Noter til årsregnskapet

Note 6 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser,
lån til ansatte m.m.

(Alle beløp i tabellen er i 1000 kroner)

 

2020

2019

Lønninger

9 278 778

8 551 818

Arbeidsgiveravgift

1 267 123

1 228 196

Pensjonskostnad (note 13)

411 593

391 132

Andre ytelser

439 886

466 584

Sum

11 397 380

10 637 730

     

Antall årsverk sysselsatt

15 023

15 059

Antall ansatte

29 561

27 564

Lån til ansatte

Lån til ansatte utgjør TNOK 18 882 i konsernet (TNOK 20 579 pr. 31.12.2019).

(Alle tall i hele kroner)


Ytelser til konsernsjef

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Runar Hollevik

2020

7 576 891

3 385 800

341 361

   

3 421 136

2019

7 383 159

3 300 000

449 582

   

3 146 464

Runar Hollevik er tilknyttet selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning for lønn over 12 G og har rett til pensjon fra fylte 62 år. Konsernsjefen er berettiget et sluttvederlag på 24 måneder ­dersom selskapet bringer ansettelsesforholdet til opphør før fylte 62 år.

Ytelser til ledende roller 2020

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Øyvind Andersen

5 147 560

2 355 151

315 851

   

2 920 643

Mette Lier1)

3 790 782

1 684 432

251 751

   

1 021 319

Per Roskifte2)

802 785

-

38 477

   

15 473

Johan Johannson

4 052 930

971 678

202 819

   

1 200 681

Stein Rømmerud3)

1 876 980

8 750

187 860

   

251 704

1) NorgesGruppen har gitt lån til Mette Lier. Lånesaldo er 38 378 kr. pr. 31.12.2020. (101 978 kr pr. 31.12.2019).

2) Fratrådte 31. mars 2020. Oppgitte beløp for 2020 er frem til denne dato.

3) Tiltrådte 1. april 2020. Oppgitte beløp for 2020 gjelder fra denne dato og ut året.

Ytelser til ledende roller 2019

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Øyvind Andersen

5 030 991

2 282 342

347 026

   

2 268 854

Mette Lier 1)

3 614 920

1 632 000

324 819

   

934 119

Per Roskifte

3 426 865

1 525 227

313 420

   

85 287

Johan Johannson

3 961 341

934 575

311 834

   

1 056 267

1) NorgesGruppen har gitt lån til Mette Lier. Lånesaldo er 101 978 kr. pr. 31.12.2019. (165 578 kr pr. 31.12.2018).

Det er etablert retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i NorgesGruppen ASA. Godtgjørelsene omfatter i det vesentlige fast lønn som normalt reguleres en gang pr. år etter ­individuell vurdering. Ledende ansatte har bilordning etter konsernets retningslinjer. Bonus til konsernsjefen og ledende personer består av en langsiktig bonusordning. Bonusordningen har til hensikt å ivareta fokuset mot den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Ordningen er knyttet opp til oppnåelse av nøkkeltallet avkastning på anvendt kapital. Den er ikke tidsbestemt, og har en maksimal uttelling på 6 månedslønner pr. år. Bonusordningen er besluttet av styret og løper inntil styret beslutter å endre ordningen. Det er i regnskapet for 2020 avsatt maksimal bonus­innskudd for de ledende ansatte i den langsiktige bonusordningen. Spesifisert bonus i oppstillingen overfor er utbetalingen i det enkelte regnskapsår, opptjent året før. Det foreligger ikke programmer for opsjoner eller utdeling av aksjer til ansatte i NorgesGruppen ASA.

NorgesGruppen har innskuddsbasert tjenestepensjon. Enkelte ledende personer har rett til ­pensjon fra fylte 62 år hvorav noen med avtale for pensjon over drift tilsvarende 60 % av lønn.

Erklæring som omhandler ytelser til ledende ansatte vil bli behandlet på ordinær general­forsamling 6. mai 2021. For 2020 har fastsettelsen av lønn og godtgjørelser for ledende ansatte blitt gjennomført i tråd med den avgitte erklæringen for det året.

Utbetalt honorar til medlemmer i styret, valgkomité, revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og­ ­observatører i styret i 2020.

 

Ordinært

styrehonorar

Valgkomitè

Kompensasjons-

utvalg

Revisjons-

utvalg

Totalt

Knut Hartvig Johannson1)

592 500

45 000

40 000

 

677 500

Hilde Vatne

296 250

 

30 000

83 750

410 000

Sverre Lorentzen

296 250

     

296 250

Jan Magne Borgen

296 250

   

83 750

380 000

Lise Hanne Midtgaard

296 250

     

296 250

Guri Størvold

296 250

     

296 250

Gisele Marchand 2)

296 250

   

133 750

430 000

Ørjan Svanevik

296 250

 

30 000

 

326 250

Mats Gunnar Knudsen

296 250

     

296 250

Cecilie Blindern Myhre

296 250

     

296 250

Stian Kvalvaag

148 125

     

148 125

Trine Dahlstrøm

148 125

     

148 125

Morten Corneliussen

 

35 000

   

35 000

Knut Hage

 

35 000

   

35 000

Odd Sverre Larsen

 

35 000

   

35 000

Totalt

3 555 000

150 000

100 000

301 250

4 106 250

1) Styreleder og leder for kompensasjonsutvalget.

2) Leder for revisjonsutvalget.

Godgjørelser til revisor (eks. MVA)

(Alle beløp i 1000 kroner)

2020

2019

Lovpålagt revisjon Deloitte AS

11 928

11 525

Andre attestasjonstjenester

877

1 446

Andre tjenester utenfor revisjonen

1 381

1 302

Deloitte Advokatfirma AS, et samarbeidende selskap med Deloitte AS, har i tillegg levert tjenester for TNOK 1 199 i 2020 (TNOK 857 i 2019).