Halvårsresultater for NorgesGruppen ASA

Halvårsresultater for NorgesGruppen ASA

Styret i NorgesGruppen ASA har behandlet regnskapet for første halvår 2015.
27. august 2015

Halvårsresultatet for NorgesGruppen ASA viser en økning i driftsinntektene på 5,7 % sammenlignet med 1. halvår 2014. Totale driftsinntekter viser 35 978 MNOK første halvår 2015.Økningen i driftsinntektene skyldes i stor grad organisk vekst, som viser at dagligvarevirksomheten gjør det bra i markedskonkurransen. Overtagelse av tidligere ICA-butikker har også bidratt positivt.

Driftsmarginen (EBIT) i forhold til driftsinntektene er på 3,9 %, noe som tilsvarer en reduksjon fra 4,0 % første halvår 2014. 

Konsernets driftsresultat er på 1 415 MNOK, mot 1 359 MNOK i samme periode i fjor. Endringen i driftsresultatet fra forrige periode skyldes i stor grad at det i 1. halvår 2015 er solgt virksomhet, blant annet fire kjøpesentre. 

Resultat før skatt første halvår 2015 er 1 297 MNOK, mot 1 159 MNOK i samme periode i fjor. 

NorgesGruppen har også i 1. halvår 2015 foretatt vesentlige investeringer. Det er investert 1 622 MNOK i 1. halvår, i hovedsak i forbindelse med oppgraderinger av butikker og i logistikk. Salg av virksomhet gir en netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på minus 881 MNOK i 1. halvår sammenlignet med minus 1 510 MNOK i samme periode i fjor. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1. halvår 2015 var på 1 594 MNOK, sammenlignet med 1 587 MNOK i samme periode i fjor. 

Konsernets egenkapital og likviditetssituasjon er god. Egenkapitalandelen er på 39,8 %. Ved årsskiftet var egenkapitalandelen 38,8 %. Netto rentebærende gjeld har økt med 193 MNOK fra 31.12.2014 til 7 502 MNOK pr. 30.06.2015. Pr. 30.06.2014 var netto rentebærende gjeld 8 391 MNOK. 

Dagligvaremarkedet har vært preget av økende priskonkurranse mellom lavprisaktørene i første halvår 2015.  I følge analysebyrået Nielsen vokste totalmarkedet med 2,2% per juni. NorgesGruppen, inkludert kjøpmannseide butikker, økte med 4,1% samme periode.

Klikk her for å lese halvårsrapporten 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sverre R. Kjær, konserndirektør finans og økonomi - tlf.nr. 41533260
Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonsrådgiver – tlf.nr. 97514495

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495