NorgesGruppen ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv for alle, både egne ansatte og ansatte i leverandørkjeden vi samarbeider med. Vi tilbyr blant annet lærlingeprogrammer og arbeidstreningsplasser. Vi følger opp arbeidsforhold hos våre leverandører, og bidrar til lokale arbeidsplasser i hele landet blant annet gjennom vår satsing på lokalmat.

Mennesker

Som en av Norges største private arbeidsgivere, er vi også en stor aktør innen lærlingplasser og arbeidstreningsplasser. Vi har tydelige mål innen likestilling, og vi ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv i hele verdikjeden for mat. Se mål og resultater i tabellen nedenfor.

 

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø.

NorgesGruppen har butikker og lagre over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting i hele landet.

Vi tar stadig nye steg i arbeidet med å sørge for et mangfoldig arbeidsliv i NorgesGruppen. Vi øker antallet lærlinger, og beholder mange. Det er viktig, for vi trenger arbeidskraft i årene som kommer. Vi vil fortsette å jobbe strategisk med rekruttering og opplæring for å sikre mangfoldskompetanse og kjønnsbalanse.

Våre mål og resultater: Mennesker

Lærlinger
Mål 2025
750

Løpende lærlingeplasser i løpet av ett år

Status 2023
534

I 2023 så vi en nedgang i antallet lærlinger, særlig i butikkleddet. Årsaken var blant annet justering av bemanning i et krevende år. Sett over tid er utviklingen i antall lærlinger tilfredsstillende, og 2025-målet er innenfor rekkevidde.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2025
1300

Løpende arbeidstreningsplasser i løpet av ett år

Status 2022
907

En arbeidstreningsplass er en stilling og arbeidskraft som inkluderes i bedriften i samarbeid med NAV eller andre tiltaksbedrifter. Det var en økning i arbeidstreningsplasser, men noe svakere enn planlagt. Hovedårsaken er at 2023 var et krevende driftsår, i tillegg til at mange regioner opplevde å få færre henvendelser fra NAV og andre tiltaksbedrifter om å inngå avtaler om arbeidstrening. Med dette som bakteppe var resultatet for 2023 tilfredsstillende. Vi har arbeidet målrettet med lærlinger og arbeidstrening gjennom flere år og gir tilskuddsordninger for å kunne oppnå fagbrev.

Andel lærlinger i ordinær stilling
Mål 2025
40 %

Andel lærlinger som har gått over til ordinær stilling, uansett stillingsprosent, i løpet av rapporteringsåret.

Status 2023
20.8 %

Kjønnsbalanse, ledende stillinger (andel)
Mål 2025
40 % – 60 %

Omfatter nivåene toppledelse og mellomledelse, inkludert konsernledelse, ledergrupper i selskapene, mellom-/avdelingsledere med personalansvar.

Status 2023
28,8 % kvinner – 71,2 % menn

I 2023 så vi en svak økning i andelen kvinner i ledende stillinger. Lav turnover i ledende stillinger gjør at endringer går sakte. Vi retter særlig oppmerksomheten mot etterfølgerplanlegging og rekruttering og talentutvikling på lavere nivåer, slik at vi på sikt kan skape bedre kjønnsbalanse gjennom intern mobilitet.

Kjønnsbalanse blant butikksjefer (andel)
Mål 2025
40 % – 60 %

Status 2023
46,9 % kvinner – 53,1 % menn

Kvinneandelen blant butikksjefer er i tråd med målsettingen vår, og etterveksten er god.

Leverandøroppfølging
Mål 2025
100 %

Risikovurderinger og oppfølging knyttet til mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Status 2023
100 %

Gjelder andelen vareleverandører som har inngått avtale med den sentrale innkjøpsavdelingen Kategori Innkjøp, og som har blitt vurdert i NorgesGruppens system for leverandøroppfølging.

Avgrensning og omfang

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet
må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

  • Måltallene for lærlinger og arbeidstrening omfatter både egeneid og kjøpmannseid
    virksomhet.
  • Måltallene for kjønnsbalanse og likestilling omfatter all egeneid virksomhet.

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Utvalgte tema innen området mennesker

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter