Noter til årsregnskapet

Note 27 – Hendelser etter balansedagen

Note 27 hendelser etter balansedagen

Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet.