Retningslinjer for innsideinformasjon og innsidere

Innledning

Retningslinje for innsideinformasjon og innsidere beskriver omfang og ansvar for hvordan NorgesGruppen skal håndtere innsideinformasjon. NorgesGruppen skal ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon da selskapet er underlagt regler om handel og informasjonshåndtering knyttet til noterte obligasjoner og sertifikater. Formålet med disse retningslinjene er å sikre at selskapet og dets ansatte overholder reglene knyttet til innsideinformasjon og at de som er, eller blir innsidere i forhold til NorgesGruppen som obligasjonsutsteder, kjenner til hvilke plikter og ansvar de har og hva det betyr i praksis.

Hvem omfattes av retningslinjene

Retningslinjene for behandling av innsideinformasjon gjelder alle personer som defineres som innsidere og som har tilgang til innsideinformasjon i NorgesGruppen. Se avsnitt Innsideinformasjon i NorgesGruppen

Relevant regelverk

Verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, se særlig verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75

Markedsmisbruksforordningen, se særlig artikkel 7 til 10, artikkel 14 og 15, og artikkel 19: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32014R0596.pdf

Oslo Børs Regelbok II, se særlig kapittel 6: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Oslo-Regelbok-II-Utstederregler  

Innsideinformasjon i NorgesGruppen

Innsideinformasjon i NorgesGruppen er presise opplysninger om NorgesGruppen eller NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Innsidere er personer som har tilgang til slik informasjon.

NorgesGruppen har definert at informasjon om oppkjøp, salg, forhandlinger, kontrakter, avtaler, søksmål og andre forhold som har en verdi på over 2 000 MNOK er retningsgivende for hva som skal anses som innsideinformasjon.  Også andre oppkjøp, avtaler, forhandlinger eller beslutninger av stor strategisk betydning kan utgjøre innsideinformasjon, uansett verdi. Dette vurderes individuelt pr. sak av konsernets innsideansvarlig. Konsernregnskapstall for NorgesGruppen før offentliggjøring skal alltid håndteres som innsideinformasjon.

Informasjon om leverandører og samarbeidspartnere som kan påvirke kursen på disse selskapenes børsnoterte finansielle instrumenter skal også behandles som innsideinformasjon internt i NorgesGruppen.

Virksomhetene i konsernet plikter å ha rutiner som sikrer at innsideinformasjon ikke tilfaller uvedkommende eller misbrukes.

Innsideres plikter

Innsidere skal:

  • Ikke være involvert i transaksjoner med NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner eller børsnoterte finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner) utstedt av selskaper som er tilknyttet NorgesGruppen som leverandør eller samarbeidspartner.
  • Ikke gi råd eller delta i beslutninger knyttet til de aktuelle finansielle instrumentene.
  • Ikke gi innsideinformasjon til uvedkommende med mindre spredningen skjer som ledd i den normale utøvelsen av vedkommende arbeid, yrke eller forpliktelse. Innsidere har taushetsplikt og skal klarere videreformidling av innsideinformasjon med innsideansvarlig (også internt).
  • Sørge for forsvarlig informasjonshåndtering for å unngå at uvedkommende ikke får tilgang til innsideinformasjon.
  • Sette seg inn i øvrige plikter og ansvar, samt ta opp eventuelle problemstillinger og dilemmaer. Kontaktpunkt for dette er konsernets innsideansvarlig.

Ansvar i konsernet

Innsideansvarlig i NorgesGruppen er underlagt Konserndirektør Økonomi Finans. Innsideansvarlige, Kine Holland Søgstad, skal sørge for at innsidere blir informert om sine plikter og ansvar som innsider, samt sikre skriftlig erklæring på at dette er forstått og vil etterleves. Det skal føres lister over innsidere (både interne og eksterne) i henhold til gjeldende regelverk.

For ytterligere informasjon, utdypende retningslinjer eller drøfting av problemstillinger, ta kontakt med innsideansvarlig.

Konsekvenser av overtredelser

Misbruk av innsideinformasjon kan medføre straff i form av bøter eller fengsel i inntil seks år. Også overtredelse av rådgivningsforbudet, taushetsplikten eller aktsomhetsplikten kan være gjenstand for straff eller administrative sanksjoner. Overtredelser anses også for å være handlinger i strid med Selskapets interesser og policy, og kan få betydning for overtrederens arbeidsforhold.

Primærinnsidere og deres nærstående

I tillegg til forpliktelsene for innsidere som beskrevet over, som gjelder generelt for alle i NorgesGruppen som har tilgang til innsideinformasjon, gjelder det også særskilte forpliktelser for primærinnsidere og deres nærstående.

Primærinnsidere er i hovedsak personer i NorgesGruppens styre og ledelse. Nærstående til disse er (i) fysiske personer som er ektefelle eller samboer med primærinnsider, barn som forsørges av primærinnsider eller andre slektninger som har delt husholdning med primærinnsider det siste året, og (ii) juridiske personer (selskaper, stiftelser mv.) som har økonomisk sammenfallende interesser-, kontrolleres av-, eller hvor ledelsesansvar utøves, av primærinnsideren eller dennes fysisk nærstående. Primærinnsidere og deres nærstående føres i NorgesGruppens primærinnsideregister, og personene oppført på slik liste får særskilt varsel om dette.

Primærinnsidere og nærstående har meldeplikt ved transaksjoner i NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner. Som transaksjoner gjelder kjøp, salg, pantsettelse, arv, gave med videre. Når det samlede transaksjonsbeløpet når eller passerer EUR 5 000 i løpet av et kalenderår, gjelder meldeplikten for den aktuelle transaksjonen og enhver etterfølgende transaksjon.

Primærinnsidere og nærstående skal melde transaksjoner direkte til Finanstilsynet gjennom skjema i Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/finanstilsynet/skjema-for-melding-om-transaksjoner-utfort-av-personer-med-ledelsesansvar-primarinnsidere-og-deres-narstaende/. Transaksjonen skal også meldes til NorgesGruppen ved innsideansvarlig, som skal offentliggjøre transaksjonen i børsmelding. Melding om utførte transaksjoner skal gis til Finanstilsynet og Selskapet umiddelbart etter gjennomføringen av den enkelte transaksjonen. Om dette på grunn av særskilte omstendigheter ikke lar seg gjøre, må melding gis senest innen tre virkedager etter gjennomføring av transaksjonen (absolutt frist). Transaksjonen anses som "gjennomført" når bindende avtale er inngått.

En primærinnsider skal ikke, direkte eller indirekte, for egen eller andres regning, utføre noen transaksjoner i NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner i en periode på 30 kalenderdager før offentliggjøring av Selskapets års- eller halvårsregnskap. Handleforbundet gjelder også i forbindelse med offentliggjøring av Selskapets delårsregnskap for fjerde kvartal (Q4), dersom de foreløpige økonomiske resultatene som er inkludert i rapporten for fjerde kvartal inneholder all nøkkelinformasjon knyttet til resultatene som forventes å bli inkludert i årsrapporten. Tidspunktet for den røde perioden beregnes med utgangspunkt i Selskapets finansielle kalender som publiseres via Newsweb.