Noter til årsregnskapet

Note 7 – Varige driftsmidler og investeringseiendom

Note 7 Varige driftsmidler og investeringseiendom

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Tomter og bygninger

Driftsløsøre
og inventar

Sum varige driftsmidler

Investerings-
eiendom

Regnskapsåret 2020

       

Anskaffelseskost 01.01.20

13 623 287

21 879 926

35 503 213

1 196 955

Tilgang nye konsernselskaper

-

-

-

7 378

Tilgang

1 246 686

2 028 780

3 275 466

6 091

Avgang

(194 277)

(981 708)

(1 175 985)

(8 142)

Reklassifiseringer

(117 769)

261 897

144 128

(144 128)

Anskaffelseskost 31.12.20

14 557 927

23 188 895

37 746 822

1 058 154

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.20

3 221 103

14 328 532

17 549 636

508 367

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

-

-

-

3 538

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(57 442)

(901 222)

(958 664)

372

Reklassifiseringer akkumulerte av- og nedskrivninger

22 852

-

22 852

(22 852)

Årets avskrivninger

347 230

1 686 446

2 033 676

38 026

Årets nedskrivninger

20 833

154 170

175 003

-

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.20

3 554 576

15 267 926

18 822 502

527 452

Balanseført verdi 31.12.20

11 003 351

7 920 968

18 924 319

530 703

         

Regnskapsåret 2019

       

Anskaffelseskost 01.01.19

11 851 466

20 650 614

32 502 079

1 077 672

Tilgang nye konsernselskaper

442 228

176 076

618 304

18 317

Tilgang

1 749 006

1 916 907

3 665 913

34 277

Avgang

(283 640)

(920 472)

(1 204 112)

(13 282)

Reklassifiseringer

(135 772)

56 801

(78 971)

79 971

Anskaffelseskost 31.12.19

13 623 287

21 879 926

35 503 213

1 196 955

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.19

2 827 563

13 425 370

16 252 933

455 002

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

65 162

114 339

179 501

7 596

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(18 278)

(886 150)

(904 428)

(11 404)

Reklassifiseringer akkumulerte av- og nedskrivninger

(152)

-

(152)

152

Årets avskrivninger

330 696

1 636 540

1 967 236

42 627

Årets nedskrivninger

16 113

38 433

54 546

14 394

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.19

3 221 103

14 328 532

17 549 636

508 367

Balanseført verdi 31.12.19

10 402 184

7 551 394

17 953 578

688 588

         

Økonomisk levetid

50–100 år

3–20 år

 

50–100 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

 

Lineær

 

Tomter avskrives ikke

     

Leieavtaler er omtalt i note 8.

Balanseført verdi av tomter og bygninger som er pantsatt som sikkerhet for lån fra finans­institusjoner (note 15) er TNOK 94 162 pr. 31.12.2020 (TNOK 112 811 pr. 31.12.2019).

Virkelig verdi av konsernets investeringseiendom er estimert til MNOK 1 392 pr. 31.12.2020 (MNOK 1 447 pr. 31.12.2019). Det er ikke benyttet uavhengig takstmann ved verdsettelsen av investeringseiendom. Verdsettelsen er basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3). Virkelig verdi er beregnet ved hjelp av fremtidig forventede kontantstrømmer for hver enkelt eiendom, fratrukket direkte eierkostnader, neddiskontert med individuelle risikojusterte avkastningskrav. Avkastningskravene som er benyttet ligger mellom 5,5 % og 13,2 %. Inntektsførte leieinntekter fra investeringseiendom i 2020 er MNOK 104,7 (MNOK 98,7 i 2019). Direkte kostnader knyttet til investeringseiendommene har i 2020 vært MNOK 15,4 (MNOK 14,8 i 2019).