Om oss
Økte kostnader reduserer lønnsomheten

Økte kostnader reduserer lønnsomheten

Lønnsomheten til NorgesGruppen falt i 2022 som følge av prisvekst på energi, varer, emballasje og drivstoff. Utsalgsprisene økte likevel ikke like mye som kostnadene, fordi vi fortsetter å bremse prisveksten i krevende tider for kundene.

Flere store eksterne hendelser påvirket de finansielle nøkkeltallene for 2022: Handlevanene til forbrukerne i matmarkedet endret seg etter gjenåpningen av samfunnet, og innsatsfaktorer som strøm og vareinnkjøp ble dyrere som følge av krigen i Ukraina og etterdønningene av pandemien.

Driftsinntektene for NorgesGruppen ble redusert med 0,4 prosent fra 2021 til 2022. Gjenåpningen etter pandemien ga en ventet nedgang i salgsinntektene totalt sett. Mange kunder gikk tilbake til sitt normale handlemønster, grensehandelen gjenåpnet og tradisjonell dagligvare tapte andeler til andre aktører i matmarkedet. Netthandelsomsetningen til MENY gikk også tilbake fra unormalt høye nivåer under pandemien. Dette preget resultatutviklingen for Detaljsegmentet til NorgesGruppen i 2022. Konkurransen om kundene er sterk, og det foregår en markant bransjeglidning i markedet der omsetning flytter seg fra tradisjonelle dagligvarebutikker til nye kanaler. Serveringsmarkedet tok seg opp etter at samfunnet åpnet opp, og Engrossegmentet økte inntektene i dette markedet sammenlignet med året før. I et marked med mer krevende rammebetingelser og sterk konkurranse, var vi fornøyd med omsetningsutviklingen. Omsetningen opprettholdes på et relativt høyt nivå først og fremst grunnet prisveksten, da det underliggende salgsvolumet er litt fallende. Matvareprisene økte i 2022, men økte mindre i Norge enn hos våre nordiske naboer.

NorgesGruppen tok flere grep for å dempe prisveksten. Etter at KIWI lanserte flere nye priskonsepter høsten 2022, økte omsetningen i kjeden. Supermarkedene tapte noe, men de opplevde til gjengjeld størst vekst gjennom pandemien.

Merkevaresegmentet økte inntektene, men høyere priser på varer og innsatsfaktorer reduserte resultatet. NorgesGruppens servicehandelsvirksomhet leverte gode resultater gjennom året og totalt sett ett av sine beste resultater noensinne.

Det var færre eiendomssalg og dermed mindre gevinster fra dette segmentet sammenlignet med 2021. Blant tilknyttede selskaper hadde Eurocash i Sverige og Dagrofa i Danmark en positiv utvikling. Les mer om Dagrofa på side 48.

Bremset prisveksten

Driftskostnadene til NorgesGruppen økte mer enn utsalgsprisene i 2022. NorgesGruppen valgte å ikke ta ut hele kostnadsveksten i utsalgsprisene til kundene. Det førte til at lønnsomheten gikk ned.

Driftsresultatet vårt ble på 3,6 mrd. kroner i 2022, ned fra 5,0 mrd. kroner året før. Det ga en driftsmargin på 3,5 prosent, ned fra 4,8 prosent i 2021.

Årsresultatet ble redusert med 1,1 mrd. kroner til 2,9 mrd. kroner, og resultatmarginen endte på 2,8 prosent mot 3,8 prosent året før.

Tilpasning til riktig bemanning gjennom året etter pandemien har vært utfordrende. Omsetningsveksten i dagligvare gjennom pandemien førte til rekruttering av mange nye medarbeidere. Da samfunnet gjenåpnet vinteren 2022, ble mange ansatte syke samtidig, og sykefraværet økte betydelig. Dette førte til ekstraordinært høye kostnader. Det var først i andre halvår vi så en gradvis tilpasning av bemanningen til den fallende omsetningen. Til tross for dette var antall ansatte i NorgesGruppens egeneide virksomhet det samme ved utgangen av 2022 som det var året før. Konsernet har lagt vekt på å skape forutsigbarhet for medarbeidere og gradvis tilpasse grunnbemanningen til markedsutviklingen.

Økte priser på råvarer, energi og emballasje for våre samarbeidspartnere ga økte varekostnader. For NorgesGruppen utgjorde varekostnadene 73,5 prosent av de totale kostnadene. I tillegg økte driftskostnader som husleie, strøm og drivstoff. Bare strømkostnadene steg med 632 MNOK. Videre hadde vi noe større av- og nedskrivninger i 2022 enn i 2021 grunnet blant annet IT-investeringer.

Lavere energibruk og økt produksjon av fornybar energi

For 2022 er klimaregnskapet vårt verifisert av en uavhengig tredjepart og viser at vi har kuttet klimagassutslippene med 12 prosent siden 2019.

NorgesGruppen jobber hardt for å redusere energibruken og øke egenproduksjonen av fornybar energi. Det er både bærekraftig og lønnsomt. Betydelige, langsiktige investeringer i ENØK-tiltak og en fornybarandel på 14 prosent reduserte de negative effektene av økte strømpriser i 2022. NorgesGruppen har over tid investert i fornybare energikilder som vindkraft, vannkraft og solceller, og disse har vist seg lønnsomme. Våre vindturbiner i Gjesdal og Lindesnes produserte 84 GWh i 2022.

KIWI besluttet i 2022 å finansiere en kraftturbin på Hensfoss. Ved å oppgradere Glitre Energis utslitte kraftturbin bidrar kjeden til å produsere rimelig og fornybar strøm tilsvarende forbruket i 100 KIWI-butikker. Tiltaket er et ledd i arbeidet for å gjøre driften klimanøytral. Den totale produksjonen vår av fornybar energi i 2022 endte på om lag 118 GWh.

I 2022 søkte 80 kjøpmenn om støtte til å investere i solceller. Mellom 100 000 og 200 000 kvadratmeter med solceller vil komme på plass de neste par årene takket være initiativrike kjøpmenn og støtteordningen til NorgesGruppen.

Høye strømkostnader har ikke påvirket Engros i like stor grad som Detalj på grunn av økt bruk av egne, fornybare energikilder.

Effektiviseringen fortsetter

Tiltak som forbedrer produktiviteten i verdikjeden bidrar til å dempe prisveksten på mat og drikke og styrker konkurransekraften til NorgesGruppen. For å dempe prisøkningene jobber vi kontinuerlig for å få kostnadsveksten ned, både på varekostnader og i egen drift.

I 2022 har tiltak for reduksjon av energiforbruket hatt ekstra fokus, og det jobbes løpende med riktig nivå på bemanning, redusert konsulentbruk, effektive byggeprosesser, reduksjon av svinn gjennom nedprising, optimalisering av bestilling og utnyttelse av ny teknologi.

I 2022 økte vi kapasiteten innen logistikk, lager og produksjon med det nye sentrallageret ASKO Oslofjord, to elektriske ferger, utvidelse av varelageret til UNIL på Våler samt et nytt bakeri i Trondheim. Det moderne kaffebrenneriet på Vestby ga også effektiviseringsgevinster i 2022. God utnyttelse av kapasiteten i det automatiserte sentrallageret for kjølevarer bidro også positivt.

God soliditet og et fortsatt høyt investeringsnivå

En diversifisert portefølje av konsepter i matmarkedet og sterk finansiell soliditet gjør det mulig for NorgesGruppen å opprettholde et høyt investeringsnivå til tross for fallet i lønnsomhet.

I 2022 beløp investeringene seg til 4,2 mrd. kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 4,0 mrd. kroner, sammenlignet med 3,1 mrd. kroner i 2021. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 4,4 mrd. kroner mot 5,8 mrd. kroner i fjor.

Vi reinvesterer om lag 75 prosent av overskuddet i nye og forbedrede tilbud til kundene. Ved å investere i en mer effektiv verdikjede bidrar vi også til å dempe prisveksten på mat og drikke i samfunnet.

Vi har investert i nye tilbud i matmarkedet gjennom både Gigaboks og Dollarstore, sistnevnte med 12 nye butikker i 2022. I samarbeid med kjedene etablerte vi også flere nye butikker gjennom året. 18 nye KIWI-butikker og fem nye SPAR-butikker ble åpnet i 2022.

Andre sentrale investeringsaktiviteter var miljøtiltak, digitale handleopplevelser, økt kapasitet og netthandel av mat. Fremover blir investeringer i energieffektivitet og mer fornybar energi viktige både for det grønne skiftet og for å få ned kostnadene. Forutsigbare rammebetingelser og skatteregler som tilrettelegger for investeringer i fornybar energi i Norge blir avgjørende på dette området.

NorgesGruppen tilpasser egenkapital og øvrig finansieringsstruktur til virksomhetens målsetting, strategi og risikoprofil. Konsernets egenkapitalandel var 59,4 prosent ved utgangen av 2022.

Bærekraftige investeringer i tråd med EU-taksonomien

I henhold til definisjonene i EU-taksonomien var 36,3 prosent av omfattede investeringer i konsernet bærekraftige i 2022. Over tid har NorgesGruppen og ASKO investert betydelig i elektriske og hydrogendrevne biler samt fornybare energikilder. Innenfor transportaktiviteten var 92 prosent av alle investeringene bærekraftige.

NorgesGruppen har i flere år finansiert investeringsaktiviteter gjennom vårt rammeverk for grønne obligasjoner. Vi har satt lavere avkastningskrav til grønne investeringer enn til øvrige investeringer. I henhold til EU-taksonomien har NorgesGruppen mange aktiviteter som foreløpig ikke er omfattet av regelverket. For 2022 har vi kartlagt aktiviteter innen transport, eiendom, fornybar energi og avfallshåndtering.