Betydelig omsetningsvekst i et marked i endring

Betydelig omsetningsvekst i et marked i endring

I et marked i endring er vi veldig fornøyd med å styrke vår markedsposisjon i matmarkedet. Vi opplever fantastisk kundevekst som følge av flere viktige grep fra våre kjeder, og butikkene fremstår som tilpasningsdyktige i et marked hvor kundene opplever at alt koster mer. Det gir fortsatt gode forutsetninger for langsiktig sterk utvikling av alle våre virksomheter.
21. mars 2024

Høy kostnadsvekst og redusert kjøpekraft i husholdningene gjorde året utfordrende

2023 ble som forventet et utfordrende år. Svekket valuta og fortsatt høy kostnadsvekst skapte inflasjon, både på varene vi kjøper inn og kostnader i egen drift. Redusert kjøpekraft som følge av prisvekst på de fleste varer og tjenester, gjentatte rentehevinger og fortsatt høye strømpriser ga store endringer i kundenes handlevaner. Sammen med økt fokus på matvarepriser påvirket dette hvor kundene la handleturen og hva de la i handlevognen. For et handelshus som NorgesGruppen, med stor bredde i kjedekonseptene, får det konsekvenser i deler av virksomheten. Betydelig omsetningsvekst bidrar likevel til at vi leverer en resultatforbedring.

Urolighetene globalt fortsatte i 2023. Krigen i Ukraina fortsetter, og konfliktene i Midtøsten har igjen blusset opp. Den internasjonale situasjonen bidrar til en mer uoversiktlig og urolig økonomisk situasjon, med økte kostnader og forstyrrelser i mange av de globale forsyningslinjene. Makroforholdene påvirker alle innen internasjonal varehandel, også NorgesGruppen. De siste årene har vi fått bedre erfaring og kompetanse i å takle slike usikkerheter.

Kiwis prisgrep dempet prisveksten på mat og drikke i Norge

På tross av høye økninger i innkjøpsprisene valgte KIWI å holde prisene uendret 1. februar. KIWIs prisgrep bidro til å dempe prisveksten på mat og drikke i Norge i første halvår av 2023. Samtidig gjorde dette at det ble mer krevende for mange av våre selvstendige kjøpmenn, og det la betydelig press på marginene i vår egen detaljvirksomhet. Når innkjøpsprisene går mye opp, samtidig som prisene holdes lave i lang tid, blir det svært krevende å skape lønnsomhet over tid. Det gjorde at lønnsomheten ble svakere i første halvår.

Jeg vil gi en ekstra ros til våre mer enn 1100 selvstendige kjøpmenn, som på tross av krevende tider leverer tilfredsstillende resultater i et utfordrende marked med press på marginene. Vi i NorgesGruppen har et ansvar for at kjøpmennene i våre kjeder kommer gjennom denne perioden på en best mulig måte. Det er vår jobb å sørge for at de som har valgt å være på vårt lag opplever at det gir dem en fordel i markedet.

Kiwis prisgrep ga rekordstor kundevekst

Prisgrepet til KIWI ga rekordstor kunde- og omsetningsvekst, med mer enn en halv million nye kunder i uken etter 1. februar. Mange av disse har blitt faste kunder gjennom året. God kostnadskontroll i egen drift og høy kundevekst gjennom året, gjorde at KIWI ikke måtte øke prisene tilsvarende prisøkningen fra leverandørene. Sammen med en lang rekke kampanjer resten av året, bidro prisgrepet til at KIWI styrket sin posisjon som markedets billigste lavpriskjede. Dette bidro også til at 2023 ble året da KIWI endelig ble Norges største dagligvarekjede. I løpet av året åpnet også KIWI-butikk nummer 700, en viktig milepæl i arbeidet med å bygge KIWI videre for lønnsom vekst, og kjedeomsetningen passerte 50 milliarder kroner for første gang.

God kostnadskontroll er avgjørende når marginene presses ned

I et år med fortsatt høy kostnadsvekst og hard priskonkurranse, som legger press på marginene, så er det avgjørende å jobbe med å få kontroll på kostnadsveksten. Det har vært vår viktigste oppgave. God kostnadskontroll i alle våre virksomheter gjør at vi kan konkurrere hardt i et marked med sterk konkurranse. Betydelige investeringer over flere år gir resultater og bidrar til en mer effektiv drift og lavere kostnader i hele vår del av verdikjeden. Flere av våre grønne investeringer i ENØK-tiltak og fornybar energiproduksjon bidrar også til lavere kostnader i en periode hvor strømprisene fortsatt er betydelig høyere enn de historisk har vært.

Resultatet er på et nivå vi kan være fornøyde med

Vår lønnsomhet forbedret seg i 2023, som følge av godt arbeid med kostnadskontroll i alle våre virksomheter og rekordstor kundevekst i KIWI. Resultatet er på nivå med årene før pandemien, men store endringer i markedet gjør at variasjonen mellom virksomhetene våre er større enn det som har vært vanlig tidligere år. Samtidig, ble det et mer utfordrende år for de andre delene av detaljvirksomheten. Vi beholdt kundene og det var viktig, men de fleste opplevde at handlekurven ble litt mindre. Resultatet styrkes også av tilknyttede selskaper, blant annet Dagrofa i Danmark, Bama og Norli.

NorgesGruppen er leverandørenes foretrukne samarbeidspartner

Også i 2023 viste Dagligvaretilsynets leverandørundersøkelse at NorgesGruppen er leverandørenes foretrukne samarbeidspartner. Det er andre gang undersøkelsen ble gjennomført og begge gangene har NorgesGruppen blitt trukket frem som den dagligvarekjeden som leverer best på å holde det vi lover og best til å skape lønnsom vekst sammen med samarbeidspartnerne. De samme tilbakemeldingene bekreftes i den årlige, anonyme Remark-undersøkelsen de siste ti årene.

Vi er på god vei til å levere på målene i strategien

Halvveis inne i strategiperioden er vi på god vei for å nå målene vi har satt oss. Vi har styrket våre markedsposisjoner på flere områder og gjort nødvendige justeringer i en tid hvor kundene har redusert kjøpekraft. Mer enn 8,1 millioner kundebesøk i uken, en vekst på +3,9 prosent, bekrefter at vi setter kunden først og at innsatsen som er lagt ned av over 45.000 medarbeidere har vært viktig. I et marked som vokser lite, grunnet moderat befolkningsvekst og stor endring i handlevanene, ligger målet om høyere kundevekst enn markedet fast. Vi skal være kundens førstevalg av forbruksvarer og tjenester i matmarkedet. At vi også kommer med nye relevante konsepter, bidrar ytterligere til å dekke behovene kundene har i hverdagen. Les mer om våre ambisjoner og strategi fra side 15.

Et år med mye vær, men hvor ASKO og butikkene leverer

Det ble også et år hvor været skapte store utfordringer, med ekstremværet Hans som den største utfordringen. Store nedbørsmengder over hele Østlandsområdet førte til stengte veier og oversvømmelser flere steder. På tross av dette klarte ASKO å levere varene til butikkene og andre kunder som planlagt. Klimaendringer gjør at vi må forvente større værutslag enn tidligere. I utfordrende situasjoner nyter ASKO også godt av en desentralisert lagerstruktur, som gjør at de er godt forberedt og kan finne ulike løsninger for å levere på kundens behov.

NorgesGruppen leder an i den grønne omstillingen

En av våre hovedprioriteringer er å bli klimanøytral innen 2030. NorgesGruppen har lenge vært den som har gått foran i den grønne omstillingen av verdikjeden for mat. I 2023 gjorde vi flere nye grep: Vi produserer fornybar energi, vind, vann og sol tilsvarende 16 prosent av vårt totale energiforbruk. Matsvinnet gikk ned med hele syv prosent og er redusert med 40 prosent siden 2015. ASKO har kjøpt sin siste fossile lastebil og jobber nå med å gjøre hele lastebilparken fossilfri innen 2026. Klimagassutslippene gikk ned og er redusert med 18 prosent siden 2019. Skal vi nå målet om å ha klimanøytral drift innen 2030, må vi fortsette det gode arbeidet, men tempoet må ytterligere opp.

Halvveis i strategiperioden ser vi at vi ligger godt an på å nå målene om å selge mindre av varer med salt og sukker, som følge av godt samarbeid med leverandørene og målrettet arbeid i kjedene. Vi har fortsatt en jobb å gjøre på å selge mer av sunne produkter som grønnsaker og fisk. Svært høy kostnadsvekst på fisk har gjort det vanskelig de siste årene å øke fiskesalget. KIWIs priskutt på fisk i fjor høst bidro til at salget i KIWI økte med 39 prosent i denne perioden. Det viser at potensialet for å selge mer fisk og sjømat er stort.

Våre butikkansatte merker presset når alt koster mer

Når matvareprisene øker mer enn vi er vant til, så blir det naturligvis debatt rundt dagligvarebransjen. Som en stor aktør har NorgesGruppen deltatt aktivt i samfunnsdebatten rundt de økte prisene. En uheldig effekt av denne debatten og enkelte av påstandene som fremmes, er at flere av de butikkansatte opplever ukomfortable situasjoner på sin arbeidsplass. Det er helt uakseptabelt. Det er uheldig når politikere og samfunnsdebattanter fremmer feilaktige påstander om at prisene øker unødvendig, når prisveksten i Norge er i tråd med situasjonen i alle europeiske land.

Automatisering og digitalisering

NorgesGruppen rigger seg for fremtidig vekst og effektiv drift gjennom omfattende investeringer i mer automatisert og digitalisert varehandel. Vi ser nå gode effekter av disse betydelige investeringene i mer effektiv drift og spisset kundedialog. Når vi sammenligner oss med relevante aktører i Europa ligger vi langt fremme. Det har vært spesielt viktig når vårt hovedmarked er et langstrakt land med spredt bosetting, der vi har butikker i 88 prosent av landets kommuner og nærmere 500 millioner årlige kundebesøk.

Godt posisjonert for fremtiden

Når jeg ser tilbake på 2023 er jeg stolt av innsatsen som er lagt ned av alle ansatte. Vi har fokus på oppgavene vi kan gjøre noe med og jobber målrettet for å være kundens førstevalg i et marked med store endringer i handlevaner og fallende kjøpekraft i husholdningene. Året ble som forventet utfordrende, men vi leverer godt på flere av målene i strategien. Med de beste medarbeiderne og de mest attraktive kjedekonseptene er vi godt posisjonert for å fortsatt være kundens førstevalg i årene fremover.