Stabil finansiell utvikling

Stabil finansiell utvikling

2015 gav god økning i driftsinntektene for alle virksomhetsområdene, sammenlignet med året før. Stadig flere forbrukere handler i NorgesGruppens butikker, et marked preget av sterkt prispress.
30. mars 2016

Spesielt KIWI har økt sin omsetning både i nye og eksisterende butikker. Overtagelse av tidligere ICA-butikker har også bidratt positivt til omsetningsutviklingen. ASKO kan vise til gode resultater og økte salgsinntekter i 2015, primært på grunn av volumvekst og nye varegrupper. NorgesGruppen-konsernet hadde i 2015 en økning i driftsinntektene på 6,8 prosent sammenlignet med 2014, med totale driftsinntekter på 76 224 MNOK.

Mer informasjon om rapporteringen finner du under finansiell informasjon

Tilfredsstillende resultatutvikling
Flere engangshendelser bidrar til et sterkt driftsresultat i 2015, deriblant salg av fire kjøpesentre til Scala Retail Property AS. God økning i driftsinntektene gir bedret driftsresultat sammenlignet med forrige år. Konsernets driftsresultat for 2015 ble 3 170 MNOK. For 2014 var driftsresultatet 2 945 MNOK.

Driftsmarginen for 2015 er på 4,2 prosent (4,1 prosent i 2014). EBITDA-marginen er på 6,2 prosent sammenlignet med 6,1 prosent for 2014. EBITDA, definert som driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper, endte på 4 729 MNOK. Dette er en økning på 372 MNOK fra 2014.

2015 er et år som er preget av sterk priskonkurranse i markedet. Justert for engangshendelser er EBITDA-marginen 5,75 prosent, en nedgang sammenlignet med året før (6,05 prosent i 2014). EBITDA justert for engangshendelser er på 4 371 MNOK, en økning på 52 MNOK fra 2014.

Resultat før skatt i 2015 er på 3 001 MNOK og resultat etter skatt ble 2 361 MNOK. Av dette utgjør majoritetenes andel av årsresultatet 2 333 MNOK.

Store investeringer i drift og anlegg
NorgesGruppen har også i 2015 foretatt vesentlige investeringer. Det investeres kontinuerlig i effektivisering av verdikjeden, blant annet kjølelager, mer miljøvennlige butikker og lastebiler, nye og mer effektive bestillingssystemer og emballasjeforbedringer.

Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 35 104 MNOK, en økning på 1 589 MNOK fra forrige år. Totalkapitalen viser økning i varelager og kortsiktige fordringer som følge av økte salgsinntekter.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er på 3 212 MNOK sammenlignet med 2 983 MNOK i 2014.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2015 var på 3 665 MNOK, sammenlignet med 3 248 MNOK i 2014. Dette er i hovedsak EBITDA fratrukket betalt skatt og endring i arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter.

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter endte på minus 347 MNOK. Justert for utbetalt utbytte i 2015 er kontantstrøm fra finansaktiviteter pluss 177 MNOK som følge av lavere netto rentebærende gjeld.

Et solid konsern
Konsernets egenkapital anses å være solid med en god likviditetsreserve. Netto rentebærende gjeld er redusert med 209 MNOK til 7 100 MNOK pr. 31.12.2015 og ubenyttede trekkfasiliteter utgjør 5 283 MNOK. Til tross for store investeringer de senere årene, viser utviklingen i andelen av rentebærende gjeld en nedadgående trendens i forhold til egenkapitalen.

Egenkapitalandelen på 42,2 prosent er vurdert å være tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering. Høyt investeringsnivå påvirker ikke egenkapitalandelen i nevneverdig grad. Balansen pr. 31.12.2015 viser en egenkapital for konsernet på 14 820 MNOK.

I børsrapporten finner du mer informasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte, Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør, finans og økonomi, tlf: 41 53 32 60
Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonsrådgiver: tlf. 97 51 44 95