Noter til årsregnskapet

Note 19 – Skatt

Note 19 Skatt

(Alle beløp i 1000 kroner)

     

Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet

2020

2019

Betalbar skatt

1 086 549

682 438

Endring utsatt skatt

(27 321)

(44 726)

Andre poster

(2 628)

(24 146)

Skattekostnad årets resultat

1 056 601

613 566

     
 

2020

2019

Resultat før skattekostnad

4 583 060

3 040 178

Beregnet skattekostnad etter nominell skattesats

1 008 273

668 839

Ikke skattepliktige inntekter/ikke fradragsberettigede kostnader

11 062

(25 896)

Andre poster

37 265

(29 377)

Sum skattekostnad

1 056 601

613 566

Gjennomsnittlig skattesats for 2020 er 23,1 % (20,2 % i 2019).

Endringen i gjennomsnittlig skattesats skyldes i hovedsak endring i permanente forskjeller.

Disse er i hovedsak mottatt utbytte og ikke skattepliktige-/fradragsberettigede aksjegevinster eller -tap.

Alle NorgesGruppens vesentlige datterselskaper er hjemmehørende i Norge. Det er derfor benyttet en nominell skattesats på 22 %.

Midlertidige forskjeller

2020

2019

Anleggsmidler

4 008 643

3 704 970

Omløpsmidler

(60 440)

(29 210)

Gevinst- og tapskonto

26 439

33 293

Netto pensjonsforpliktelse

(668 858)

(600 812)

Leieforpliktelse og tilhørende eiendeler

(795 262)

(409 951)

Andre midlertidige forskjeller

(475 349)

(433 161)

Fremførbart underskudd og rentefradrag

(187 943)

(216 023)

Netto midlertidige forskjeller

1 847 230

2 049 106

Netto utsatt skatteforpliktelse

406 391

450 803

Ikke balanseført utsatt skattefordel

35 888

42 133

Netto utsatt skatteforpliktelse i balansen

442 279

492 936

     

Balanseført utsatt skattefordel

480 849

220 707

Balanseført utsatt skatteforpliktelse

923 128

713 643

     

Netto utsatt skatt

2020

2019

Balanseført verdi 1.1

492 936

544 968

Innregnet mot egenkapitalen

(23 336)

(7 306)

Innregnet mot resultatet

(27 321)

(44 726)

Balanseført verdi 31.12

442 279

492 936

Konsernet balansefører bare utsatt skattefordel i den grad det forventes at denne kan utnyttes ved fratrekk i annen skattemessig inntekt. Fremførbare underskudd er kun i norske selskaper og kan fremføres i ubegrenset tid. Fremført rentefradrag er ikke balanseført.

Spesifikasjon av skatteeffekter til hver komponent av utvidet resultat i totalresultatoppstillingen:

 

2020

2019

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger

(12 269)

(6 350)

Kontantstrømssikring

(10 457)

(5 874)

Andre totalresultatposter

(609)

4 918

Sum skatteeffekt av utvidet resultat

(23 336)

(7 306)