Arbeids- og menneskerettigheter

NorgesGruppens kunder skal kunne være trygge på at varene de kjøper i våre butikker er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø. Vi vil gjøre det enkelt å velge de mest bærekraftige alternativene.
 

NorgesGruppen jobber for å sikre ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene våre selskaper er en del av. Bærekraftig innkjøp og leverandørkjedestyring skal sikre at våre varer – hele veien fra råvareproduk-sjon til butikkhyllen – ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Dette som en del av vår bærekraftstrategi og våre bærekraftmål.

Selskapene i NorgesGruppen er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger rundt menneskerettigheter, og det er laget en veileder for hvordan dette skal gjennomføres ved innkjøp, konsernanskaffelser og i forbindelse med produksjon av våre egne merkevarer. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) ligger til grunn for våre aktsomhetsvurderinger.

Det kan i den sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Felles etisk rammeverk for våre egne merkevarer

I NorgesGruppen har vi over 50 000 merkevarer i vårt sortiment, og flere tusen leverandører. Det betyr at vi er del av store og uoversiktlige verdikjeder. Som følge av dette er UNIL, selskapet i NorgesGruppen som utvikler og markedsfører våre egne merkevarer, medlem av Amfori BSCI (tidligere bare BSCI, Business Social Compliance Initiative).

Gjennom vårt medlemskap forplikter vi oss til å gjennomføre Amfori BSCIs «Code of Conduct» i alle forretningsprosesser og hos produsenter i definerte risikoland. Produsenter som registreres i Amfori BSCI, forplikter seg til å godta uavhengige tredjepartsrevisjoner av arbeidsforhold.

Les mer om hvordan Amfori BSCI jobber på denne siden.

Retten til å organisere seg

NorgesGruppen støtter arbeideres rett til å organisere seg. Som del av dette har UNIL de siste årene samarbeidet med den svenske organisasjonen Quizrr for å bidra til at et utvalg av våre leverandører i risikoland gir opplæring i arbeidstakerrettigheter til sine ansatte. Quizrr benytter en effektiv opplæringsmetode som inkluderer korte filmer og spørsmål med flervalgsvar på nettbrett. Dette gir fabrikkene et fleksibelt verktøy for opplæring. Resultater fra opplæringen gir UNIL mulighet til å følge opp på områder der kunnskapsnivået er lavt, i samarbeid med den enkelte fabrikk. Du finner mer informasjon om Quizrr her.

Migrantarbeidere i Norge

Når en person flytter til et annet land deler av året for å jobbe, kalles dette å være en migrantarbeider. Hvert år kommer det 15 000 – 20 000 migrantarbeid-ere til Norge. Disse spiller en viktig rolle i den norske verdiskapingen, og særlig i verdikjeden for mat.

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om utfordringene migrant-arbeidere i Norge kan møte på arbeidsplasser her i landet. Uanstendige arbeidsforhold pågår som regel i det skjulte, og er derfor vanskelig å avdekke. Arbeidere kan ha blitt forespeilet vilkår i forbindelse med ansettelsen som viser seg å ikke stemme med virkeligheten når de først er i gang med jobben. 

I 2020 gikk NorgesGruppen sammen med Kinginstituttet inn i problematikken og publiserte rapporten «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon». Les mer om dette her.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.