Noter til årsregnskapet

Note 25 – Spesifikasjon av utvidet resultat

Note 25 Spesifikasjon av utvidet resultat

(Alle beløp i 1000 kroner)

   

Opptjent egenkapital

   
 

Note

Annen egenkapital

Valutaomregnings-

differanser

Verdi­justeringer
og sikring

Minoritets­interesser

Sum

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjon

13

(43 500)

-

-

-

(43 500)

Sikring

14

-

-

(37 076)

-

(37 076)

Omregningsdifferanser valuta

 

-

38 648

-

-

38 648

Egenkapitaleffekt tilknyttede selskaper

 

23 906

-

-

-

23 906

Andre utvidede resultatposter

 

(5 341)

-

-

3 180

(2 161)

Sum utvidet resultat 31.12.2020

 

(24 936)

38 648

(37 076)

3 180

(20 182)

             

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjon

13

(22 514)

-

-

-

(22 514)

Sikring

14

-

-

(20 825)

-

(20 825)

Omregningsdifferanser valuta

 

-

(7 415)

-

-

(7 415)

Egenkapitaleffekt tilknyttede selskaper

 

42 579

-

-

-

42 579

Andre utvidede resultatposter

 

15 273

-

-

2 164

17 437

Sum utvidet resultat 31.12.2019

 

35 338

(7 415)

(20 825)

2 164

9 263