Noter til årsregnskapet

Note 9 – Immaterielle eiendeler

Note 9Immaterielle eiendeler

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Goodwill

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Regnskapsåret 2020

     

Anskaffelseskost 01.01.20

7 662 245

549 746

8 211 991

Tilgang

6 250

736

6 985

Avgang

-

(32 548)

(32 548)

Anskaffelseskost 31.12.20

7 668 495

517 934

8 186 428

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.20

2 485 833

388 056

2 873 890

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

-

(32 548)

(32 548)

Årets avskrivninger

-

22 013

22 013

Årets nedskrivninger

271 054

45 383

316 436

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.20

2 756 887

422 904

3 179 791

Balanseført verdi 31.12.20

4 911 607

95 030

5 006 637


Regnskapsåret 2019

     

Anskaffelseskost 01.01.19

7 186 054

543 448

7 729 502

Tilgang

513 204

32 672

545 877

Avgang

(37 013)

(25 375)

(62 388)

Reklassifiseringer

-

(1 000)

(1 000)

Anskaffelseskost 31.12.19

7 662 245

549 746

8 211 991

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.19

2 482 168

374 264

2 856 432

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(25 966)

(25 200)

(51 166)

Årets avskrivninger

-

28 739

28 739

Årets nedskrivninger

29 632

10 253

39 885

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.19

2 485 833

388 056

2 873 890

Balanseført verdi 31.12.19

5 176 412

161 690

5 338 101

       

Økonomisk levetid

 

5 – 20 år

 

Avskrivningsplan

Ingen

Lineær

 

Goodwill spesifisert på virksomhetsområder:

Balanseført 31.12.2020

Balanseført 31.12.2019

Engrosvirksomhet

337 307

337 307

Detaljvirksomhet

3 861 184

4 084 548

Merkevare

656 316

661 086

Eiendom

2 377

2 377

Annet

54 423

91 095

Sum

4 911 607

5 176 412

Se note 10 for informasjon om nedskrivningsvurderinger og goodwill pr. kontant­genererende enhet.