Vårt arbeid med bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft

Vi har tre hovedområder for vårt bærekraftsarbeid i NorgesGruppen, skissert i modellen under. Du kan lese mer om hvert av områdene i menyen til venstre.

 
Bærekraft i alle ledd – Bærekraftig og klimanøytral

De verdiene vi skaper i NorgesGruppen skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, og for selskapet. Vi har satt ambisiøse og konkrete mål, og rapporterer åpent og ærlig om hva vi har fått til, og hvor skoen trykker. Arbeidet er forankret i et sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse om å bidra til en bærekraftig utvikling. Nedenfor er NorgesGruppens arbeid med bærekraft skissert. Vår ambisjon er "Bærekraftig og klimanøytral", og vi jobber ut fra definisjonen "Vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn, og vi har lønnsomhet." Vi jobber med et bredt spekter av temaer – både i egen drift, i verdikjeden for mat, og ut mot kundene. 

Samlet innsats
Bærekraft er én av tre pilarer i NorgesGruppens forretningsstrategi, som er utarbeidet og følges opp av konsernledelsen og administrasjonen. Ambisjoner, mål og satsingsområder innen bærekraft følges tett av konsernledelsen, og er godkjent av styret.

I 2020 avsluttet vi forrige strategiperiode, og reviderte bærekraftsstrategien. Styret og en utvidet konsernledelse deltok i alle deler av arbeidet med å legge strategien for bærekraft de neste årene, fra å sette prioriteringer til å definere mål. Det gjorde også virksomhetsområdene og fagenhetene som skal operasjonalisere strategien. Vi har tett dialog med våre samarbeidspartnere i verdikjeden, og viktige premissgivere utenfor, det være seg myndigheter eller kunder. 

Ansvaret for å følge opp, koordinere og rapportere bærekraftsarbeidet er delegert til NorgesGruppens bærekraftsdirektør, som rapporterer til konsernledelsen gjennom konserndirektør for kommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft.

Bærekraft i styringsprinsippene
Våre holdninger til samfunnsansvar og bærekraft, og krav til hvordan vi skal opptre, er nedfelt i NorgesGruppens felles styringsprinsipper, dokumenter og etiske retningslinjer. Vi stiller krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører, og vi benytter spesielle kontraktsbestemmelser for leverandører til bygg- og anleggsprosjekter.

Våre egne mål innen de tre hovedområdene Miljø, Helse og Mennesker, er også koblet opp mot de mest relevante av FNs bærekraftsmål.
Vi jobber for å redusere klima- og miljøavtrykket og bidra til bedre folkehelse. Vi legger til rette for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Vi skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet, og jobber for å sikre en bærekraftig verdikjede. Vi har klare etiske retningslinjer og krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Hvert av innsatsområdene blir fulgt opp av fagansvarlige. Virksomhetene i NorgesGruppen har stort spillerom, men følger samme marsjordre om at NorgesGruppen skal være bærekraftig og bli klimanøytral. Det åpner for å utforske og investere i løsninger som kanskje er dårlige investeringer på kort sikt, men som alle vinner på i lengden.

Bærekraft er god forretning

I modellen under har vi listet opp utvalgte bærekraftstiltak, både de vi anser som gode forretningsmuligheter og tiltak som sikrer ansvarlig drift. 

Arbeider forebyggende mot korrupsjon

Vårt antikorrupsjonsarbeid er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Det er i både vår og samfunnets interesse at beslutningsprosesser foregår på en åpen og forsvarlig måte. Derfor har vi bygget opp rutiner med mål om å forebygge, avdekke og håndtere all form for mulig korrupsjon. Programmet følges opp av hvert enkelt forretningsområde, med konsernfelles krav, etiske retningslinjer, opplæring og kompetansebygging, dilemmatreninger og risikovurderinger. Alle virksomheter har enten egen varslingsordning, eller er tilknyttet konsernets varslingstjeneste.

Les NorgesGruppens etiske retningslinjer.

Kundenes ti prioriteringer

Hvert år siden 2015 har vi også gjennomført en undersøkelse blant kundene våre, om hva de mener er viktigst å prioritere innen bærekraft for en dagligvareaktør. Resultatene understreker betydningen av de tre hovedområdene våre. Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen. Matkasting, plastreduksjon og dyrevelferd har klatret forsiktig med økende oppmerksomhet om disse temaene, men i all hovedsak ligger prioriteringene fast. Rett pris konkurrerer vi på hver dag. Alle de andre faktorene er del av bærekraftarbeidet vår.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan frem mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NorgesGruppen til at verdenssamfunnet skal nå disse målene. Hvert av våre innsatsområder korresponderer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og du kan lese mer om hvilke mål vi jobber med, og hvor­dan vi bidrar til å nå dem, under omtalen av hvert område.

Bærekraftsmålene - alle samlet.jpg

 

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter på signe.seter@norgesgruppen.no.

 

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer