Noter til årsregnskapet

Note 15 – Langsiktige lån, pantstillelser og garantiansvar

Note 15Langsiktige lån, pantstillelser og garantiansvar

(Alle beløp i 1000 kroner)

     

Langsiktig gjeld

2020

2019

Obligasjonslån

2 650 000

2 700 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

1 077 368

2 415 390

Annen langsiktig gjeld

10 074

14 093

Sum

3 737 442

5 129 483

Langsiktige leieforpliktelser (se note 8)

17 933 081

16 668 508

Sum langsiktig gjeld

21 670 523

21 797 991

     

Herav rentebærende

21 660 449

21 783 898

Herav rentebærende eks IFRS 16

3 727 368

5 115 390

     

1. års avdrag på langsiktige gjeld klassifisert som kortsiktig gjeld

2020

2019

Obligasjonslån

700 000

640 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

102 701

132 273

Sum

802 701

772 273

     

Pantesikret gjeld og forpliktelser

   

Annen langsiktig gjeld

-

1 012

Øvrige forpliktelser (inkl.finansiell leasing)

30 000

30 000

Sum

30 000

31 012

     

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

   

Tomter og bygninger

94 162

112 811

Driftsløsøre og inventar

7 254

6 486

Sum balanseførte verdier

101 416

119 297

     

Garantiansvar

   

Lån/gjeldsbrev/kassekreditter

210 453

213 320

Annet

117 235

38 969

Sum

327 688

252 289

Langsiktige finansiering og kreditter i konsernkontosystemene er avgitt mot erklæring om negativ pant med definerte unntak.

Det er stillet bankgaranti for skyldig skattetrekk i konsernet.