Arbeids- og menneskerettigheter

NorgesGruppens kunder skal kunne være trygge på at varene de kjøper i våre butikker stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstaker-rettigheter, miljø og dyrevelferd. Derfor jobber vi med å gjøre innkjøpene bærekraftige, og med å styre alle leddene i leverandørkjeden – fra råvareproduksjon til butikkhyllene.

 

NorgesGruppen jobber for å sikre ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene våre selskaper er en del av. Bærekraftig innkjøp og leverandørkjedestyring skal sikre at våre varer – hele veien fra råvareproduksjon til butikkhyllen – ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Dette som en del av vår bærekraftstrategi og våre bærekraftmål.

Klimaendringer, økt forbruk, rask befolkningsvekst og migrasjon er blant forholdene som gjør det stadig mer krevende å sikre at verdikjedene våre er bærekraftige. Vi retter innsatsen dit risikoen er størst og setter i verk tiltak som reflekterer de utfordringene vi står overfor i hvert enkelt tilfelle. Det betyr for eksempel at vi utfører revisjoner på fabrikker i risikoland. I andre tilfeller kjøper vi sertifiserte råvarer eller bidrar gjennom prosjekter og samarbeid.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Prosessen med å identifisere risiko i verdikjeden, sette i verk tiltak og overvåke om de fungerer blir kalt aktsomhetsvurdering. Selskapene i NorgesGruppen er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger rundt menneskerettigheter, og det er laget en veileder for hvordan dette skal gjennomføres ved innkjøp, konsernanskaffelser og i forbindelse med produksjon av våre egne merkevarer.

NorgesGruppens rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) som vises på illustrasjonen under. De beskriver en risikobasert metode som starter med forankring, kartlegging og risikovurdering, og munner ut i tiltak, rapportering og overvåking. Dette skal være en kontinuerlig prosess for å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko.

 

OECDs metode og prosess for aktsomhetsvurderinger

Figur: OECDs aktsomhetsvurderingsmodell

 

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Favner om alle produkter

Aktsomhetsvurderingene skal med andre ord sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre samarbeid med leverandører. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av alle egne merkevarer og sentrale innkjøp, og vi forventer at merkevareleverandørene våre gjør det samme. Utvalgte leverandører skal rapportere jevnlig til oss om hvordan de arbeider med arbeids- og menneskerettigheter i egen virksomhet, og vi ber også leverandørene om å offentlig rapportere dette arbeidet. 

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en del av forpliktelsen vi har som medlemmer av Etisk Handel Norge, og fra juli 2022 blir det også et lovkrav. Da trer den nye åpenhetsloven i kraft. Den vil kreve at vi gjør aktsomhetsvurderinger av produktene vi selger i våre butikker og at vi gir innsyn i dette arbeidet til alle som måtte be om det. Vi rapporterer årlig om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til Etisk Handel Norge. I tillegg rapporterer vi om bærekraftsmål og -resultater i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport. 

Felles etisk rammeverk for våre egne merkevarer

I NorgesGruppen har vi over 50 000 merkevarer i vårt sortiment, og flere tusen leverandører. Det betyr at vi er del av store og uoversiktlige verdikjeder. Som følge av dette er UNIL, selskapet i NorgesGruppen som utvikler og markedsfører våre egne merkevarer, medlem av Amfori BSCI (tidligere bare BSCI, Business Social Compliance Initiative).

Gjennom vårt medlemskap forplikter vi oss til å gjennomføre Amfori BSCIs «Code of Conduct» i alle forretningsprosesser og hos produsenter i definerte risikoland. Produsenter som registreres i Amfori BSCI, forplikter seg til å godta uavhengige tredjepartsrevisjoner av arbeidsforhold.

Les mer om hvordan Amfori BSCI jobber på denne siden.

Eksempler på tiltak

Opplæring i arbeidstakerrettigheter

NorgesGruppen støtter arbeideres rett til å organisere seg. Som del av dette samarbeider UNIL med den svenske organisasjonen Quizrr om å gi opplæring i arbeidstakerrettigheter til ansatte hos et utvalg av våre leverandører i risikoland. Opplæringsmetoden er effektiv, engasjerende og fleksibel å gjennomføre ved fabrikkene. Den inkluderer korte filmer og spørsmål med flervalgsvar på nettbrett. Dette gir fabrikkene et fleksibelt verktøy for opplæring. Unil får løpende resultater fra opplæringen og kan samarbeide med hver enkelt fabrikk om å følge områder hvor kunnskapsnivået er lavt. Du finner mer informasjon om Quizrr her.

Bedre risproduksjon i Pakistan

Siden 2018 har Unil deltatt i prosjektet GRAISEA 2 for å fremme kvinners rolle i risproduksjonen i Pakistan, og å sikre bøndene bedre priser, bedre landbruksmetoder og bedre markedstilgang. Prosjektet er ledet av Oxfam, og har blant annet bidratt til å etablere dedikerte bondeorganisasjoner og samarbeidsforumer. Stadig flere kvinner deltar i organisasjonene, som arrangerer kurs om arbeidsvilkår, har etablert systuer der kvinner kan sikre ekstrainntekt, og gitt bønder tilgang til moderne redskaper og mer effektive dyrkingsmetoder. Bøndene som har tatt i bruk bærekraftige metoder, har økt risavlingene med 15 prosent og forbedret kvaliteten – til 10 prosent lavere kostnad enn tidligere. Færre mellomledd gir også bøndene langt høyere pris på risen de produserer.

Fremme migrantarbeideres rettigheter

Når en person flytter til et annet land deler av året for å jobbe, kalles dette å være en migrantarbeider. Hvert år kommer det 15 000 – 20 000 migrantarbeidere til Norge. Disse spiller en viktig rolle i den norske verdiskapingen, og særlig i verdikjeden for mat.

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om utfordringene migrantarbeidere i Norge kan møte på arbeidsplasser her i landet. Uanstendige arbeidsforhold pågår som regel i det skjulte, og er derfor vanskelig å avdekke. Arbeidere kan ha blitt forespeilet vilkår i forbindelse med ansettelsen som viser seg å ikke stemme med virkeligheten når de først er i gang med jobben. I 2020 gikk NorgesGruppen sammen med Kinginstituttet inn i problematikken og publiserte rapporten «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon». Les mer om dette her.

MOVE

Initiativet MOVE har skapt en effektiv digital plattform for å nå migranter med informasjon om å migrere, jobbe og leve trygt i Thailand, et land med opptil fem millioner arbeidsinnvandrerne fra Kambodsja, Myanmar og Laos. Koronapandemien har rammet produksjonsindustrien i Thailand hardt, og hundretusener av migrantarbeidere er blitt oppsagt eller har fått betydelig dårligere arbeidsforhold.

Som svar på disse utfordringene, har UNIL gått sammen med flere svenske og internasjonale selskaper og organisasjoner for å øke migrantarbeideres kunnskap om smittevern og arbeidstakerrettigheter. Sammen har virksomhetene lansert en mobilapp og et nettsted med utdanning og pålitelig informasjon om covid-19 og arbeidstakerrettigheter – på fire språk. Brukerne kan også dele informasjon om sin situasjon og på den måten styrke MOVE-aktørenes kunnskap om migrantenes utfordringer.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.