Om oss
Stordriftsfordeler ga positiv resultatutvikling i 2023

Stordriftsfordeler ga positiv resultatutvikling i 2023

Nøkkeltallene til NorgesGruppen i 2023 viser en betydelig økning i omsetningen, drevet av KIWI sin kundevekst og unormalt høy prisvekst. Markedet er fortsatt utfordrende, med tøff konkurranse og store økninger i kostnader og innkjøpspriser. Til tross for redusert varefortjeneste styrkes årsresultatet som følge av økt produktivitet, sterk underliggende drift i tillegg til reduserte strømutgifter.

 

2023 ble preget av økende konsumpriser og kostnadsøkninger på de fleste områder i samfunnet. For dagligvarebransjen ble særlig de økte innkjøpsprisene en utfordring, og da lavpriskjeden KIWI valgte å ikke endre prisene sine den 1. februar la det press på konsernets lønnsomhet i første halvår. Omsetningsutviklingen til butikkene våre ble utover i året preget av økte priser, og for supermarkedene var volumutviklingen krevende. Sterk priskonkurranse og permanente priskutt ble faktorer som økte kompleksiteten for konsernet. Samtidig nyter konsernet godt av en diversifisert portefølje av kjedekonsepter.

Betydelig omsetningsøkning

Driftsinntektene til NorgesGruppen ble 112,2 mrd. kroner i 2023 sammenlignet med 102,7 mrd. kroner i 2022. Det betyr at kundene fortsatt foretrekker våre kjedekonsepter. KIWIs offensive prisstrategi ga betydelig vekst, og kjeden ble både vekstvinneren i markedet og landets største dagligvarekjede i 2023. For utvalgsbutikkene MENY og SPAR ble året krevende, men det er positivt å se at satsingen på lokale matskatter, netthandel og nyåpning av butikker blir tatt godt imot av kundene.

Gjennom 2023 har vi sørget for stabilt og godt vareutvalg i hele landet, samt lagt ned mye arbeid og ressurser i å holde prisveksten på matvarer så lav som mulig. Dette er særlig viktig i en tid med redusert kjøpekraft i befolkningen som følge av økte rentekostnader og generell prisvekst.  Til tross for flere år med uforutsigbarhet og krevende rammebetingelser driftsmessig både for distribusjon og butikk, har våre ansatte og kjøpmenn levert gode resultater. Det har ført til at vi har levert på kundenes forventninger.

NorgesGruppen fikk overført logistikk og distribusjon av frukt og grønt fra Bama Dagligvare til våre butikker gjennom året som har gått. Dette bidro til om lag 2,7 mrd. kroner i økte driftsinntekter. Denne overgangen har vært krevende, men både forsyningssituasjonen og produktkvaliteten har økt jevnt gjennom perioden.

Engrosområdet hadde en betydelig vekst på 17,6 prosent i sine driftsinntekter i 2023, både drevet av frukt og grøntkategorien, men også som følge av solid vekst både innen dagligvare- og serveringsmarkedet. Dagligvare vokser med 19,8 prosent, mens servering vokser med 8,9 prosent. Detaljområdet totalt hadde en vekst på 10,3 prosent, i hovedsak drevet av vekstmotoren KIWI.

Det er også gledelig å se at området Merkevare bidro med en vekst på salgsinntektene med 15,5 prosent, drevet av solid vekst både innen merkevareselskapet Unil, Bakehuset, Joh. Kaffe.

Styrket resultat

NorgesGruppens driftsresultat ble på 4,4 mrd. kroner i 2023, opp fra 3,6 mrd. året før. Det ga en driftsmargin på 3,9 prosent, opp fra 3,5 prosent i 2022. En driftsmargin på minst 4 prosent er et av NorgesGruppens strategiske mål.  Årsresultatet økte med 0,5 mrd. kroner til 3,4 mrd. kroner, og resultatmarginen endte på 3,1 prosent mot 2,8 prosent året før. Dette er et nødvendig nivå for å kunne fortsette å investere, sikre langsiktighet og bidra til å opprettholde vareforsyning og butikker over hele landet.

De tilknyttede selskapene (eierskap mellom 20 og 50 prosent) bidro positivt med 156 MNOK mer enn i 2022 til årsresultatet. Økningen skyldes hovedsakelig bedre resultat i Bama hvor virksomheten både i Norge og Europa leverer godt. Dagrofa (Mahia ApS) i Danmark fortsetter også å levere gode resultater, også sammenlignet med fjoråret, les mer om dette på side 44.

Kostnadskontroll

For å styrke årsresultatet i et år med redusert varefortjeneste ble det svært viktig med sterk underliggende drift, god kostnadskontroll og at vi kan høste av tidligere investeringer i automasjon og effektiviseringer.

Eksempler på dette er at NorgesGruppen tidlig tok i bruk ny teknologi som automatiserte lager for utvalgte tørrvarer, automatiserte lagre for Østlandet og det nye automatiserte kaffebrenneriet på Vestby i 2021/22, i tillegg til investeringen i et moderne og avansert prognose- og innkjøpssystem.

Av økte kostnader er det først og fremst økt varekost som påvirker negativt. Priskrigen KIWI førte an i markedet bidro til at bruttomarginen (varefortjenesten) ble redusert. Lønnskostnadene økte i 2023 sammenlignet med 2022, men går ned i prosent av driftsinntektene. Det har vært rettet stort fokus rundt å ha rett bemanning i forhold til omsetningsutviklingene i de ulike kjedene. Husleiekostnadene øker med 315 MNOK sammenlignet med 2022, dette skyldes at leien i stor grad justeres i takt med konsumprisindeksen.

Samlet sett har vi likevel tatt ut kostnadsreduksjoner på 1,23 mrd. kroner sammenlignet med 2022. Den største andelen av dette er konsernets strømkostnader for 2023 som ble om lag 610 MNOK lavere enn året før, dette er blant annet hjulpet av konsernets investeringer i ENØK-tiltak og fornybare energikilder.

Fortsatt høy investeringstakt

Den brede porteføljen av konsepter i matmarkedet og sterk finansiell soliditet gjør det mulig for NorgesGruppen å opprettholde et høyt investeringsnivå, også i 2023. Vi reinvesterer fortsatt i videre utvikling av butikker, netthandel, mer effektiv drift, det grønne skiftet og moderne logistikkstruktur i verdensklasse. NorgesGruppens strategi er å vokse innen det totale matmarkedet, og vi rigger oss for denne veksten gjennom målrettede investeringer. I 2023 beløp investeringene seg til 4,6 mrd. kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 4,5 mrd. kroner, sammenlignet med 4,0 mrd. kroner i 2022. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 4,6 mrd. kroner mot 4,4 mrd. kroner i fjor.

På Engrosområdet har vi investert i utvidelse og effektivisering av lagerstrukturen, nye helelektriske lastebiler inkludert ladeinfrastruktur for overgangen til fossilfri transport.  

Innen detalj har vi en rekke større investeringer både til oppgraderinger av etablerte butikker, men også i rene nyetableringer. Vi har investert i nye tilbud i matmarkedet gjennom både 4 nye Gigaboks-butikker, og 12 Dollarstore. Vi fikk også flere egeneide butikker gjennom året. 17 KIWI-butikker, 2 MENY og 10 SPAR-butikker. Andre sentrale investeringsaktiviteter var, som tidligere, miljøtiltak, digitale handleopplevelser, økt kapasitet og sentralisert nettbutikk for Meny. Fremover blir fortsatt investeringer i energieffektivitet og mer fornybar energi viktige både for det grønne skiftet og for å få ned kostnadene. Forutsigbare rammebetingelser og skatteregler som tilrettelegger for investeringer i fornybar energi i Norge blir avgjørende på dette området.

I henhold til definisjonen i EU-taksonomien var 59,0 prosent av omfattede investeringer i konsernet bærekraftige i 2023 mot 36,3 prosent i 2022. Driverne er betydelige investeringer i ASKO sin transportaktivitet (sjø og vei) hvor 91 prosent av alle investeringer var bærekraftige. Mer om dette på side 125.

NorgesGruppen tilpasser egenkapital og øvrig finansieringsstruktur til virksomhetens målsetting, strategi og risikoprofil. Konsernets egenkapitalandel var 58,0 prosent ved utgangen av 2023, og avkastningen på anvendt kapital endte på 14,4 prosent (ekskl. IFRS 16), som er et ansvarlig nivå og på nivå med sammenlignbare selskaper i markeder rundt oss.

Den totale finansielle situasjonen for NorgesGruppen må anses å være solid. Vi opprettholder vår kredittrating og står godt rustet til å møte den dynamiske utviklingen i matmarkedet fremover.

Bærekraftsdirektivet

NorgesGruppen har startet forberedelsene mot rapportering i henhold til bærekraftsdirektivet. Konsernet har gjennomført en dobbelt vesentlighetsanalyse i tråd med det nye regelverket. Les mer om vår vei mot bærekraftsdirektivet på side 131.