God finansiell utvikling

God finansiell utvikling

Dagligvarevirksomheten NorgesGruppen gjør det bra i den sterke markedskonkurransen. KIWI, MENY, SPAR og Joker, leverer god sammenlignbar vekst første halvår 2016. I tillegg til høy organisk vekst har tilgang til nye butikker, blant annet tidligere ICA-butikker, bidratt til omsetningsrekord for flere kjeder.
25. august 2016

Klikk her for å lese resultatrapport og ytterligere kommentarer

Utvikling i virksomhetsområdene
Totale driftsinntekter for virksomhetsområdet Detalj viser en økning på 14,1 prosent til 24 227 MNOK første halvår 2016. Lavprisaktøren KIWI leverer spesielt sterk sammenlignbar vekst i omsetning for både nye og eksisterende butikker.

Virksomhetsområdet Engros har også god utvikling så langt i 2016. ASKO kan vise til økte salgsinntekter som følge av volumvekst og nye varegrupper. Fra april 2016 overtok ASKO grossistdistribusjonen av øl og mineralvann for Hansa Borg, i tillegg til eksisterende leverandører som Coca-Cola, Aass Bryggerier og Mack Bryggerier. Totale driftsinntekter for Engros økte med 8,2 prosent til 28 738 MNOK.

Totale driftsinntekter for forretningsområdet Eiendom, som også inkluderer interne inntekter, ble redusert til 253 MNOK første halvår mot 400 MNOK første halvår 2015. Salg av eiendom i 2015 forklarer forskjellen.

Forretningsområdet Merkevare består av hel- og deleide produksjonsselskaper og innkjøp av egne merkevarer. Totale driftsinntekter for forretningsområdet, som inkluderer salg til andre virksomheter i konsernet, økte 7,1 prosent til 4 718 MNOK i 2015. Konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet har ført til en betydelig høyere vekst for Unil gjennom økt etterspørsel etter prisgunstige alternativer.

Press på marginer
God økning i driftsinntektene bidrar til et godt driftsresultat første halvår 2016 på 1 435 MNOK. Konsernets driftsresultat første halvår 2015 var til sammenligning på 1 415 MNOK, da gevinster ved salg av virksomhet bidro til resultatet.  

EBITDA-marginen er på 5,8 prosent mot 6,0 prosent for første halvår 2015. EBITDA, som viser driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper, er på 2 241 MNOK. Det er en økning på 3,4 prosent fra samme periode i fjor.

Driftsmarginen første halvår 2016 er på 3,7 prosent, sammenlignet med 3,9 prosent for første halvår 2015. Den sterke priskonkurransen i dagligvaremarkedet bidrar til lav driftsmargin første halvår 2016. Priskonkurransen påsken 2016 var blant de tøffeste periodene som er registrert i bransjen, med enormt prispress på enkelte varer.

Resultat før skatt er på 1 339 MNOK, opp 3,2 prosent fra første halvår i fjor. Resultat etter skatt viser 1 004 MNOK, opp 6,4 prosent fra første halvår 2015.

Vesentlige investeringer i drift og anlegg
NorgesGruppens virksomhet krever store løpende investeringer årlig for å sikre lønnsomheten i et langsiktig perspektiv. Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 35 500 MNOK. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var første halvår på minus 1 239 MNOK, mot minus 881 MNOK i samme periode i fjor. Endringen skyldes i stor grad at konsernet solgte flere eiendommer i 2015.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1. halvår 2016 var på 1 963 MNOK, mot 1 594 MNOK samme periode i fjor. Endringen er i hovedsak EBITDA fratrukket betalt skatt og variasjon i arbeidskapitalen, samt andre tidsavgrensningsposter.

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter er på minus 934 MNOK, sammenlignet med 827 MNOK første halvår 2015. Det er i perioden utbetalt 587 MNOK i utbytte til aksjonærene.

Fremtidsutsikter
NorgesGruppen forventer fortsatt sterkt kamp om kundene, sesongpriskonkurranse og økt pris- og marginpress, som betyr at den sterke priskonkurransen som startet i 2015 vedvarer. Utviklingen går i retning av lavere prisvekst og at omsetningen fortsetter å flytte seg fra supermarkeder til lavpris.

For mer informasjon om markedsutviklingen, se Finansiell informasjon på norgesgruppen.no: http://www.norgesgruppen.no/finansiell-info/rapportering/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør, finans og økonomi, tlf: 41 53 32 60
Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonsrådgiver, tlf: 97 51 44 95

 

 

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495