Arbeids- og menneskerettigheter

Arbeids- og menneskerettigheter

NorgesGruppens kunder skal kunne være trygge på at varene de kjøper i våre butikker stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstaker-rettigheter, miljø og dyrevelferd. Derfor jobber vi med å gjøre innkjøpene bærekraftige, og med å styre alle leddene i leverandørkjeden – fra råvareproduksjon til butikkhyllene.

Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning

NorgesGruppens kunder skal være trygge på at varene de kjøper i våre butikker stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. NorgesGruppen har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i mer enn ti år. Vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

Her kan du lese ...

... mer om NorgesGruppen, Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning (s. 121).

... NorgesGruppens rapport til Etisk Handel Norge for 2023.

... UNILs rapport til Etisk Handel Norge for 2023.

... Joh. Johannson Kaffe sin rapport til Etisk Handel Norge for 2023.

NorgesGruppen jobber for å sikre ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene som våre selskaper er en del av. Bærekraftig innkjøp og leverandørkjedestyring skal sikre at våre varer – hele veien fra råvareproduksjon til butikkhyllen – ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Dette som en del av vår bærekraftstrategi og våre bærekraftmål.

Bærekraft er forankret i våre overordnede policyer og styrende dokumenter. I vår policy for innkjøp er vi tydelige på at vi har et ansvar for å bidra til bærekraft, menneskerettigheter og etikk. Dette utdypes videre i en egen policy for bærekraft og etikk der det blant annet står at NorgesGruppen skal arbeide systematisk for å ivareta menneskerettigheter og bedre levevilkår i verdikjeden. Du kan lese mer om vårt arbeid for ivaretakelse av menneskerettigheter i verdikjeden her.

Klimaendringer, økt forbruk, rask befolkningsvekst og migrasjon er blant forholdene som gjør det stadig mer krevende å sikre at verdikjedene våre er bærekraftige. Vi retter innsatsen dit risikoen er størst, og setter i verk tiltak som reflekterer de utfordringene vi står overfor i hvert enkelt tilfelle. Det betyr for eksempel at vi utfører revisjoner på fabrikker i risikoland. I andre tilfeller kjøper vi sertifiserte råvarer eller bidrar gjennom prosjekter og samarbeid.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Prosessen med å identifisere risiko i verdikjeden, sette i verk tiltak og overvåke om de fungerer blir kalt aktsomhetsvurdering. I henhold til våre retningslinjer gjør selskapene i NorgesGruppen aktsomhetsvurderinger rundt menneskerettigheter, og det er laget en veileder for hvordan dette skal gjennomføres ved innkjøp, konsernanskaffelser og i forbindelse med produksjon av våre egne merkevarer.

NorgesGruppens rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) som vises på illustrasjonen under. De beskriver en risikobasert metode som starter med forankring, kartlegging og risikovurdering, og munner ut i tiltak, rapportering og overvåking. Dette skal være en kontinuerlig prosess for å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko.

OECDs metode og prosess for aktsomhetsvurderinger

Figur: OECDs aktsomhetsvurderingsmodell

 

Overordnet er aktsomhetsvurderingsmodellen implementert i NorgesGruppen på følgende måte:

Trinn 1: Forankring av bærekraft i virksomheten
Forankring av bærekraft i virksomheten handler om å ha relevante policyer og retningslinjer på plass, og effektive styringssystemer for implementering av disse. I NorgesGruppen betyr det at vi har en bærekraftstrategi med relevante mål på konsernnivå, at vi er tydelige eksternt om vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig innkjøpspraksis. Videre at vi har en Code of Conduct som skal signeres av alle leverandører og at vi har rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av leverandører.

Trinn 2: Kartlegging av NorgesGruppens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning i leverandørkjeden gjennom å etablere et overordnet risikobilde for så å prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Vi skal ha oversikt over alle fabrikker, produksjonsland og opprinnelsesland på råvarer for egne merkevarer, samt at vi gjør risikovurderinger på prioriterte leverandører.

Trinn 3: Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert må tiltak iverksettes, og vi skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko. Dette kan være oppfølging av en leverandør, sertifisering av en råvare eller det å søke samarbeid for å påvirke en komplisert problemstilling.

Trinn 4: Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak
Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt NorgesGruppen gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. Vi skal derfor har jevnlig intern og ekstern gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt.

Trinn 5: Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
NorgesGruppen skal være åpen om de vurderinger som gjøres i våre verdikjeder i dialog med forbruker og andre interessenter. Vi skal rapportere åpent og ærlig om tiltak og utfordringer både gjennom Etisk Handel Norges og våre egne eksterne rapporter.

Trinn 6: Gjenoppretting der dette er påkrevd
Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.

I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette.

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Leverandørvurderinger

Alle NorgesGruppens leverandører risikovurderes og godkjennes jevnlig. Våre krav avhenger av leverandørens størrelse og risiko. Store leverandører eller leverandører med risiko skal ha signert vår Code of Conduct, de skal selv gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetslovens krav samt at de skal rapportere sine risiko og tiltak til oss. I tillegg til dette setter vi egne krav om avskoging, kjemikaliebruk, fisk og sjømat og andre viktige områder. Alle leverandører gjennomfører jevnlige egenevalueringer der vi vurderer deres evne til å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter i deres verdikjeder. For våre egne merkevarer har vi enda strengere krav, dette utdyper vi her.

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre samarbeid med leverandører. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av alle egne merkevarer og sentrale innkjøp, og vi forventer at merkevareleverandørene våre gjør det samme. Utvalgte leverandører skal rapportere jevnlig til oss om hvordan de arbeider med arbeids- og menneskerettigheter i egen virksomhet, og vi ber også leverandørene om å offentlig rapportere dette arbeidet. 

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en del av forpliktelsen vi har som medlemmer av Etisk Handel Norge, og juli 2022 ble det også et lovkrav. Da trådte den nye åpenhetsloven i kraft, som krever at vi gjør aktsomhetsvurderinger av produktene vi selger i våre butikker, og at vi gir innsyn i dette arbeidet til alle som måtte be om det. Vi rapporterer årlig om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til Etisk Handel Norge. I tillegg rapporterer vi om bærekraftsmål og -resultater i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport. 

Felles etisk rammeverk for våre egne merkevarer

I NorgesGruppen har vi over 50 000 merkevarer i vårt sortiment, og flere tusen leverandører. Det betyr at vi er del av store og uoversiktlige verdikjeder. Som følge av dette er UNIL, selskapet i NorgesGruppen som utvikler og markedsfører våre egne merkevarer, medlem av Amfori BSCI (tidligere bare BSCI, Business Social Compliance Initiative).

Gjennom vårt medlemskap forplikter vi oss til å gjennomføre Amfori BSCIs «Code of Conduct» i alle forretningsprosesser og hos produsenter i definerte risikoland. Produsenter som registreres i Amfori BSCI, forplikter seg til å godta uavhengige tredjepartsrevisjoner av arbeidsforhold.

Les mer om hvordan Amfori BSCI jobber på denne siden.

Eksempler på tiltak

Opplæring i arbeidstakerrettigheter

NorgesGruppen støtter arbeideres rett til å organisere seg. Som del av dette samarbeider Unil med den svenske organisasjonen Quizrr om å gi opplæring i arbeidstakerrettigheter til ansatte hos et utvalg av våre leverandører i risikoland. Opplæringsmetoden er effektiv, engasjerende og fleksibel å gjennomføre ved fabrikkene. Den inkluderer korte filmer og spørsmål med flervalgsvar på nettbrett. Dette gir fabrikkene et fleksibelt verktøy for opplæring. Unil får løpende resultater fra opplæringen og kan samarbeide med hver enkelt fabrikk om å følge områder hvor kunnskapsnivået er lavt. Du finner mer informasjon om Quizrr her.

Bedre risproduksjon i Pakistan

Siden 2018 har Unil deltatt i prosjektet GRAISEA 2 for å fremme kvinners rolle i risproduksjonen i Pakistan, og å sikre bøndene bedre priser, bedre landbruksmetoder og bedre markedstilgang. Prosjektet er ledet av Oxfam, og har blant annet bidratt til å etablere dedikerte bondeorganisasjoner og samarbeidsforumer. Stadig flere kvinner deltar i organisasjonene, som arrangerer kurs om arbeidsvilkår, har etablert systuer der kvinner kan sikre ekstrainntekt, og gitt bønder tilgang til moderne redskaper og mer effektive dyrkingsmetoder. Bøndene som har tatt i bruk bærekraftige metoder, har økt risavlingene med 15 prosent og forbedret kvaliteten – til 10 prosent lavere kostnad enn tidligere. Færre mellomledd gir også bøndene langt høyere pris på risen de produserer.

Fremme migrantarbeideres rettigheter

Når en person flytter til et annet land deler av året for å jobbe, kalles dette å være en migrantarbeider. Hvert år kommer det 15 000 – 20 000 migrantarbeidere til Norge. Disse spiller en viktig rolle i den norske verdiskapingen, og særlig i verdikjeden for mat.

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om utfordringene migrantarbeidere i Norge kan møte på arbeidsplasser her i landet. Uanstendige arbeidsforhold pågår som regel i det skjulte, og er derfor vanskelig å avdekke. Arbeidere kan ha blitt forespeilet vilkår i forbindelse med ansettelsen som viser seg å ikke stemme med virkeligheten når de først er i gang med jobben. I 2020 gikk NorgesGruppen sammen med Kinginstituttet inn i problematikken og publiserte rapporten «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon». Les mer om dette her.

MOVE

Initiativet MOVE har skapt en effektiv digital plattform for å nå migranter med informasjon om å migrere, jobbe og leve trygt i Thailand, et land med opptil fem millioner arbeidsinnvandrerne fra Kambodsja, Myanmar og Laos. Koronapandemien har rammet produksjonsindustrien i Thailand hardt, og hundretusener av migrantarbeidere er blitt oppsagt eller har fått betydelig dårligere arbeidsforhold.

Som svar på disse utfordringene, har Unil gått sammen med flere svenske og internasjonale selskaper og organisasjoner for å øke migrantarbeideres kunnskap om smittevern og arbeidstakerrettigheter. Sammen har virksomhetene lansert en mobilapp og et nettsted med utdanning og pålitelig informasjon om covid-19 og arbeidstakerrettigheter – på fire språk. Brukerne kan også dele informasjon om sin situasjon og på den måten styrke MOVE-aktørenes kunnskap om migrantenes utfordringer.

Slik sender du et spørsmål

I henhold til åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan NorgesGruppen håndterer faktiske og potensielt negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene. Vi har opprettet en egen e-post for henvendelser: aapenhetsloven@norgesgruppen.no

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.