Noter til årsregnskapet

Note 18 – Finansielle investeringer

Note 18 Finansielle investeringer

(Alle beløp i 1000 kroner)

Balanseført verdi av konsernets finansielle poster:

 

2020

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer til amortisert kost

Over utvidet resultat

Forpliktelser til amortisert kost

Ikke-finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

96 153

-

-

96 153

96 153

Andre langsiktige fordringer

-

-

618 347

-

-

-

618 347

618 347

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 311 074

-

-

1 257 059

4 568 133

4 568 133

Andre finansielle eiendeler

-

44 152

-

-

-

-

44 152

44 152

Bankinnskudd og kontanter

-

-

2 524 221

-

-

-

2 524 221

2 524 221

Sum eiendeler

-

44 152

6 453 641

96 153

-

1 257 059

7 851 005

7 851 005

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

3 737 442

-

3 737 442

3 791 892

Andre finansielle forpliktelser

-

49 688

-

-

-

-

49 688

49 688

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

5 125 459

-

5 125 459

5 125 459

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

7 584 104

-

7 584 104

7 584 104

Andre finansielle forpliktelser

-

37 498

-

-

-

-

37 498

37 498

Sum forpliktelser

-

87 186

-

-

16 447 005

-

16 534 191

16 588 641

2019

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer til amortisert kost

Over utvidet resultat

Forpliktelser til amortisert kost

Ikke-finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

106 180

-

-

106 180

106 180

Andre langsiktige fordringer

-

-

517 546

-

-

-

517 546

517 546

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 751 547

-

-

1 150 068

4 901 615

4 901 615

Andre finansielle eiendeler

-

5 916

-

-

-

-

5 916

5 916

Bankinnskudd og kontanter

-

-

1 630 894

-

-

-

1 630 894

1 630 894

Sum eiendeler

-

5 916

5 899 987

106 180

-

1 150 068

7 162 151

7 162 151

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

5 129 483

-

5 129 483

5 174 963

Andre finansielle forpliktelser

-

8 428

-

-

-

-

8 428

8 428

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

4 918 646

-

4 918 646

4 918 646

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

7 172 591

-

7 172 591

7 172 697

Andre finansielle forpliktelser

-

2 340

-

-

10

-

2 350

2 350

Sum forpliktelser

-

10 768

-

-

17 220 730

-

17 231 498

17 277 084

Verdivurderingsmetoder:

Aksjer med verdiendring over utvidet resultat:

Gruppen inneholder utelukkende aksjer som ikke er notert på børs eller i annet aktivt marked. Virkelig verdi er fastsatt basert på verdivurderingsmodeller og er verdsatt av uavhengige verd­settere (Nivå 3 i verdsettelseshierarkiet). Verdsettelse er basert på tilgjengelig informasjon om investeringsobjektene og forventet fremtidig inntjening. På grunn av investeringenes størrelse vil endringer i verdsettelsesforutsetningene ha liten konsekvens for NorgesGruppens samlede ­resultater og finansielle stilling.

Rente- og valutainstrumenter:

Verdsettes av eksterne parter utelukkende basert på objektiv markedsinformasjon i aktive ­markeder (Nivå 2 i verdsettelseshierarkiet).

Langsiktig gjeld:

Langsiktige lån er fast- og flytende-rentelån inngått på markedsmessige vilkår. Virkelig verdi på lån som omsettes i aktive markeder er basert på objektiv markedsinformasjon. Første års avdrag av langsiktig gjeld er klassifisert i gruppen annen kortsiktig gjeld.

Leverandørgjeld, kundefordringer, andre fordringer og annen kortsiktig gjeld:

Balanseført verdi anses som et godt estimat på virkelig verdi.

 

Netto gevinst og tap innregnet i perioden før skatt:

2020

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

til amortisert kost

Over utvidet resultat

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

2 695

-

51 496

4 377

-

58 568

Finansiell kostnad

(1 030)

(26 974)

-

-

(51 868)

(79 872)

Sum resultatført

1 665

(26 974)

51 496

4 377

(51 868)

(21 304)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

(37 076)

-

-

-

(37 076)

2019

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

til amortisert kost

Over utvidet resultat

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

-

299

74 948

2 557

-

77 804

Finansiell kostnad

(146)

(25 233)

-

-

(93 231)

(118 610)

Sum resultatført

(146)

(24 934)

74 948

2 557

(93 231)

(40 806)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

(20 825)

-

-

-

(20 825)

Instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat er klassifisert som kortsiktige ­eiendeler eller forpliktelser. Instrumenter som er en del av et sikringsforhold balanseføres i sin helhet som langsiktig dersom gjenværende løpetid for sikringsobjektet er mer enn 12 måneder fra balansedagen, og som kortsiktig dersom gjenværende løpetid for instrumentet er kortere enn 12 måneder fra balansedagen.

Den maksimale kredittrisiko knyttet til NorgesGruppens derivater er virkelig verdi av de ­instrumenter som er klassifisert som eiendel på balansedagen.

Sikringsforholdene er i hovedsak 100 % effektive i perioden. Finansiell kostnad for sikrings­instrumenter er den effekten sikringsforholdet har hatt for konsernets finanskostnad i perioden.

Valutainstrumenter og kaffeinstrumenter som ikke er bokført som sikringsforhold er definert til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Finansiell inntekt for instrumenter ført midlertidig mot egenkapitalen er mottatt utbytte i perioden.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

Virkelig verdi

Priser i aktive
markeder
(Nivå 1)

Basert på observerbare markedsdata
(Nivå 2)

Ikke basert på observerbare markedsdata
(Nivå 3)

Finansielle eiendeler med verdiendring over utvidet resultat

96 153

-

-

96 153

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

44 152

44 152

-

-

Sum

140 305

44 152

-

96 153

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

       

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

87 136

-

87 136

-

Sum

87 136

-

87 136

-

Instrumenter basert på observerbare markedsdata er valutainstrumenter (til virkelig verdi over resultat), samt rente- og valutasikringsinstrumenter. Instrumenter basert på ikke observerbare markedsdata er opsjoner på unoterte aksjer og aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer). Det har ikke vært noen overføringer mellom kategoriene i løpet av året.

I all vesentlighet er verdien som knytter seg til eiendeler basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3) relatert til aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer). Følgende tabell viser bevegelsen i perioden for eiendelene som er definert i nivå 3:

 

2020

Balanseført verdi 1.1

106 180

Tilgang

7 944

Avgang

(17 949)

Totale gevinster/tap:

 

Ført mot resultat

-

Ført mot totalresultat

-

Årets nedskrivninger

(22)

Overførsel ut av/inn til nivå 3

 

Balanseført verdi 31.12

96 153