Om oss
Normalen lar vente på seg

Normalen lar vente på seg

2022 var året vi skulle tilbake til normalen etter to år med pandemi, stengt grensehandel og utfordringer i serveringsbransjen. Men krigen i Ukraina, med påfølgende inflasjon og kostnadsvekst gjorde året langt mer krevende enn forventet. På tross av det har vi levert forbedringer i hele verdikjeden og resultater vi skal være fornøyd med.

Året startet med pandemi og de siste nedstengningene, før alle smitteverntiltak ble fjernet. Det var positivt å komme ut av pandemien og kunne møte alle kolleger igjen, men den siste perioden av pandemien var krevende for mye av vår drift. Året startet med høyt sykefravær på grunn av spredningen av omikronviruset, som gjorde bemanningssituasjonen i disse ukene krevende. Jeg er stolt av hvordan våre ansatte i denne perioden holdt butikkene i gang og leverte gode kundeopplevelser i en vanskelig tid. Slutten av året ble preget av kraftig inflasjon i hele samfunnet, og dette påvirket naturlig nok hele verdikjeden for mat. Vi så prisøkninger og redusert kjøpekraft blant kundene som gjorde situasjonen utfordrende.

Redusert kjøpekraft og krevende tider for mange

Krigen i Ukraina førte til en inflasjonsbølge med økning i de fleste råvareprisene og svært høy strømpris. Dette har ført til en betydelig økning i innkjøpsprisene fra våre leverandører. De høye strømprisene gjorde også at vår egen drift ble dyrere. Spesielt vanskelig har det vært for de mindre nærbutikkene med lavere omsetning og supermarkedene med høyt strømforbruk.

Den høye kostnadsveksten førte til økte matvarepriser i fjor. Regnet i prosent fra desember 2021 til desember 2022 økte prisene på mat og drikke i Norge med 11,5 prosent ifølge SSB. Sist vi så like stor endring var i 1987. Til tross for at de fleste nordmenn har god økonomi, ble kjøpekraften redusert i løpet av fjoråret. For mange er kombinasjonen av økte priser og høyere renter vanskelig, og dette har påvirket kjøpemønsteret til mange norske forbrukere. Som samarbeidspartner av Kirkens Bymisjon og Matsentralen ser vi hvordan dette rammer hardt for mange. NorgesGruppen har bidratt med økonomisk støtte og matvarer til samarbeidspartnere for at de skal kunne hjelpe flere som trenger det.

Gode resultater i krevende tider

Etter to år med «lånt» omsetning fra servicebransjen og grensehandel, var det forventet at omsetningen i tradisjonell dagligvare skulle reduseres i 2022. Fallende omsetning og høy kostnadsvekst gjorde 2022 til et krevende år. Likevel er jeg stolt av hvor godt vi presterer med en omsetning på 103 milliarder kroner.

De ambisiøse vekstmålene våre ligger fast, og tiltakene vi gjennomførte i 2022 er viktige bidrag. Vi har styrket vår kapasitet på Østlandet, blant annet gjennom åpningen av ASKO Oslofjord. Anlegget gir mer effektiv logistikk og er en grønn spydspiss på full fart opp i stabil drift. Halvparten av ASKO-selskapene er også i gang med overføringen av frukt- og grøntdistribusjonen fra BAMA. Våre nye kolleger fra BAMA tilfører laget viktig kompetanse. For våre butikker gir dette vesentlig enklere og bedre håndtering av en viktig varegruppe for våre kunder. Vi har også sjøsatt to elektriske ferger, som om noen år skal være selvgående over Oslofjorden. Disse vil erstatte 150 lastebiler hvert døgn og være et viktig bidrag på veien mot en mer klimavennlig verdikjede.

Høye strømpriser har skapt store driftsutfordringer

For butikkene var strømprisene den store utfordringen. Flere steder i landet var strømprisen syv–åtte ganger så høy som det vi har vært vant til. Spesielt andre halvår ble tøft for mange. Hardest rammet ble mange av Joker-butikkene, hvor strømutgiftene utgjør en høy andel av omsetningen, og supermarkedene i MENY og SPAR, med større tilbud av kjølevarer og ferskvaredisker. Våre butikker og kjøpmenn har jobbet hardt og gjort alt de kunne for å spare strøm og redusere kostnader, uten at det gått ut over tilbudet til våre kunder.

Vi har jobbet godt i mange år med energisparing, og det tjener vi på nå. Nesten halvparten av alle våre butikker har oppgradert sine lokaler med tiltak som fører til lavere strømbruk. I tillegg øker vi andelen fornybar energi ved at vi, og mange kjøpmenn, etablerer solceller på de butikktakene der det er lønnsomt. Alle ASKO-lagre har solceller på tak allerede, og nå kommer det mellom 100 000 og 200 000 flere kvadratmeter på alle butikktakene i løpet av de neste to årene. Vår egenproduksjon av fornybar energi var på 118 GWh i fjor, 14 prosent av totalt forbruk. Det er særlig den oppgraderte vannkraftturbinen ved Hønefoss som har bidratt positivt.

KIWI presset prisene og bidro til å redusere prisøkningene

I et år med høy inflasjon og redusert kjøpekraft spilte KIWI en viktig rolle som prispresseren i markedet. Tydeligere merking og priskampanjer gjennom høsten bidro til vekst og styrket prisoppfattelse. Godt hjulpet av økt prisbevissthet og et tydelig lavpriskonsept, leverte KIWI til slutt et godt år, etter en litt svak start på året. KIWI økte sin markedsandel i 2022 sammenlignet med det siste «normalåret» 2019 fra 21,8 til 22,5 prosent (Nielsen IQ).

For å skape trygghet for kundene i en vanskelig tid, valgte KIWI i september å låse prisene på 140 varer slik at prisen på disse varene bare kunne gå ned ut året. Prislås og betydelige priskutt på en rekke varer har vært viktig for mange kunder i en periode med økte matvarepriser.

Vanskeligere tider for supermarkedene

Etter tre år som vekstvinnere gjennom pandemien, ble 2022 et noe mer krevende år for MENY. Videreutvikling av Matskatt-programmet har høstet frukter, og andelen av totalomsetningen på lokalmat økte i 2022. Høy kostnadsvekst og redusert kjøpekraft gjør forholdene utfordrende for supermarkedene med bredt vareutvalg. Likevel leverte MENY godt og markedsandelen er omtrent på 2019-nivå. Jeg er stolt over innsatsen fra de ansatte, som leverer matglede til sine kunder hver dag.

Lokalmatsatsingen rulles nå også ut i SPAR og Joker gjennom programmet Smaken av Norge. Det bidro til å styrke deres profil ytterligere. Både SPAR og Joker leverte godt i 2022, med en utvikling omtrent på linje med resten av markedet. Joker feiret 25 år i 2022, og har i hele denne perioden vist at det er mulig å lykkes med et nært konsept med høy grad av service tilpasset lokale forhold. Joker har også åpnet en rekke døgnåpne butikker, hvor ny teknologi tas i bruk for å kunne ha delvis ubemannede butikker store deler av døgnet. Dette viser at også nærbutikkene investerer og tar del i teknologiutviklingen i bransjen.

Totalt sett hadde NorgesGruppen en andel på 29 prosent av det totale matmarkedet. Dette er en liten nedgang fra 31 prosent året før. Dette skyldes at serveringsmarkedet og grensehandelen gjenåpnet, men vi er likevel tilfreds med kjørefarten vår i dagligvarekanalen. Sammenligner man kjedeandelene for 2022 med det siste normalåret 2019 før pandemien, ser vi at både utvalgskjedene våre innen supermarked og lavpriskjeden KIWI har gjort det godt. MENY har beholdt en uendret andel fra 2019, KIWI økte sin andel med 0,7 prosentpoeng, mens Joker og Spar har en moderat tilbakegang på henholdsvis -0,4 og -0,3 prosentpoeng.

Dollarstore og Gigaboks skyter fart

En viktig del av 2025-strategien er å ta del i bransjeglidningen som pågår. I 2022 kjøpte vi oss inn i lavpriskjeden Dollarstore. Satsingen skjøt fart umiddelbart, og ved årsskiftet hadde vi totalt 15 butikker i den nye kjeden. Vi startet også opp konseptet Gigaboks, med spennende partivarer og store forpakninger. Vi har foreløpig åpnet to butikker, i Lørenskog og Åsane, og flere er på gang. Dette viser at vi tar en posisjon i et bredere segment for å treffe kundene og endringene i deres handlevaner.

NorgesGruppen er leverandørenes beste samarbeidspartner

I 2022 gjennomførte det nyopprettede Dagligvaretilsynet den første leverandørundersøkelsen for å vurdere samarbeidsforholdene i bransjen. NorgesGruppen har som mål å være den beste samarbeidspartneren for leverandørene. Derfor var det svært gledelig at leverandørene rangerte oss som nettopp det. Leverandørene forteller at vi er i en egen klasse når det gjelder å holde det vi lover og skape lønnsom vekst sammen med våre samarbeidspartnere. Jeg vil berømme alle som har bidratt til at vi får denne gode tilbakemeldingen fra våre leverandører.

Samtidig ser vi også at det er flere områder vi skal forbedre oss på i tiden fremover. Vi skal tilby våre kunder det beste utvalget til den beste prisen, og dette klarer vi ikke uten samarbeidet med våre leverandører. Et godt vareutvalg fra sterke merkevareleverandører sammen med våre egne merkevarer er avgjørende for å vinne kunden. Samtidig styrker våre egne merkevarer sine posisjoner og bidrar med økt konkurransekraft for våre butikker.

Investerer i lavutslippsløsninger og reduserer matsvinnet

«Bærekraftig og klimanøytral» er en av våre tre ambisjoner. Vi skal være klimanøytrale innen 2030, sørge for en sunnere og grønnere handlekurv for kundene våre, og vi skal bidra til et bærekraftig arbeidsliv og en bærekraftig verdikjede.

Vi investerer i fornybar energi og reduserer energiforbruket. Selv om flere av våre butikker har redusert strømforbruket med opp mot 40 prosent, og vi produserer 14 prosent av eget forbruk i fornybar energi, er det behov for ytterligere grep fremover for å nå våre mål. Siden 2019 har vi redusert klimagassutslippene med 12 prosent. Vi gjennomførte flere tiltak for å redusere matsvinnet i 2022 med gode resultater. KIWI innførte for eksempel halv pris på gårsdagens brød og nedprising av frukt og grønt i alle butikker. MENY reduserte brødsvinnet med over én million brød med en ny stekekalkulator, og Joker har solgt fire millioner nedprisede varer gjennom appen Throw No More.

Vi er godt rustet for fremtiden

Året vi la bak oss ble et mer krevende år enn forventet, og vi kan forvente at perioden som ligger foran oss også blir urolig. Høy kostnadsvekst og redusert kjøpekraft, pris- og marginpress i bransjen, kombinert med fortsatt lav befolkningsvekst, gjør det tøffere å skape lønnsom vekst i et matmarked med stor konkurranse. Vi skal vise at vi er kundens førstevalg og at vi evner å omstille oss i takt med deres vaner. Vi har levert på vårt samfunnsoppdrag med å forsyne Norge med mat. Vi er til stede i hele landet og har butikker i 88 prosent av landets kommuner.

Etter to krevende år med pandemi var det nok mange som håpet på et mer normalt år i 2022. Jeg er stolt av at vi har medarbeidere som møter nye utfordringer med stor motivasjon og leverer hver eneste dag, selv om året ikke ble slik vi hadde sett for oss.

Jeg har stor tro på at vi skal levere lønnsom og bærekraftig vekst i årene fremover. Med styrken fra våre medarbeidere og de beste kjedekonseptene, har vi et godt utgangspunkt for å ta enda sterkere posisjoner i det totale matmarkedet.