Klimanøytral 2030

NorgesGruppen har et mål om at vår virksomhet – butikker, lagre, distribusjon og produksjon – skal drives klimanøytralt innen 2030. Allerede innen 2025 skal våre utslipp være halvert sammenlignet med 2019.

Klimanøytral 2030

NorgesGruppen skal innen 2030 ha klimanøytral drift. Det er et ambisiøst mål, fordi vi først skal kompensere for restutslipp etter at vi har effektivisert så mye som mulig. Den strenge definisjonen har vi satt fordi den reneste energien er den som ikke brukes. Det er viktig å kontinuerlig jage tiltak som reduserer eller eliminerer klimagassutslipp.

 

For å nå ambisjonen om å være klimanøytral i egen drift innen 2030 må vi redusere energiforbruket i alle deler av vår virksomhet, samtidig som vi jobber med tiltak på områder som drivstoff, energi, kuldemedier og reduksjon av svinn og avfall.

Vi har mange konkrete mål for disse områdene; blant annet skal vi utløse ny, fornybar energi til at det tilsvarer vårt energiforbruk, kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen og eliminere bruken av hydrofluorkarboner i alle våre kuldemedier.

"Klimanøytral" - hva mener vi med det?

Ambisjonen om klimanøytralitet har vi nådd når

 • vi kun bruker fornybart drivstoff i distribusjon og produksjon.
 • vi har sørget for at det blir produsert ny fornybar energi tilsvarende vårt forbruk.
 • vi har eliminert våre direkte klimagassutslipp (HFK) fra butikker og lagre.
 • vi har maksimal materialgjenvinning, eller gjenbruk av vår emballasje og vårt avfall, ved å
  • utnytte avfallet så høyt som mulig i avfallshierarkiet.
  • halvere matkastingen.
  • eliminere kasting av kjøtt.
  • kildesortere mer enn 90 prosent av avfallet.
  • sortere ut mer enn 90 prosent av matavfallet.
  • utnytte mer enn 90 prosent av matavfallet fra bakevarer, frukt og grønt til dyrefôr.
 • vi har kompensert for de restutslippene som er igjen – men først når punktene over er oppnådd.

Inntil vi når ambisjonen om klimanøytralitet skal vi foreta miljøinvesteringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for våre klimagassutslipp. Investeringer i miljøtiltak skal kunne ha lavere avkastningskrav enn øvrige investeringer.

På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi jobber for å være en bærekraftig aktør på miljø og klima i vår egen drift. Oppdaterte resultater kan du se i tabellen på denne siden

MatsvinnNorgesGruppen mener det er problematisk å kaste mat, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk. Vi har derfor jobbet i flere år med å redusere matsvinn i egen virksomhet og verdikjede. Siden 2015 har vi kuttet rundt 30 prosent av matsvinnet, og vi er på god vei mot målet om en halvering innen 2025.
Les mer her.

Fornybar energi & energieffektiviseringÅ være netto selvforsynt med fornybar energi er et viktig tiltak for å nå målet om en klimanøytral virksomhet. Samtidig er den reneste energien den som ikke brukes. Derfor jobber vi også for å effektivisere bruken av strøm i alle ledd av virksomheten. 
Les mer her.

Fornybart drivstoffFor at NorgesGruppen skal være en klimanøytral virksomhet må vi ha en bærekraftig distribusjon. Den viktigste faktoren er transporteffektivitet, det vil si at det er høyest mulig fyllingsgrad av varer på bilene. Valg av drivstoff er også viktig. Derfor vil vi benytte 100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon. Og nullutslipp med el og hydrogen. 
Les mer her.

Klimaregnskap NorgesGruppen 2021

NorgesGruppen har redusert klimagassutslippene med 6,2 prosent siden 2019. Etter to år med vesentlig høyere omsetning på grunn av pandemi, er dette et resultat vi er godt fornøyd med.

Klimaregnskapet er verifisert av DNV Business Assurance Norway AS.


Les mer her, side 135 i rapporten. 

Avfall og kildesorteringNorgesGruppen har som mål at 85 prosent av avfallet fra våre butikker skal kildesorteres, og at størst mulig andel av avfallet skal benyttes som ressurser i et kretsløp.
Les mer her.

HFKPå veien mot å bli en klimanøytral virksomhet skal NorgesGruppen eliminere alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK). Utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer, gjør at våre utslipp av HFK allerede er redusert med 73 % siden 2010. 
Les mer her.