Verdikjedeforbedringer gir lavere matvarepriser

Verdikjedeforbedringer gir lavere matvarepriser

I en kostnadsintensiv bransje som vår er det avgjørende å ha høy produktivitet gjennom hele verdikjeden for å sikre lave matvarepriser til kundene.

Betingelser som NorgesGruppen forhandler fram, kommer forbrukerne til gode i form av lavere matvarepriser. I en bransje preget av små marginer, jobber vi også kontinuerlig for å holde øvrige kostnader nede.

Flere varer over ASKO gjør at vi klarer å være enda mer effektive og at kjøpmennene får en enklere hverdag. I praksis betyr det at ASKO kan levere et bredt utvalg av varer på én og samme bil. Kjøpmenn forholder seg da kun til ett bestillingspunkt og én leveranse i stedet for å bestille varer fra flere leverandører og ta imot like mange lastebiler.

Færre tomme butikkhyller
Tidsbruken til varepåfylling er ytterligere redusert ved at NorgesGruppen har overtatt ansvaret for all varepåfylling i butikk fra leverandørene, og at ASKO og butikkene gjennom NGFLYT samarbeider om å tilpasse vareleveransene etter hvordan varene er plassert i butikken. Dette gir varene kortest mulig vei til hylla og mer effektiv varepåfylling. Systemet NGFLYT gjør at butikkene foretar riktige bestillinger av varer og kan holde svinnet nede. Færre utsolgte varer bidrar dessuten til butikkenes lønnsomhet og gir mer fornøyde kunder. Antallet utsolgtsituasjoner var nær ett prosentpoeng lavere i 2019 enn i 2018. Butikkene har nylig fått automatisk datovarsling som vil forenkle kjøpmennenes hverdag og redusere tidsbruken ytterligere.

I 2019 produserte ASKO 4,1 prosent flere kolli per time enn i 2018. Kostnaden per kolli som ble håndtert av ASKO holdt seg stabil fra 2018 til 2019, etter en nedgang på hele 19,6 prosent fra 2017 til 2018. Vi beregner kostnaden per kolli ved å dele driftskostnadene til ASKO på antallet kolli som er solgt til ASKOs kunder.

Effektiv varestrøm
ASKO har forbedret produktiviteten i driften med mer enn 15,5 prosent de siste fem årene. I praksis vil det si at ASKO håndterer et 15,5 prosent større volum med samme ressursbruk som for fem år siden. Det viktigste bidraget til produktivitetsforbedringen har vært å få flere varer over ASKO, noe som igjen gir bedre utnyttelse av transportmateriell og bygg, investeringer i nye driftsbygg, automatiserte lagerløsninger og effektive IT- og driftssystemer.

Produktivitetsforbedringene har vært viktige for å dempe effekten av den generelle kostnadsveksten og holde prisene til kundene så lave som mulig. Effektivitetsveksten som har skjedd i distribusjonsleddet har bidratt til å holde prisveksten på mat nede. Sentrallager Kjøl øker leveringsevnen og gir bedre holdbarhet på ferskvarer med over én dag.