Stø kurs i et krevende år

Etter koronautbruddet i mars 2020 har vi i NorgesGruppen hatt fire tydelige priorite­ringer: å sikre en trygg arbeidsplass, at det skal være trygt å handle i våre butikker, at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag om en sikker matforsyning og at vi ivaretar selska­pet på best mulig måte gjennom pandemien. Det har vært et enormt engasjement og en fantastisk vilje til å stå på i en krevende og usikker tid. Vi representerer på mange måter de samfunnsoppgavene alle tar for gitt. Jeg er stolt av arbeidsviljen til våre ansatte, og det var derfor vel fortjent at alle ansatte mottok en ekstraordinær påskjønnelse i desember. En av våre medarbeidere, Daniel Melleby i KIWI, satte ord på dette i en kronikk i VG: «Er det én ting jeg håper vi har lært i et år som 2020, er det at vi som jobber i butikk har en nøkkelrolle til både hverdags og i krisetid.»

Stengte grenser ga vekst
Stengte grenser mot Sverige har ført til rekordomsetning i våre butikker, og spesielt i grenseområdene. Om lag halvparten av vår vekst i omsetning i 2020 skyldes at nord­menn foretok så godt som all dagligvare­handel innenlands. NorgesGruppen passerer 100 milliarder kroner i omsetning i 2020, en oppgang på mer enn 10 milliarder kroner fra 2019. Det har blant annet bidratt til flere norske arbeidsplasser. Våre kjeder har om lag 3 000 flere medarbeidere i 2020 sammenlignet med 2019. Den økte omsetningen ga oss muligheten til å drive mer effektivt. Dermed kunne vi kutte prisene i flere omganger, som utgjorde flere hundre millioner kroner for kundene våre. Våre største kjeder har større sammenlignbar vekst enn våre konkurrenter, noe som viser at vi leverer på det som er viktigst for kundene i matmarkedet. Pris er det viktigste kriteriet for de fleste i valg av butikk, og KIWI scorer høyest av dagligvarekjedene på hvem som har de laveste prisene. MENY er best i bran­sjen på vareutvalg, kvalitet på ferskvarer og betjening. SPAR og Joker tilgjengeliggjør gode tilbud og godt utvalg i hele landet.

Bærekraftige investeringer
Et nytt varelager i Sande vil være i drift i løpet av 2021, og vil utgjøre en betydelig økt distribusjonskapasitet på Østlandsområdet. Det er igangsatt bygging av to elektriske ferger som skal frakte varer over Oslofjorden og gi en helelektrisk transportvei. Vi øker vår konkurransekraft ved å drive mer effektivt. Flere innovasjoner for økt produktivitet ble igangsatt i 2020. Det nye kaffebrenneriet på Vestby effektiviserer driftsprosesser og håndterer et betydelig større volum. Emballasjeoptimalisering gir flere produkter på hver pall og i hver lastebil, og innføring av datomerking i strekkoden gir kjøpmannen bedre kontroll på varebeholdning og matsvinn, for å nevne noe. Vi presenterer mer av dette i årets rapport. Handlevanene endret seg i 2020. Kundene handler sjeldnere, men putter flere varer i kurven når de handler. Netthandel av daglig­varer har også økt sterkt, meny.no har doblet sin omsetning i 2020.

Økt konkurranse
NorgesGruppen vil de neste årene i enda større grad enn tidligere konkurrere i det store matmarkedet på 300 milliarder kroner. I tillegg må vi rigge oss for å møte samfunnsendringer i demografi, klimaendringenes påvirkning på matproduksjonen, økt grad av digitalisering og sterk bransjeglidning. Vår kjernevirksomhet skal fremdeles være innenfor engros, dagligvarebutikker og servicehandel. Vi skal ha et sortiment som styrker kjedeposisjonene og som er tilpasset lokale forskjeller og forbrukerbehov, men vi vil selvsagt også være åpne for nye muligheter i tilstøtende bransjer i årene fremover. Vi mener at kundene er best tjent med et åpent og fritt marked som gjennomsyrer kon­kurranseforholdene i det store matmarkedet. Det har gitt lavere priser og godt vareutvalg i hele landet. Bransjenormen om prisjegere har vært en åpen avtale i bransjen i flere år, og den har gitt mer ryddig adferd mellom aktørene og fremmet sunn konkurranse til beste for kundene. Konkurransetilsynet har varslet at de er uenige i dette, og vi jobber nå med en grundig redegjørelse som svar på deres varsel.

Fremtidsutsikter
Totalt i matmarkedet står dagligvarebutikker for omkring 60 prosent av omset­ningen, rundt 180 milliarder kroner i året. Serveringssteder, kiosker og bensinstasjoner utgjør omkring 90 milliarder kroner og vare­handel ellers utgjør omtrent 30 milliarder kroner. Omsetningsveksten i matmarkedet har de senere årene vært høyest utenfor tradisjonell dagligvarehandel. Det er spesielt serveringsbransjen og de såkalte bransjeglidningskategoriene som har hatt størst vekst. For NorgesGruppen er det derfor naturlig å vurdere forretningsutvikling innen flere fagkategorier som kan gi ny omsetning i kommende strategiperiode. KIWI skal opprettholde sin tydelige prislederposisjon, MENY skal forsterke utvalg-og kvalitetsdimensjonen, SPAR skal styrke seg på lokal tilpasning og bedre differensiert sortiment, mens Joker skal tydeligere skille by- og distriktskonseptet og fortsette å tilby et bredt utvalg av tilleggstjenester. Utviklingen av eksisterende butikker er viktig, det er primært her kampen om kundene står. Sammenlignbar vekst bør være høyere enn kostnadsveksten. Årlig produktivitetsøkning er av stor betydning for resultatutviklingen, og i en bransje som til enhver tid opererer med lave marginer er det viktig å forsøke å holde driftsmarginen (EBIT) på 4,0 prosent eller høyere. Samtidig skal vi bli bedre på måltidsløsninger og mat i farta, følge med på forbrukertren­dene og investere i digitale tjenester. Driften og investeringene skal være bærekraftige, både i form av at vi skal være bevisst vår samfunnsrolle og at vi skal være best på utslippsreduksjoner, folkehelse og arbeidsliv i matmarkedet. Jeg oppsummerer 2020 med en stor takk til alle medarbeidere, kjøpmenn og samarbeidspartnere som har bidratt til at året ble hånd­tert på en solid måte. Dette året går inn i historien som et av de mest krevende årene i moderne tid. Samarbeid og fantastisk enga­sjement gjorde at vi evnet å forsyne alle våre 1820 butikker med varer samtidig som det var trygt å handle hos oss, selv da pandemien var på sitt mest krevende i 2020.


Runar Hollevik / konsernsjef, NorgesGruppen

Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter