Noter til årsregnskapet

Note 23 – Andre driftsinntekter

Note 23 Andre driftsinntekter

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2020

2019

Leieinntekter (se note 8)

265 418

269 188

Provisjonsinntekter

324 309

315 720

Gevinst ved realisasjon av anleggsmidler

55 494

88 203

Andre inntekter

2 189 865

2 153 625

Sum andre driftsinntekter

2 835 087

2 826 736

Andre inntekter består i hovedsak av tjenesteinntekter i form av kjedemedlemsskap, markedsføringstjenester og regnskapstjenester fra kjøpmannseid virksomhet.