Noter til årsregnskapet

Note 24 – Langsiktige fordringer, kundefordringer

Note 24 Langsiktige fordringer, kundefordringer

og andrekortsiktige fordringer

(Alle beløp i 1000 kroner)

Langsiktige fordringer

2020

2019

Lån til tilknyttede selskaper

375 432

235 978

Langsiktige kundelån

105 862

130 633

Andre langsiktige fordringer

137 053

150 936

Sum langsiktige fordringer

618 347

517 546

     

Herav rentebærende

501 721

387 860

     

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

2020

2019

Kundefordringer (se note 14)

1 929 747

2 237 827

Forskuddsbetalt kostnad

1 257 059

1 150 068

Kortsiktige utlån

1 315 946

1 367 863

Andre kortsiktige fordringer

65 382

145 858

Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

4 568 133

4 901 615

     

Herav rentebærende

300 229

575 142