Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.
20. januar 2020

NorgesGruppen og Joh. Johannson går til sammen inn med over 30 millioner kroner i selskapet.

N2 Applied er et norsk teknologiselskap som har utviklet en løsning som hjelper bonden til å lage sin egen «supermøkk» ved hjelp av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

- Vår løsning skal bidra til økt matproduksjon, med lavere utslipp og uten å øke arealbruken. Vi går nå inn i en pilotfase hvor vi skal installere maskiner hos bønder i flere land, og vise at dette er en attraktiv løsning for landbruket, sier Grete Sønsteby, gründer og daglig leder i N2 Applied. Vi har med oss solide og velkjente investorer som ser verdien i reduserte utslipp og bedre matproduksjon, og det gir oss god tro på at vi skal klare å få vist mulighetene denne teknologien har i markedet, sier hun videre.

N2 Applied sin løsning setter bonden i stand til å resirkulere og ta vare på næringsstoffene på gården, og omdanne dette til fullverdig gjødsel. Løsningen bidrar til lavere utslipp, forbedrer ressursproduktiviteten og reduserer behov for fossil kunstgjødsel. Dette gjøres ved hjelp av en maskin bonden installerer på gården, og som bruker luft og fornybar strøm til å behandle husdyrmøkk eller annet biologisk avfall. Husdyrmøkka får økt innhold av nitrogen, reduserer utslipp (ammoniakk og klimagasser), og tar bort møkklukt. Dette gjør at «supermøkka» gir bedre avlinger for bonden og kan spres med det samme utstyret bonden allerede bruker.

Regjeringen og landbruksorganisasjonene inngikk i 2019 en klimaavtale for en videre grønn omstilling av norsk matproduksjon og med mål om å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. I avtalen er gjødselhåndtering trukket fram som et aktuelt område, samtidig som det etterspørres utvikling av klimaløsninger og nye virkemidler.

- Løsningen til N2 Applied kan bli et viktig bidrag for å oppnå utslippsreduksjonene og bidra til konkrete klimakutt på gården, avslutter Grete Sønsteby

N2 Applied AS er et norsk teknologiselskap som utvikler løsninger for mer bærekraftig matproduksjon globalt. Selskapet har utviklet en løsning som setter bonden i stand til å produsere sin egen nitrogen, ta være på næringsstoffene og stopper utslipp av ammoniakk og klimagasser. Selskapet ble stiftet i 2010 av Grete Sønsteby (CEO) og Rune Ingels (CTO). Selskapet har testsenter i Flesberg, kontor i Asker og har 22 ansatte i Norge, Nederland og Storbritannia.