist for nettooppgjorte derivater. Nettooppgjorte derivater inneholder forpliktelser knyttet til renteinstrumenter og de presenteres som netto kontantstrømmer. Derivater med positiv verdi på rapporteringsdato (finansielle eiendeler) er ikke tatt med i analysen over.

Endringer i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

     

Uten påvirkning på kontantstrøm

   
 

31.12.2019

Kontantstrøm

Omregnings-
differanser

Endringer
i virkelig verdi

Tilgang leieavtaler

Annet*

31.12.2020

Langsiktig gjeld

5 129 483

(1 398 136)

36 524

-

-

(30 428)

3 737 442

Kortsiktig gjeld

7 172 591

(92 313)

-

-

-

503 826

7 584 104

Leieforpliktelser (se 8)

19 122 413

(1 368 918)

-

-

2 743 472

(494 812)

20 002 155

Eiendeler holdt som sikringsinstrumenter

5 916

-

-

38 237

-

-

44 153

Sum forpliktelser fra finansieringsaktiviteter

31 418 571

(2 859 367)

36 524

38 237

2 743 472

(21 414)

31 279 548

* Beløpene oppført under ”Annet” gjelder i all hovedsak opsjoner for tilbakekjøp av egne aksjer samt avgang leieforpliktelser.

Markedsrisiko

Valuta

NorgesGruppen er i hovedsak eksponert for valuta på varestrøm, investeringer og tjenester. Konsernet har følgende bokført verdi på eiendeler (bankinnskudd og kundefordringer) og ­forpliktelser (leverandørgjeld og annen gjeld) i utenlandsk valuta, oppgitt i norske kroner. Tabellen under hensyntar ikke eiendeler som ikke er pengeposter eller finansielle instrumenter som valutaderivater.

 

31.12.2020

31.12.2019

 

Eiendeler

Forpliktelser

Eiendeler

Forpliktelser

Euro

1 388

426 660

4 597

387 881

Dollar

7 401

21 744

2 164

7 039

SEK

-

62 703

1

8 171

DKK

212 884

388 054

238 476

432 770

Annet

9

136

462

3 576

Konsernet benytter valutainstrumenter for å begrense effekten som følge av svingninger i valuta­kurser. Pr 31.12.2020 er det benyttet terminer. Instrumentene er balanseført til ­virkelig verdi. Verdien på instrumentene påvirkes av endringer i valutakursene. Basert på ­historiske standard­avvik for gjennomsnittlige valutakurser, hentet fra daglige midtkurser fra Norges Bank de siste 7 årene, vil en økning eller reduksjon på 10 % i valutakursen være et hensikts­messig mål for et ­rimelig mulighetsområde for sensitivitetsanalyse av konsernets valuta­instrumenter og penge­poster i utenlandsk valuta. Følgende oppstilling viser hvordan en økning eller en reduksjon i ­valutakursen for relevante valutaer i markedet ville øke eller redusere konsernets valuta­instrumenter og pengeposter i utenlandsk valuta 31.12 og tilsvarende endre konsernets ­egenkapital og resultat eller totalresultat:

 

2020

2019

 

10 % økning

10 % reduksjon

10 % økning

10 % reduksjon

Euro

(16 690)

16 690

(2 838)

2 838

Dollar

(1 119)

1 119

(380)

380

SEK

(4 891)

4 891

(637)

637

DKK

(13 663)

13 663

(15 675)

15 675

Deler av forpliktelsene i EUR er knyttet til langsiktig lån som skal tilbakebetales med fremtidige EUR inntekter som sikring av valutaeksponering av investering.

Deler av forpliktelsene i DKK sikrer deler av egenkapitalen i DKK slik at netto eksponering i DKK er lavere enn hva tabellen tilsier.

Rente

Konsernet er utsatt for svingninger i rentemarkedene. Rentebetingelser på langsiktig gjeld er i stor grad flytende rente basert på NIBOR med tillegg av margin. NorgesGruppen har en relativt lav rentebindingsportefølje. Dette sees i forhold til den operative virksomheten som ikke anses å være spesielt renteutsatt. Lønnsomheten i virksomheten påvirkes i begrenset grad ved en endring i rentenivået.

NorgesGruppen skal ha en moderat risikoprofil tilpasset den operasjonelle risiko. Dette gir en viss fleksibilitet til å utnytte markedsmuligheter. Hovedfokus skal være å identifisere i hvilken grad renteendringer vil påvirke selskapets inntjening og finansielle stilling, samt eventuelt redusere påvirkningen. NorgesGruppen har som målsetning å ligge på den generelle utviklingen i penge­markedsrentene. Samtidig foretas det disponeringer for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedene. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på selskapets lån og gjennom å benytte rentederivater som rentebytteavtaler og FRAer, samt ved opptak av fastrentelån. Det blir løpende målt durasjon på renteinstrumentene sammen med de langsiktige lånene. Renteinstrumenter i konsernet inngås av morselskapet.

Bruk av finansielle renteinstrumenter følger av Finansiell Policy som er vedtatt av styret og følges opp av en sentral finansavdeling i samarbeid med de enkelte driftsenhetene.

Oppstillingen nedenfor viser konsernets netto rentebærende gjeld og lånerente som følge av finansiering samt balanseførte leieforpliktelser på balansedagen:

Netto rentebærende gjeld

31.12.2020

31.12.2019

Rentebærende gjeld (se note 15 og 16)

5 228 528

7 052 274

Rentebærende fordringer (se note 24)

(801 950)

(962 822)

Rentebærende gjeld IFRS 16 (se note 8)

20 002 155

19 122 413

Rentebærende fordringer IFRS 16 (se note 8)

(1 285 831)

(1 269 187)

Bankinnskudd og kontanter

(2 524 221)

(1 630 894)

Netto kursverdi rentesikringsinstrumenter, rentebærende (se note 18)

49 688

8 428

Netto rentebærende gjeld

20 668 368

22 320 212

Gjennomsnittlig lånerente finansiering 31.12 – konsern

2,49 %

2,96 %

Obligasjons- og sertifikatlån:

Alle obligasjonlån i konsernet er tatt opp av morselskapet og er inkludert i rentebærende gjeld i oppstillingen ovenfor.

 

ISIN

Rente

Løpetid

Beløp

         

Børsnoterte obligasjonslån pr. 31.12.2020

NO 001 0709512

Flytende

2014/2021

700 000

NO 001 0758477

Flytende

2016/2022

500 000

NO 001 0787823

Flytende

2017/2023

300 000

NO 001 0720683

3,25 %

2014/2024

300 000

NO 001 0843121*

Flytende

2019/2024

400 000

NO 001 0869670*

Flytende

2019/2025

500 000

NO 001 0881337*

Flytende

2020/2026

650 000

Sum utstedte obligasjoner

     

3 350 000

*Grønne obligasjoner

       

Av de bokførte obligasjonene er TNOK 1 550 000 grønne og øremerket prosjekter innenfor miljøvennlig transport, miljøbygg og fornybar energi. Eksempler på prosjekter som er ­finansiert gjennom de grønne lånene er ASKO Oslofjord sitt nye logistikklager i Sande, Joh Kaffe sitt nye ­kaffebrenneri på Vestby, vindmøller som er etablert av ASKO Fornybar samt hydrogenanlegg med tilhørende hydrogenlastebiler i ASKO Norge. Eventuelle ubenyttede midler av finansiering under det grønne rammeverket er øremerket på grønnbankkonto og rapporteres i separat rapport Grønt Rammeverk.

NorgesGruppen har ingen utestående sertifikatlån pr 31.12.2020.

Flytende rente på deler av låneporteføljen er kontantstrømsikret ved hjelp av renteswapper. Den løpende effekten av sikringsforholdene er ført mot finanskostnad i den enkelte periode.

Oppstillingen nedenfor viser nominelle beløp for renteinstrumentene fordelt på forfallstidspunkt. Instrumentene løper og renteeffekten av forholdet kan påvirke konsernets finanskostnader frem til forfall.

Forfallsår for renteinstrumentene

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Nominelt beløp 31.12.2020

100 000

200 000

300 000

300 000

700 000

1 600 000

Nominelt beløp 31.12.2019

100 000

200 000

300 000

400 000

700 000

1 700 000

 

2020

2019

Netto kursverdi rentesikringsinstrumenter

(49 688)

(8 428)

Beløp etter skatt innregnet i egenkapitalen i perioden

24 777

27 437

Effekten av sikringsforhold har økt (redusert) finanskostnaden i perioden

26 974

25 233

Kursverdi renteinstrumenter viser den verdien ved under-/ overkurs som ville oppstå om­ ­fastrenteposisjonene ble realisert ved årsskiftet.

Sensitivitet ved endring av rente

Basert på en analyse av endring av 3 måneders NIBOR, vil en økning eller reduksjon i 3 ­måneders NIBOR på 1 % og 3 % være et hensiktsmessig mål for et rimelig mulighetsområde for ­sensitivitetsanalyse av verdien av konsernets renteinstrumenter, og av rentekostnader knyttet til langsiktige lån. Følgende oppstillinger viser hvordan en økning eller reduksjon i renten i ­markedet ville øke eller redusere verdien av konsernets renteinstrumenter, og rentekostnaden knyttet til rente­bærende lån pr. 31.12 etter skatt:

Renteinstrumenter pr. 31.12

2020

2019

Endring i egenkapital ved 1 % endring av renten

46 719

50 036

Endring i egenkapital ved 3 % endring av renten

129 533

132 478

Endring i verdi på renteinstrumenter som inngår i rentesikringsforhold føres over totalresultatet. Øvrige verdiendringer på renteinstrumenter føres over resultatet.

 

Rentebærende gjeld pr. 31.12

2020

2019

Endring i rentekostnad ved 1 % endring av renten

20 920

34 029

Endring i rentekostnad ved 3 % endring av renten

62 759

102 086

Effekten av sikring for sikret langsiktig gjeld er medtatt i tabellen ovenfor.

Leieforpliktelser er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Sensitivitet ved endring av diskonterings­renten er beskrevet i note 3.

Kraft

Konsernet benytter ikke kraftinstrumenter for å redusere svingningene i kostnadene som følge av endringer i kraftpriser. En økning eller reduksjon i kraftprisen i markedet vil påvirke konsernets kraftkostnader.

Kredittrisiko

Konsernets potensielle kredittrisiko på balansedagen er knyttet til utlån, kreditter, garantier, ­kundefordringer og derivatkontrakter. Maksimal kredittrisikoeksponering tilsvarer bokført verdi.

Utlånsvirksomhet

Konsernet har utlån og garantier til tilknyttede selskap, engroskunder og franchisetakere. Engasjementene administreres av NorgesGruppen Finans AS, som har konsesjon som finansieringsf­oretak og betalingsforetak av Finanstilsynet, i samarbeid med driftsenhetene. Det gjøres en vurdering av låntakeres finansielle stilling, historikk og andre relevante faktorer. For tilknyttede selskaper gjøres vurdering, beslutning og oppfølging i samsvar med den øvrige ­investeringen i de enkelte tilknyttede selskap. For utlån til engroskunder gjøres kredittvurdering og løpende vurdering av de enkelte engrosselskap.

I tillegg lanserte NorgesGruppen Trumf Visa i egen regi i 2020. Dette er usikret kreditt til sluttkunde og administreres av NorgesGruppen Finans AS. Søknader behandles i henhold til ­finansavtaleloven og utlånsforskriften, og det stilles strenge krav til søkerens gjeldsgrad og betjeningsevne. Mislighold følges tett opp av selskapet i samarbeid med inkassoselskap.

For samtlige engasjementer i NorgesGruppen Finans AS gjøres det tapsavsetninger i henhold til IFRS 9 gjennom en forventet kredittapsmodell med tre steg i nedskrivningsberegningen.

Det gjøres tapsavsetning for 12-måneders forventet tap for samtlige engasjementer ved ­avtaleinngåelse i steg 1. Ved vesentlig økning i kredittrisikoen etter avtaleinngåelse, avsettes det for ­forventet tap i hele engasjementets levetid i steg 2. Vesentlig økning i kredittrisikoen ­defineres som at engasjementet er over 30 dager etter forfall, eller det foreligger annen indik­asjon på ­forverret kredittrisiko, som en konkurs, svindelsak eller en makrohendelse som vil påvirke ­engasjementet negativt. Et utlån anses misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved ­mislighold vurderes kundens samlede engasjement og det avsettes for hele engasjementets ­forventede levetid i henhold til steg 3. I steg 3 oppjusteres tapsavsetningen sammenlignet med steg 2, og et engasjement i steg 3 kan ikke «friskmeldes» tilbake til steg 1 med kun 12-måneders forventet tap igjen.

 

2020

2019

Brutto utlån og andre fordringer

1 808 292

1 735 567

Nedskrivning på utlån og andre fordringer

11 053

1 094

Netto utlån og andre fordringer

1 797 239

1 734 473

Mislighold og tap

2020

2019

Brutto misligholdte utlån

3 885

-

Nedskrivning på utlån (steg 3)

2 130

-

Netto misligholdte utlån

1 755

-

     

Nedskrivninger på utlån i steg 1 og steg 2

8 923

1 094

Kundefordringer

Salg til detaljkunder foregår i hovedsak mot kontant betaling. Kundefordringer er i hovedsak ­knyttet til konsernets engrosvirksomhet. Det gjennomføres en vurdering av nye ­kunder med hensyn på kredittverdigheten. Det benyttes ofte kontantsalg eller bankgaranti ved ­første ordre. Forfalte poster purres og følges tett opp. NorgesGruppen har historisk meget lave realiserte tap på kundefordringer. Det innregnes forventet kredittap på tidspunktet for når kredittsalgs­transaksjonen gjennomføres. Forventet kredittap er estimerte forventede tap over kunde­fordringenes levetid. Estimerte forventede tap beregnes ut fra statistikk på tap for ulike ­tids­intervaller i aldersfordelt kundereskontro.

Konsernet har følgende aldersfordeling på kundefordringer pr. 31.12:

 

Kundefordringer

til pålydende

herav ikke forfalt

0 – 30 dager

30 – 90 dager

over 90 dager

31.12.2020

1 961 632

1 678 093

181 361

20 103

82 075

31.12.2019

2 262 689

1 815 316

372 660

27 988

46 724

Kundefordringer fordeler seg på pålydende og med nedskrivninger for tap på fordringer som følger:

 

2020

2019

Kundefordringer til pålydende

1 961 632

2 262 689

Nedskrivninger for tap på fordringer

(31 885)

(24 862)

Balanseført verdi kundefordringer

1 929 747

2 237 827

 

2020

2019

Nedskrivninger for tap på kundefordringer 1.1

(24 862)

(36 286)

Avsetning for nedskrivning av fordringer i året

(29 075)

(3 217)

Realiserte tap, tidligere avsatt

26

697

Tilbakeførte tidligere nedskrivninger i løpet av året

22 026

13 944

Nedskrivninger for tap på kundefordringer 31.12

(31 885)

(24 862)

Økningen i avsetningen for nedskrivning av fordringer skyldes i all hovedsak koronapandemien. Netto nedskrivninger for tap på utlån og kundefordringer er inkludert i andre driftskostnader.

Derivatkontrakter

NorgesGruppen bruker finansinstitusjoner som regnes å ha høy kredittverdighet som motparter ved derivatkontrakter og finansieringsplasseringer. Motpartens kredittverdighet vurderes løpende. Rammer for finansplasseringene er vedtatt av styret. Kredittrisiko knyttet til disse kontraktene vurderes som lav.