Noter til årsregnskapet

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

(Alle beløp er i 1000 kroner)

   
 

2020

2019

Sertifikatlån (se note 14)

-

1 060 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 15)

802 701

772 273

Trekk på kassekreditt

33 400

104 065

Skyldige offentlige avgifter

997 495

889 697

Periodiserte kostnader

1 337 528

1 135 475

Annen kortsiktig gjeld

4 412 981

3 211 081

Kortsiktig gjeld IFRS 16 (se note 8)

2 069 074

2 453 905

Sum annen kortsiktig gjeld

9 653 178

9 626 496

     

Herav rentebærende

3 570 233

4 390 789

Herav rentebærende eks IFRS 16

1 501 160

1 936 884

Annen kortsiktig gjeld inkluderer en rekke ulike poster herunder feriepenger, skattetrekk, Trumf-bonus og opsjon tilbakekjøp av egne aksjer.