Etiske retningslinjer for NorgesGruppen

Ansatte, tillitsvalgte og innleide konsulenter i NorgesGruppen skal i sitt arbeid følge NorgesGruppens etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i NorgesGruppen. Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte NorgesGruppen, ansatte og tillitsvalgte for beskyldninger om uetisk opptreden.

 

Hvem omfattes av retningslinjene?

Ansatte, tillitsvalgte og innleide konsulenter i alle selskaper i NorgesGruppen skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder, og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument.

De i NorgesGruppen som står for innleie av konsulenter, er ansvarlige for å informere om innholdet av de etiske retningslinjer og kravet for etterlevelse.

NorgesGruppens grunnleggende verdier

NorgesGruppen krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte, tillitsvalgte[1] og innleide konsulenter i NorgesGruppen skal i sitt virke for NorgesGruppen fremme konsernets grunnleggende verdier:

Ansvarlig

Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

Kundeorientert

Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Samarbeidsorientert

Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

NorgesGruppen understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse.

Hvis ansatte, tillitsvalgte eller innleide konsulenter får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder virksomhetene i NorgesGruppen, plikter de å informere om dette linjevei eller benytte seg av virksomhetens varslingsordning.

Personlig opptreden

Alle i NorgesGruppen skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt. Dette inkluderer å legge til rette for at alle skal få være seg selv. NorgesGruppen aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. NorgesGruppen har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling.

Interessekonflikter

NorgesGruppens ansatte, tillitsvalgte og innleide konsulenter skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og NorgesGruppens interesser. Ansatte med innkjøpsmyndighet i NorgesGruppen har et særlig krav til objektivitet og integritet, samt unngå interessekonflikter, slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet. NorgesGruppen forventer at de ansatte er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å drive virksomhet i konkurranse med NorgesGruppen. Personer som innehar konfidensiell informasjon skal utøve et bevisst forhold til dette og lojalt forholder seg til signerte taushetserklæringer.

Ledende ansatte skal innen 3. februar hvert år og forøvrig på forespørsel fylle ut egenmeldingsskjema for verv, eierinteresser og relasjoner. Dette gjelder også øvrige ansatte når det grunnet deres stilling er relevant å rapportere inn relasjoner, verv og eierinteresser. Med relasjoner menes også nærstående som kan være ektefelle/samboer, foreldre/svigerforeldre, barn og barns ektefelle/samboer.

Hvitvasking og terrorfinansiering
Alle i NorgesGruppen skal unngå direkte eller indirekte å bidra til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Hvitvasking i hvitvaskingslovens forstand er:

  • å motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri),
  • å yte bistand til å sikre utbytte av en straffbar handling for en annen,
  • på annen måte skjule eller tilsløre utbytte fra en straffbar handling vedkommende selv har begått.

Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse, svart arbeid, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon.

Terrorfinansiering er finansiering av alt som etter straffeloven er terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og finansiering av terrororganisasjoner. Det som kjennetegner terrorfinansiering er at det ofte er snakk om «lovlige penger» som brukes på en uvanlig måte. Det kan ofte være snakk om små beløp.

Etterlevelse av konkurransereglene
NorgesGruppen skal opptre på en måte som fremmer konkurranse, til det beste for virksomheten, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Verken NorgesGruppen som virksomhet, våre ansatte eller andre som er involvert i vår virksomhet skal opptre i strid med gjeldende konkurranseregler. Ansatte, innleide og tillitsvalgte skal følge NorgesGruppens retningslinjer for etterlevelse av konkurransereglene.

Antikorrupsjon

NorgesGruppen har nulltoleranse for korrupsjon.

Alle deler av NorgesGruppen kan bli eksponert for korrupsjon. Det er enhver leders ansvar å sikre at ansatte er kjent med lovgivningen og konsernets krav, samt at dette følges opp og etterleves. NorgesGruppens antikorrupsjons-program er bygget opp rundt tre innsatsområder; utvikle konsernets antikorrupsjonskultur, begrense mulighetene til å begå korrupsjon, samt avdekke og håndtere avvik som på tross av tiltak likevel måtte skje.

Ansatte eller tillitsvalgte i NorgesGruppen skal aldri kreve, motta, tilby eller gi bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser utover dette, og heller ikke medvirke til slik adferd.   

Høflighetsgaver kan unntaksvis utveksles forutsatt at den har en verdi under 500 NOK, og den gis i en kontekst hvor dette er naturlig f. eks som en oppmerksomhet for at man har holdt et foredrag eller lignende, og ikke i forbindelse med forhandlinger eller innkjøp. Andre gaver en på tross av ovenstående mottar skal avslås eller umiddelbart leveres til overordnet som registrerer og avgjør videre håndtering.

Vareprøver skal kun mottas eller gis med det formål å undersøke og bygge kunnskap om varen. Antall enheter og mottakere skal være relevant for slike formål.

En skal kun delta på eksterne arrangementer eller avholde arrangementer med eksterne deltakere som har et konkret og tydelig faglig hovedinnhold. Bespisning og moderate sosiale aktiviteter i tilknytning til dette kan aksepteres, forutsatt nærmeste overordnedes godkjenning i forkant.

NorgesGruppens ansatte og tillitsvalgte skal alltid dekke kostnader til reise og opphold i forbindelse med eksterne arrangementer. Reise og deltakelse på arrangementer skal alltid klareres med nærmeste overordnede i forkant. Å dekke kostnader for eksterne deltakeres reise og opphold på kundearrangementer skal holdes på et minimum og ikke gjøres uten særskilt godkjenning fra daglig leder i det aktuelle selskapet.  Utover dette skal det ikke dekkes kostnader for eksterne deltakeres reise eller opphold på NorgesGruppens arrangementer.

Å gi/motta forpleining (middag/lunsj) med etablerte forretningsrelasjoner kan aksepteres innenfor rimelighetens grenser med tanke på verdi og hyppighet.

Det skal utvises spesiell aktsomhet i forbindelse med forhandlingssituasjoner eller liknende og i slike situasjoner aksepteres ikke høflighetsgaver selv av minimal verdi og man skal ikke delta på eller avholde arrangementer med forhandlingsmotpart.

Etiske retningslinjer for leverandører til NorgesGruppen skal være et fast vedlegg til alle avtaler.

I forbindelse med forretninger med en ny samarbeidspartner skal det innledningsvis gjøres skriftlig oppmerksom på hvilke regler våre ansatte og tillitsvalgte er underlagt og at reglene ikke kan fravikes.

Agenter, konsulenter eller andre som arbeider utadrettet på vegne av NorgesGruppen er å regne som NorgesGruppens representanter og er underlagt de samme regler som ansatte og tillitsvalgte.

Ethvert tvilstilfelle skal enten avstås fra eller diskuteres med nærmeste overordnede som beslutter hvordan situasjonen skal håndteres.

Påvirkning
Ansatte eller tillitsvalgte i NorgesGruppen skal aldri tilby eller gi bestikkelser, gaver, tjenester eller på annen måte begunstige personer for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere og heller ikke kreve eller motta dette for selv å påvirke beslutninger eller beslutningstakere. I den grad det skal benyttes lobbyister eller lignende skal disse arbeide med utgangspunkt i skriftlig avtale med avtalt vederlag og kommunisere tydelig i enhver sammenheng at de representerer NorgesGruppen eller virksomheter i NorgesGruppen.

Forbud mot misbruk av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon, samt regler for behandling av innsideinformasjon

Innsideinformasjon i NorgesGruppen er presise opplysninger om NorgesGruppen eller NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på NorgesGruppens børsnoterte obligasjoner merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Det er forbud mot å handle i NorgesGruppen sine børsnoterte instrumenter hvis en besitter innsideinformasjon.

I tillegg følger egne plikter for primærinnsidere og deres nærstående.

NorgesGruppen er utsteder av obligasjoner notert på Oslo Børs og er derfor underlagt særskilte plikter etter verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften og børsens regelverk​.

Informasjon om leverandører og samarbeidspartnere som kan påvirke kursen på disse selskapenes børsnoterte finansielle instrumenter skal også behandles som innsideinformasjon internt i NorgesGruppen.

Mer detaljer rundt plikter og ansvar er tydeliggjort i retningslinjer for innsidere.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer
Opptreden i strid med de etiske retningslinjene kan få store konsekvenser for NorgesGruppen og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan dette bety konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed.

Relevante retningslinjer

  • Retningslinje for antikorrupsjon
  • Retningslinje for innsideinformasjon og innsidere
  • Retningslinje for etterlevelse av konkurransereglene

[1] Tillitsvalgte i denne sammenhengen omfatter alle tillitsvalgte for ansatte og alle styremedlemmer.

 

Oppdatert 11.06.2024