Noter til årsregnskapet

Note 2 – Effekt av implementering av IFRS 16

Note 2 • Effekt av implementering av IFRS 16

IFRS 16 Leieavtaler ble implementert fra 1. januar 2019. Ved førstegangsinnregning benyttet konsernet modifisert retrospektiv metode, som innebærer at sammenligningstall ikke er omarbeidet. Effekten på resultatregnskap, balanse og kontantstrøm for 2019 og 2020 er vist i de påfølgende oppstillingene. Noteopplysninger relatert til leieavtaler vises i note 8.

Resultatregnskap

(Alle beløp er i 1000 kroner)

2020

eks. IFRS 16

2019

eks. IFRS 1

   

2020
ink. IFRS 16

2019

ink. IFRS 16

   

2020

IFRS 16 effekt

2019

IFRS 16 effekt

Salgsinntekter

98 549 985

87 499 055

   

98 549 985

87 499 055

   

-

-

Andre driftsinntekter

3 010 202

3 004 991

   

2 835 087

2 826 736

   

(175 115)

(178 256)

Sum driftsinntekter

101 560 186

90 504 047

   

101 385 071

90 325 791

   

(175 115)

(178 256)

                     

Varekostnader

(75 080 735)

(66 798 453)

   

(75 009 685)

(66 706 578)

   

71 050

91 875

Lønnskostnader

(11 397 380)

(10 637 730)

   

(11 397 380)

(10 637 730)

   

-

-

Andre driftskostnader

(7 684 609)

(7 742 540)

   

(5 251 658)

(5 434 981)

   

2 432 951

2 307 559

Av- og nedskrivninger

(2 585 154)

(2 147 427)

   

(4 244 887)

(3 753 610)

   

(1 659 733)

(1 606 183)

Resultat fra tilknyttede selskaper

283 916

472 155

   

283 916

472 155

   

-

-

Sum driftskostnader

(96 463 962)

(86 853 995)

   

(95 619 693)

(86 060 743)

   

844 268

793 251

                     

Driftsresultat

5 096 225

3 650 052

   

5 765 378

4 265 048

   

669 153

614 995

                     

Finansinntekter

385 110

152 495

   

465 729

235 309

   

80 619

82 814

Finanskostnader

(512 964)

(352 419)

   

(1 648 047)

(1 460 179)

   

(1 135 083)

(1 107 760)

Netto finansresultat

(127 854)

(199 923)

   

(1 182 318)

(1 224 870)

   

(1 054 464)

(1 024 946)

                     

Resultat før skattekostnad

4 968 371

3 450 129

   

4 583 060

3 040 178

   

(385 311)

(409 951)

                     

Skattekostnad

(1 141 369)

(703 755)

   

(1 056 601)

(613 566)

   

84 768

90 189

                     

ÅRSRESULTAT

3 827 002

2 746 374

   

3 526 459

2 426 612

   

(300 543)

(319 762)

                     

Minoritetsandel av årsresultat

91 321

36 592

   

91 321

36 592

   

-

-

Majoritetsandel av årsresultat

3 735 680

2 709 781

   

3 435 138

2 390 020

   

(300 543)

(319 762)

Balanse

                   

(Alle beløp er i 1000 kroner)

2020
eks. IFRS 16

2019
eks. IFRS 16

   

2020
ink. IFRS 16

2019
ink. IFRS 16

   

 2020

IFRS 16 effekt

2019

IFRS 16 effekt

EIENDELER

                   
                     

Anleggsmidler

                   

Immaterielle eiendeler

5 006 637

5 338 101

   

5 006 637

5 338 101

   

-

-

Utsatt skattefordel

480 849

220 707

   

480 849

220 707

   

-

-

Varige driftsmidler

18 924 319

17 953 578

   

18 924 319

17 953 578

   

-

-

Investeringseiendom

530 703

688 588

   

530 703

688 588

   

-

-

Rett til bruk eiendel

-

-

   

17 921 062

17 443 275

   

17 921 062

17 443 275

Investeringer i tilknyttede selskap

4 020 150

3 592 885

   

4 020 150

3 592 885

   

-

-

Andre langsiktige fordringer

618 347

517 546

   

618 347

517 546

   

-

-

Andre finansielle eiendeler

96 124

106 180

   

1 221 440

1 201 698

   

1 125 316

1 095 517

                     

Sum anleggsmidler

29 677 129

28 417 585

   

48 723 507

46 956 377

   

19 046 378

18 538 793

                     

Omløpsmidler

                   

Varebeholdning

6 929 327

6 292 072

   

6 929 327

6 292 072

   

-

-

Kortsiktige fordringer

4 568 133

4 901 615

   

4 568 133

4 901 615

   

-

-

Andre finansielle eiendeler

44 152

5 916

   

204 668

179 586

   

160 515

173 670

Bankinnskudd og kontanter

2 524 221

1 630 894

   

2 524 221

1 630 894

   

-

-

                     

Sum omløpsmidler

14 065 834

12 830 497

   

14 226 349

13 004 167

   

160 515

173 670

                     

EIENDELER

43 742 963

41 248 082

   

62 949 856

59 960 544

   

19 206 893

18 712 462

                     

(Alle beløp i 1000 kroner)

2020
eks. IFRS 16

2019
eks. IFRS 16

   

2020
ink. IFRS 16

2019
ink. IFRS 16

   

2020
IFRS 16 effekt

2019
IFRS 16 effekt

EGENKAPITAL OG GJELD

                   
                     

Egenkapital

                   

Innskutt egenkapital

1 824 336

1 824 862

   

1 824 336

1 824 862

   

-

-

Opptjent egenkapital

22 203 424

19 829 696

   

21 583 120

19 509 934

   

(620 304)

(319 762)

Minoritetsinteresser

327 517

274 946

   

327 517

274 946

   

-

-

                     

Sum egenkapital

24 355 277

21 929 503

   

23 734 973

21 609 741

   

(620 304)

(319 762)

                     

Langsiktig gjeld

                   

Utsatt skatt

1 098 085

803 832

   

923 128

713 643

   

(174 958)

(90 189)

Pensjonsforpliktelser

668 858

600 812

   

668 858

600 812

   

-

-

Langsiktig gjeld

3 737 442

5 129 483

   

3 737 442

5 129 483

   

-

-

Langsiktige leieforpliktelser

-

-

   

17 933 081

16 668 508

   

17 933 081

16 668 508

Andre finansielle forpliktelser

49 688

8 428

   

49 688

8 428

   

-

-

Sum langsiktig gjeld

5 554 074

6 542 554

   

23 312 198

23 120 873

   

17 758 124

16 578 319

                     

Kortsiktig gjeld

                   

Leverandørgjeld

5 125 459

4 918 646

   

5 125 459

4 918 646

   

-

-

Annen kortsiktig gjeld

7 584 104

7 172 591

   

9 653 178

9 626 496

   

2 069 074

2 453 905

Betalbar skatt

1 086 549

682 438

   

1 086 549

682 438

   

-

-

Andre finansielle forpliktelser

37 498

2 350

   

37 498

2 350

   

-

-

Sum kortsiktig gjeld

13 833 611

12 776 025

   

15 902 685

15 229 930

   

2 069 074

2 453 905

                     

Sum gjeld

19 387 686

19 318 579

   

39 214 883

38 350 803

   

19 827 197

19 032 224

                     

EGENKAPITAL OG GJELD

43 742 963

41 248 082

   

62 949 856

59 960 544

   

19 206 893

18 712 462

                     

Kontantstrømoppstilling

                   

(Alle beløp i 1000 kroner)

2020
eks. IFRS 16

2019
eks. IFRS 16

   

2020
ink. IFRS 16

2019
ink. IFRS 16

   

2020
IFRS 16 effekt

2019
IFRS 16 effekt

Resultat før skatt

4 968 371

3 450 129

   

4 583 060

3 040 178

   

(385 311)

(409 951)

Betalte renter

(91 356)

(120 647)

   

(1 226 439)

(1 107 760)

   

(1 135 083)

(987 113)

Av- og nedskrivninger

2 585 154

2 147 427

   

4 244 887

3 753 610

   

1 659 733

1 606 183

Andre poster

(854 868)

(2 034 852)

   

197 258

(1 116 640)

   

1 052 126

918 212

Netto kontantstrøm fra drift

6 607 301

3 442 057

   

7 798 766

4 569 389

   

1 191 465

1 127 332

                     

Netto kontantstrøm fra investering

(3 432 484)

(3 760 145)

   

(3 432 484)

(3 760 145)

   

-

-

                     

Nedbetaling av hovedstol leieforpliktelser

-

-

   

(1 368 918)

(1 291 720)

   

(1 368 918)

(1 291 720)

Innbetaling av fremleieinntekt

-

-

   

177 452

164 389

   

177 452

164 389

Andre poster

(2 281 491)

170 819

   

(2 281 491)

170 819

   

-

-

Netto kontantstrøm fra finansiering

(2 281 491)

170 819

   

(3 472 957)

(956 512)

   

(1 191 466)

(1 127 331)

                     

Netto endring bankinnskudd/kontanter

893 326

(147 268)

   

893 326

(147 268)

   

-

-

Bankinnskudd/kontanter 01.01

1 630 894

1 778 162

   

1 630 894

1 778 162

   

-

-

Bankinnskudd/kontanter 31.12

2 524 221

1 630 894

   

2 524 221

1 630 894

   

-

-