Noter til årsregnskapet

Note 5 – Segmentinformasjon

Note 5 segmentinformasjon

Pr. 31. desember 2020 har konsernet virksomhetsområdene engros, detalj, merkevare, eiendom og andre aktiviteter. Virksomhetsområdene inkluderer datterselskaper. Inntekt på investering i samtlige tilknyttede selskap er fra og med 2020 inkludert i andre aktiviteter. Sammenligningstall er omarbeidet. Segmentinformasjonen er rapportert etter IFRS eks. IFRS 16.

Virksomhetsområdet engros innbefatter engrosselskapene og storcash.

Engrosvirksomheten omsetter varer til egeneid og kjøpmannseid butikkvirksomhet, kiosk- og servicehandel, servering og storhusholdning.

Virksomhetsområdet detalj består av egeneid butikkvirksomhet innen dagligvare gjennom ­konseptene MENY, Jacobs, EUROSPAR, SPAR, Joker, CC Dagligvare og KIWI, samt profilhusene som drifter konseptene for både egeneide og kjøpmannseide butikker.

Virksomhetsområdet merkevare er definert å omfatte i hovedsak Unil (egne merkevarer), samt Bakehuset, Matbørsen og Joh. Johannson Kaffe samt produksjonseiendom knyttet til selskapene.

Eiendomsområdet består av eiendom primært innen detaljsegmentet, i den grad disse er skilt ut i egne selskaper.

Andre aktiviteter består av blant annet servicehandel, tilknyttede selskaper og ­administrative ­selskaper. Omfanget av andre aktiviteter er vist samlet. IFRS 16 effekter er ikke allokert til de ulike virksomhetsområdene og tilhørende resultatposter er derfor inkludert under andre aktiviteter.

(Alle beløp i 1000 kroner)

           

Segmentresultat 2020

Engros

Detalj

Merkevare

Eiendom

Andre aktiviteter/
eliminering

Konsern

Totale segmentinntekter

79 237 980

64 885 472

13 001 101

431 809

2 544 116

160 100 478

Inntekter mellom segmentene

(44 853 727)

-

(12 078 637)

(318 435)

(1 464 607)

(58 715 407)

Sum driftsinntekter

34 384 254

64 885 472

922 463

113 374

1 079 509

101 385 071

             

Av- og nedskrivninger

(478 126)

(1 236 626)

(184 532)

(129 342)

(2 216 261)

(4 244 887)

             

Driftsresultat

1 373 465

3 030 418

412 930

209 398

739 167

5 765 378

             

Netto finansresultat

(34 053)

10 564

(29 190)

(67 816)

(1 061 824)

(1 182 318)

             

Resultat før skatt

1 339 412

3 040 982

383 741

141 583

(322 657)

4 583 060

             

Segmentresultat 2019

Engros

Detalj

Merkevare

Eiendom

Andre aktiviteter/
eliminering

Konsern

Totale segmentinntekter

69 925 406

54 438 101

11 498 566

498 293

2 779 462

139 139 828

Inntekter mellom segmentene

(36 750 663)

-

(10 522 512)

(327 275)

(1 213 587)

(48 814 037)

Sum driftsinntekter

33 174 743

54 438 101

976 054

171 019

1 565 875

90 325 791

             

Av- og nedskrivninger

(479 628)

(1 054 326)

(141 194)

(163 820)

(1 914 643)

(3 753 610)

             

Driftsresultat

949 864

1 681 116

348 499

234 940

1 050 628

4 265 048

             

Netto finansresultat

(51 076)

42 856

(9 538)

(68 842)

(1 138 270)

(1 224 870)

             

Resultat før skatt

898 788

1 723 972

338 961

166 098

(87 642)

3 040 178