Noter til årsregnskapet

Note 8 - Leieavtaler

Note 8 LEIEAVTALER

Konsernet som leietaker

NorgesGruppen har et betydelig omfang av husleieavtaler til leiekontrakter knyttet til biler og noen få produksjonsanlegg. Leieforhold som gjelder husleieavtaler består av minimumsleie og/eller en prosent av den årlige salgsinntekt eksklusive merverdiavgift som leietaker oppnår i leie­objektet. Minimumsleien er knyttet til konsumprisindeksen og reguleres en gang pr. år.

Variable leiebetalinger

I tillegg til de bokførte leieforpliktelsene har konsernet variable leiebetalinger. Eksempler på slike er omsetningsbasert husleie og kilometergodtgjørelse ved leasing av biler. Slike variable ­betalinger er ikke inkludert i leieforpliktelsene og resultatføres på tidspunktet de oppstår.

Opsjoner

Normal kontraktsperiode er 5-10 år med mulighet for utøvelse av opsjon for forlengelse av ­leieforholdet. Opsjonene gir mulighet for å forlenge kontraktsperioden med en eller flere­ ­perioder med en varslingsfrist på normalt 6-12 måneder før utløpet av inneværende kontrakts­periode. Opsjonene er basert på ordinær justering av konsumprisindeksen eller reforhandling etter markedsvilkår.

Unntaksregler benyttet

NorgesGruppen har valgt å benytte å ikke innregne kortsiktige leieavtaler (under 12 mnd) eller eiendeler med lav verdi (under 5 000 USD). Eiendeler med lav verdi knytter seg i all hovedsak til diverse kontorutstyr. Leiebetalinger for slike leieavtaler resultatføres lineært over leieperioden.

Rett til bruk eiendeler

     

(Alle beløp i 1000 kroner)

Husleie

Annet*

Sum

Balanseført verdi 01.01.20

17 047 163

396 112

17 443 275

Tilgang

2 441 456

183 666

2 625 121

Avgang

(397 308)

(90 294)

(487 602)

Årets avskrivninger

(1 534 652)

(125 081)

(1 659 733)

Balanseført verdi 31.12.20

17 556 658

364 404

17 921 062

       

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

17 098 872

488 990

17 587 861

Tilgang

1 702 786

51 380

1 754 166

Avgang

(289 705)

(2 864)

(292 569)

Årets avskrivninger

(1 464 789)

(141 394)

(1 606 183)

Balanseført verdi 31.12.19

17 047 163

396 112

17 443 275

*Annet består av leie av biler samt produksjonsanlegg

     
       

Økonomisk levetid

1–25 år

1– 5 år

 

Avskrivningstid

Lineær

Lineær

 

Leieforpliktelser

     

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall på leiebetalingene

Uoppsigelig

forpliktelse

Opsjon

Sum

Forfall innen ett år

2 109 872

180 084

2 289 957

Forfall innen to år

1 908 136

332 149

2 240 285

Forfall innen tre år

1 703 739

489 172

2 192 911

Forfall innen fire år

1 523 621

598 843

2 122 464

Forfall innen fem år

1 359 747

662 586

2 022 332

Forfall senere enn fem år

5 430 820

11 917 206

17 348 026

Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12.20

14 035 936

14 180 039

28 215 975

       

Oppsummering av leieforpliktelsene i konsernregnskapet

Husleie

Annet

Sum

Balanseførte leieforpliktelser 01.01.20

18 718 209

404 204

19 122 413

Tilgang nye leieforpliktelser

2 559 806

183 666

2 743 472

Avgang leieforpliktelser

(403 810)

(90 452)

(494 262)

Betaling av leieforpliktelser (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

(2 363 647)

(140 904)

(2 504 551)

Rentekostnad på leieforpliktelsen (innregnet i resultatregnskapet)

1 112 402

22 681

1 135 083

Totale balanseførte leieforpliktelser 31.12.20

19 622 960

379 195

20 002 155

Kortsiktige leieforpliktelser med forfall innen 12 måneder

1 963 123

105 950

2 069 074

Langsiktige leieforpliktelser med forfall senere enn 12 måneder

17 659 837

273 244

17 933 081

       
 

Husleie

Annet

Sum

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

18 484 700

488 990

18 973 690

Tilgang nye leieforpliktelser

1 721 947

51 380

1 773 328

Avgang leieforpliktelser

(329 987)

(2 898)

(332 885)

Betaling av leieforpliktelser (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

(2 243 650)

(155 830)

(2 399 480)

Rentekostnad på leieforpliktelsen (innregnet i resultatregnskapet)

1 085 199

22 562

1 107 760

Totale balanseførte leieforpliktelser 31.12.19

18 718 209

404 204

19 122 413

Kortsiktige leieforpliktelser med forfall innen 12 måneder

2 299 942

153 963

2 453 905

Langsiktige leieforpliktelser med forfall senere enn 12 måneder

16 418 267

250 241

16 668 508

Av den balanseførte leieforpliktelsen er ca. 42 % relatert til innregnede opsjoner. Gjennomsnittlig gjenværende uoppsigelig leieperiode på husleiekontraktene er rundt 5,5 år. Det er innregnet opsjoner i rundt 2/3 av husleiekontraktene. Gjennomsnittlig innregnet opsjonsperiode pr 31.12.20 er i overkant av 8 år.

Det er i løpet av regnskapsåret inngått enkelte leieavtaler som konsernet er bundet av, men der leieavtalen ennå ikke er innregnet. Fremtidig forpliktelse knyttet til disse avtalene er estimert å være 232 MNOK pr 31.12.2020.

Oppsummering av resultatførte leiekostnader:

   
 

2020

2019

Kostnadsført variabel leie

240 230

198 564

Leiekostnader relatert til kortsiktige leieavtaler og eiendeler med lav verdi

212 267

203 925

Totale resultatførte leiekostnader

452 497

402 489

Konsernet som utleier

NorgesGruppen inngår leieavtaler som fremleies videre til kjøpsmannseide selskaper. Fremleieavtalene speiler normalt sett vilkårene i innleiekontrakten og disse anses dermed å være finansielle leieavtaler. I og med at bruksrettigheten overføres i sin helhet til frem­leietaker ­innregner ikke konsernet en rett til bruk eiendel, men en fordring mot fremleietaker i stedet. Fordringen reduseres med leieinnbetalingene i leieperioden og med tilhørende renteinntekt som resultatføres. Pr 31.12.2020 var den balanseførte fordringen relatert til fremleieavtalene MNOK 1 286. Leieforpliktelsen som NorgesGruppen har mot gårdeier innregnes på vanlig måte.

Innleieavtaler til andre eksterne gjelder som oftest lokaler der NorgesGruppen leier store deler av lokalet og fremleier deler av lokalet til en eller flere eksterne fremleietakere. Fremleien til eksterne vil som oftest ikke gjelde mer enn 20-30 % av det innleide lokalet. Ut ifra vesentlighets­betraktninger og omfanget av slike kontrakter er slike fremleiekontrakter ansett å være ­operasjonelle leieavtaler. Innleieavtalen er i sin helhet innregnet som en bruksretteiendel.

Fordring fremleie

   

Balanseført verdi 01.01.20

 

1 269 187

Tilgang

 

114 163

Avgang

 

(686)

Innbetaling av fremleieinntekt (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

 

(177 452)

Renteinntekt på fordring fremleie (innregnet i resultatregnskapet)

 

80 619

Balanseført verdi 31.12.20

 

1 285 831

Kortsiktige fordring fremleie med forfall innen 12 måneder

 

160 515

Langsiktige fordring fremleie med forfall senere enn 12 måneder

 

1 125 316

     

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

 

1 378 217

Tilgang

 

14 351

Avgang

 

(34 711)

Innbetaling av fremleieinntekt (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

 

(164 389)

Renteinntekt på fordring fremleie (innregnet i resultatregnskapet)

 

75 719

Balanseført verdi 31.12.19

 

1 269 187

Kortsiktige fordring fremleie med forfall innen 12 måneder

 

173 670

Langsiktige fordring fremleie med forfall senere enn 12 måneder

 

1 095 517

     

Fordring fremleie er i balansen presentert som en del av andre finansielle eiendeler.

Konsernets ikke-neddiskonterte leiebetalinger som mottas etter dato for ­rapportering er ­presentert under:

Udiskonterte fordringer fremleie og forfall på leieinnbetalingene eks. opsjoner

   

Forfall innen ett år

 

160 515

Forfall innen to år

 

149 362

Forfall innen tre år

 

132 088

Forfall innen fire år

 

105 242

Forfall innen fem år

 

96 184

Forfall senere enn fem år

 

207 961

Totale udiskonterte fordringer fremleie 31.12.20

 

851 352

     

Konsernets leieinntekter fra operasjonelle leieavtaler er presentert i tabellen under:

     

Leieinntekter fra operasjonelle leieavtaler

2020

2019

Leieinntekter fra maskiner og utstyr

14 111

12 805

Leieinntekter knyttet til variable leiebetalinger

201 320

196 871

Annen leieinntekt

49 987

59 512

Totale inntekter fra operasjonelle leieavtaler

265 418

269 188

     

Inntekter fra operasjonelle leietaker er inkludert i andre driftsinntekter.