Mennesker

Mennesker

Vi skal iverksette tiltak for å redusere risiko for at arbeideres rettigheter blir brutt i alle ledd i våre verdikjeder, samt sette krav til at våre leverandører gjør det samme.

Sentralt i dette arbeidet er FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

At en virksomhet jobber aktivt med risiko og aktsomhetsvurderinger utelukker ikke virksomhetenes mulige negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men tilsier heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer disse ut fra en samlet vurdering og prioritering, og i samråd med sine interessenter. Dette forventes også av våre leverandører. NorgesGruppen ønsker å være en samarbeidspartner i dette arbeidet.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidsparter har NorgesGruppen vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.

Av de større leverandørene krever vi at de skal ha satt prioriterte mål for arbeid innenfor bærekraft, samt at man rapporterer åpent om tiltak og utvikling. Videre forventer vi at bærekraft er forankret i ledelsen og at bedrifter identifiserer risikoområder mtp. menneskerettigheter og arbeider med disse. Større bedrifter som er dekket av åpenhetsloven skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Les mer her.