Noter til årsregnskapet

Note 26 - Betingede forpliktelser

Note 26Betingede forpliktelser

NorgesGruppen er involvert i enkelte tvistesaker. Ledelsen er av den oppfatning at sakene, basert på den informasjonen som er tilgjengelig, vil løses uten vesentlig effekt på regnskapet. Det er ikke vurdert som sannsynlig at NorgesGruppen vil måtte innfri kravene, og basert på dette er sakene behandlet som betingede forpliktelser uten avsetning i regnskapet. Den mest vesentlige saken gjelder Konkurransetilsynets varsel om gebyr i den såkalte prisjegersaken. Øvrige saker er både enkeltvis og samlet ansett som uvesentlige.

Varsel om gebyr i prisjegersaken

NorgesGruppen ASA mottok den 15. desember 2020 et varsel fra Konkurransetilsynet (KT) i pris­jegersaken, der KT sin foreløpige vurdering er at Coop, NorgesGruppen og Rema ­gjennom ­praktiseringen av «Bransjenorm for Sammenlignende Reklame i Dagligvarebransjen» har ­samarbeidet om å gi tilgang til hverandres dagligvarebutikker for omfattende innhenting av varelinjepriser.

KT har varslet et gebyr mot NorgesGruppen på NOK 8 749 900 000. Ledelsen er av den opp­fatning at det ikke er sannsynliggjort at NorgesGruppen har deltatt i et samarbeid i strid med konkurranse­ loven § 10.

Et varsel fra Konkurransetilsynet er en foreløpig vurdering, hvor tilsynet ikke har truffet noen endelig avgjørelse. NorgesGruppen har frist for å inngi tilsvar til 30. juni 2021, og tilsynet vil først etter mottatt tilsvar gjøre en endelig vurdering av saken.