Øker satsingen på arbeidspraksisplasser og lærlinger

Øker satsingen på arbeidspraksisplasser og lærlinger

Som en av Norges største arbeidsgivere ønsker vi å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet mulighet til å ta del i et arbeidsfellesskap og få jobberfaring. Derfor har vi et mål om å øke antallet løpende lærlingekontrakter og antallet arbeidspraksisplasser.
14. desember 2017

Mennesker på arbeidspraksis skal få arbeidstrening slik at de stiller sterkere som arbeidssøker i arbeidsmarkedet. Enhver person som kommer inn på arbeidstrening i en av NorgesGruppens kjeder eller øvrige forretningsområder har et potensiale for fremtidig ansettelse. Arbeidspraksisplasser er ikke en erstatning for ordinær bemanning.

Frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet er store samfunnsutfordringer i Norge. Ungdomsledigheten har økt de senere årene, og store grupper står utenfor arbeidslivet. Myndighetene har en viktig rolle i å legge til rette for bredere deltakelse i arbeidslivet, men kan ikke lykkes uten at næringslivet bidrar.

NorgesGruppen ønsker å være en arena for læring og integrering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet. Våre kjeder har flere eksempler på hvordan god integrering og oppfølging bidrar til jobbmestring, sosialisering og stolthet, enten det gjelder praksis som fører til gode norskferdigheter, eller skolering i arbeidsoppgaver. Mange har fått muligheter, flere har endt opp som butikksjefer.

Hjelper flere ut i arbeidslivet

Fra asylsøker til butikksjef

MENY slår et slag for flyktninger

Innen mennesker og mangfold har NorgesGruppen med sitt arbeid blant annet mulighet til å utgjøre en forskjell innen FNs bærekraftsmål nummer 8. som er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

For mer informasjon om våre målsettinger, se bærekraftsrapporten.