Noter til årsregnskapet

Note 17 – Finansinntekter og finanskostnader

Note 17 Finansinntekter og finanskostnader

(Alle beløp i 1000 kroner)

     

Finansinntekter

2020

2019

Aksjeutbytte

4 377

2 557

Renteinntekter

51 496

74 948

Positiv verdiutvikling med verdiendring over resultat (se note 18)

2 695

-

Renteinntekter fordring fremleie (se note 8)

80 619

82 814

Andre finansinntekter

326 543

74 990

Sum finansinntekter

465 729

235 309

     

Finanskostnader

2020

2019

Rentekostnader

78 842

118 464

Negativ verdiutvikling med verdiendring over resultat (se note 18)

1 030

146

Rentekostnader leieforpliktelse (se note 8)

1 135 083

1 107 760

Andre finanskostnader

433 093

233 809

Sum finanskostnader

1 648 047

1 460 179