NorgesGruppen skal kutte klimagassutslipp, og redusere miljøbelastningen, fra vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral innen 2030, og å være en pådriver for å dreie hele verdikjeden for mat mot fremtidens lavutslippssamfunn.

Miljø

For at NorgesGruppen skal nå vårt mål om å være klimanøytral innen 2030, må vi være ledende på miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Fornybart drivstoff, redusert matsvinn, emballasjeoptimalisering samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi, er noen av områdene vi jobber med.

 

I tillegg til å bli en klimanøytral virksomhet, skal NorgesGruppen også lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Bærekraftsregnskapet
for 2023 viser at NorgesGruppen jobber godt og systematisk, og at vi er på god vei. Likevel blir det nødvendig å forsterke innsatsen de kommende årene for å realisere våre ambisjoner og mål.

Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk. Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre god dyrevelferd. Vi vil i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Vi ønsker å rapportere så åpent og transparent som mulig, og presenterer flere absolutte
tall, og verifisert klimaregnskap. Vi svarer ut relevante indikatorer innen standardisert bærekraftsrapportering, og presenterer en klimarisikoanalyse basert på Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Vi rapporterer i henhold til Åpenhetsloven. Lov om offentliggjøring av bærekraftsinfomasjon har trådt i kraft, og vi rapporterer på EU-taksonomien i vår rapport for 2023. Les mer her.

Våre mål og resultater: Miljø

Fornybart drivstoff
Mål 2025
96 %

Liter fornybart drivstoff av totalt drivstoff

Status 2023
41 %

I 2023 fortsatte vi å fase ut fossilt drivstoff, men tempoet i dette arbeidet må øke om vi skal nå 2025-målet. En rekke nye elektriske lastebiler ble levert i løpet av året. Ved utgangen av 2023 hadde ASKO totalt 136 fossilfrie lastebiler, hvorav 88 elektriske, 42 på biogass, 4 på hydrogen og 2 på bioetanol.

HFK
Mål 2025
-98 % fra 2010

Redusere klimaeffekt fra HFK-utslipp

Status 2023
-93 %

Vi har redusert utslippene av HFK betraktelig siden 2010, og fortsetter med å erstatte gamle HFK-anlegg med CO2-anlegg.

Energieffektivisering
Mål 2025
-23 % fra 2010

Endring i kWh strømforbruk per omsatt krone

Status 2023
-29 %

Innen energieffektivisering var utviklingen god. Vi har holdt stø kurs gjennom flere år og for lengst nådd 2025-målet. Energieffektivisering er målt som endring i strømforbruket (kWh) delt på inflasjonsjustert omsetning. Strømforbruket i butikk påvirkes av mange faktorer, deriblant areal, mengde kjøl/frys og åpningstider. Alle disse faktorene påvirker salget, og derfor er inflasjonsjustert omsetning valgt som nevner.

Fornybar energi
Mål 2025
48 %

Andel utløst fornybar energi av totalt strømforbruk

Status 2023
16 %

Med "utløst fornybar energi" mener vi ny, fornybar energi som er initiert/finansiert av NorgesGruppen. Vi utløste mer fornybar energi i 2023, men tempoet i dette arbeidet må opp for å nå 2025-målet. 2023 var det første fulle driftsåret for vannturbinen på Hensfoss, som har blitt oppgradert med midler fra KIWI. Turbinen leverte 42 GWh, noe som bidro til en betydelig økning i den samlede egenproduksjonen av fornybar energi. Produksjonen av solenergi økte i tillegg med ca. 14 prosent, godt hjulpet av at det ble installert solceller på 78 bygg i løpet av høsten 2023. NorgesGruppen har totalt 190 000 kvadratmeter med solcellepaneler på bygg. I tillegg har vi sju vindturbiner med en produksjon på 73 GWh. Det er krevende å få på plass gode vindkraftprosjekter innen fornybar energi.

Redusert matsvinn
Mål 2025
-55 % fra 2015

Endring av kastet mat (i verdi) per omsatt krone

Status 2023
-40 %

Utviklingen innen matkasting og kasting av kjøtt går riktig vei. Vi kaster mindre mat i antall tonn, men vi er bak skjemaet for å nå 2025-målene. Over tid har det viktigste tiltaket mot matsvinn vært automatisk varebestilling, som sørger for å bestille riktig mengder mat til riktig tid til butikkene. Likevel skal nedprising ha mye av æren for den kraftige forbedringen siste år. KIWI og SPAR introduserte nedprising av frukt, grønt og bakervarer i 2023, og dette hadde umiddelbar og stor effekt på svinnet. MENY innførte det samme i 2017. Alle de største varegruppene er nå omfattet av nedprising. I 2023 kom også de første varene med nye todimensjonale strekkoder (2D-koder) til butikkene våre. Innføring av dette er avgjørende for å nå 2025-målet. 2D-koder vil erstatte de tradisjonelle strekkodene og gjøre det mulig for butikkene å ha full digital oversikt over varer og utløpsdatoer.

Kasting av kjøtt
Mål 2025
- 100 % fra 2015

Endring av kastet ferskt kjøtt (i verdi) per omsatt krone

Status 2023
-67 %

Kjøtt som kastes inngår i det totale matsvinnet, men er et eget innsatsområde. Utviklingen innen matkasting og kasting av kjøtt går riktig vei. Vi kaster mindre mat i antall tonn, men vi er bak skjemaet for å nå 2025-målene. Nedprising av kjøtt er et effektivt virkemiddel som har gitt store reduksjoner i matsvinnet. Innføring av todimensjonale strekkoder (2D-koder) er avgjørende for å nå 2025-målet. De vil gjøre det mulig for butikkene å ha full, digital oversikt over varer og utløpsdatoerog effektivt sette i verk tiltak for å unngå svinn.

Kildesortering av avfall
Mål 2025
89 %

Andel kildesortert avfall

Status 2023
85 %

Kildesorteringen lå uendret fra 2022 til 2023. Vi arbeider videre med flere piloter om utsortering av frukt og grønt og etablering av nedstrømsløsninger, slik at disse varene kan utnyttes til dyrefôr. Vi innførte også en fjerde plastfraksjon, emballasjeplast, i 2023, og vil sikre økt utsortering av denne plasten i 2024.

Klimagassutslipp
Mål 2025
9,46

kg CO2 e/kg middagsprotein

Status 2023
9,43

I 2023 ble det solgt noe mindre storfe og svin, sammenlignet med kylling og fisk. Dette reduserte klimagassutslippene fra middagsprotein. Høye priser kombinert med svekket kjøpekraft er trolig den viktigste forklaringen, men også et økende miljø- og klimaengasjement i noen kundegrupper. Det ble gjennomført flere produktforbedringer og nylanseringer av kylling-, svin- og fiskeprodukter.

Plast
Mål 2025
- 20 %

Reduksjon i andel jomfruelig fossil plast i emballasje og produkter lagd av plast (sammenlignet med 2020).

Status 2023
-12,4 % ¹

Vi fortsetter jobben med å fjerne plast, særlig jomfruelig fossil plast, bruke resirkulert plast der vi kan og optimalisere emballasjens utforming og gjenvinnbarhet. I 2023 sparte vi blant annet 103 tonn plast ved å redusere tykkelse på strekkfilmen som brukes på våre lagre. Vi ligger i rute til å nå 2025-målet, men i 2023 sakket farten ned. ¹Estimater fra UNIL er inkludert i 2022.

Plastposer
Mål 2025
- 20 %

Status 2023
- 38 %

Salg av plastposer i NorgesGruppens butikker er redusert med 38 prosent i 2023.

Avskoging
Mål 2025
100 %

Andel leverandører godkjent ihht. NorgesGruppens policy

Status 2023

EUs avskogingsdirektiv gjelder fra 2024. Direktivet vil ha stor betydning for all import til Europa, og vi har brukt året på å tilpasse oss et direktiv som trolig vil sikre avskogingsfrie produkter i enda større grad. I det store er vi svært positive til dette direktivet. Vi har derfor ikke valgt å måle leverandører på gamle krav i 2023, men vil rapportere oppdaterte krav neste år.

Fiskeri og sjømat
Mål 2025
100 %

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder

Status 2023
99 %

Gjelder alle leverandører av norsk og importert fisk og sjømat. Den gode utviklingen innenfor fisk og sjømat fortsatte. Vi har bedre kontroll på import enn noen gang tidligere, men utfordringer innenfor både villfisk og oppdrett gjør fortsatt rapporteringen krevende.

Avgrensning og omfang

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet
må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

  • Måltallene for energi, drivstoff, HFK, matsvinn og avfall omfatter KIWI, MENY, SPAR, Joker, ASKO, UNIL, Joh. Johannson Kaffe, MatBørsen og Bakehuset, både egeneide og kjøpmannseide virksomheter.
  • Måltallene for plast gjelder EMV, egen industri og strategiske partnere, og har 2020 som
    baseår.
  • Måltallene for klimagassutslipp gjelder KIWI, MENY, SPAR og Joker, i både egeneide og kjøpmannseide butikker.

 

Klimaregnskap NorgesGruppen 2023

Vi har redusert de absolutte klimagassutslippene fra driften med 12 prosent fra 2019 til 2023. De viktigste driverne har vært innsatsen for å redusere strømforbruket, utløse ny fornybar energi, kutte utslipp av HFK-gasser og redusere matkastingen.

Klimaregnskapet omfatter enhetene ASKO, MENY, SPAR, Joker, KIWI, Bakehuset, Joh. Johannson Kaffe, UNIL og MatBørsen. Både egeneide og kjøpmannseide butikker er omfattet av klimanøytral-ambisjonen.

Klimaregnskapet er verifisert av DNV Business Assurance Norway AS.

Les mer her (side 111 i års- og bærekraftsrapporten for 2023). 

NorgesGruppens klimarisikoanalyse

Klimarisiko er del av NorgesGruppens risikostyring. Vurderingen av klimarisiko som ble gjennomført i 2023 viser små endringer sammenlignet med 2022.

Det er fortsatt størst klimarisiko knyttet til tilgangen på råvarer, nye reguleringer og at klima- og miljøkriterier kan begrense tilgangen på kapital. Dette er også de tre klimarisikoene vi vier mest oppmerksomhet. En viktig utvikling fra 2022 til 2023 var at tiltaksnivået ble ansett som tilfredsstillende for alle klimarisikoene i vurderingen

Analysen er basert på anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), et ledende rammeverk for rapportering av klimarisiko.

Les mer her (side 118 i års- og bærekraftsrapporten 2023).

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter